ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߟߊߓߍ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫


ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߟߊߓߍ߲
ߞߟߊߓߍ߲
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫Western Front, ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫Belgium ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐLuxembourg, Belgium, ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫, Netherlands ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐ߫ ߕߎߡߊ߁߀ ߘߓߊ߬ߕߊ 1940 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ߂߅ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ 1940 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߟߊߓߍ߲ ߖߊ߬ߡߊߙߌorder of battle for the Battle of France ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߥߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߞߙߍߞߙߍ߫ ߘߊ߫ ߤߏߟߊ߲ߘߌ߬ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߓߍߟߗ߭ߌߞ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߎߞߌߛߍ߲ߓߎߙ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߎ߫ ߓߍ ߡߌ߬ߘߊ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ߙߍߌߛ߭ ߛߓߊߣߊ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߝߍ߬. ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߄߀ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߁߀ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ «ߞߍ߬ߟߍ ߝߊ߬ߥߏ߬ߟߊ߬ߓߐ» ߟߊߛߋ߫ ߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫. ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߝߎ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߐߝߍ߬ ߛߋߘߊ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߛߊ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߫ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߞߐߝߍ߬߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߍߟߗ߭ߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߝߎ߲ߝߎ߲߫ ߘߊ߫ ߘߌߟ ߞߟߊߓߍ߲ ߣߌ߫ ߜ߭ߍ߲ߓߑߟߎߞߛ߸ ߤߊߣߎߕ߸ ߟߌߛ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߳ߞߍߙߑߞߋ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ ߟߊ߫ ߞߟߊߘߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߬ߟߐ ߢߌߣߌ߲ ߡߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߟߊ߬ߣߐ߰ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߂ ߡߊ߬߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲ ߡߊ߫[߁].

ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߘߎ߰ߞߟߏ ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߞߣߐ߫ ߛߙߊߕߌ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫: ߝߊ߲߬ߕߙߊ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߙߍߌߛ߭ ߛߓߊߣߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߝߊ߲߬ߕߙߊ߬ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߞߣߐ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߲߬ߕߙߊ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝ߭ߞߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߝߊ߲߬ߕߙߊ ߡߍ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߝߊ߲߬ߞߣߐ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߝߊ߲߬ߕߙߊ߬ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߣߙߊߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߎ߲ߠߊߛߌ߮ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߍߟߑߗ߭ߌߞߌ߬ ߡߙߊ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߝ߭ߐ߲ ߝߊߟߑߞߍ߲ߤߏߛߍ߲߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ ߞߘߐ߫߸ ߝߊ߲߬ߞߊ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫. ߏߔߍ߲߫ ߣߌ߫ ߡߊߟߑߡߋߘߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ߞߊ߲ߝߐ߫ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߍߟߑߗ߭ߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߓߍߟߑߗ߭ߌ߬ ߘߐ߫ ߁߉߁߉ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߞߍߟߊ (Facto) ߟߎ߬ ߓߟߏ߫; ߏ߬ ߢߐ߲߰ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߑߛߊߛ ߣߌ߫ ߡߏߛߟߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߎߞߌߛߍ߲ߓߎߙ ߡߊ߲߬ߛߟߊ߬ߟߋ߲߬ ߓߊ (grande duché de Luxembourg). ߤߏߟߊ߲ߘߌ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߞߘߐ߫ ߡߍ߲ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߙߎߞߊ߫ ߣߊߖ߭ߌ ߘߐ߫߸ ߜߏߟߌߋߕߋ (ߣߊߖ߭ߌ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߟߊ߫ ߗߋߘߋ߲߫ ߞߋߟߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߙߐ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ <ߊߟߏߡߊ߲ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫> «gauleiter») ߘߏ߫߸ ߝߊ߲߬ߞߊ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߊ߫ ߗߋߘߋ߲߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߘߌ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߟߊߕߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߝߏ߫ ߁߉߄߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫; ߊ߬ ߟߊߓߊ߲ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߁߉߄߅ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߞߎ߲߭ ߠߎ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  • ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߁߭ ߡߊ߬ ߁߀߃߆ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߃߉ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߁߭ ߟߊ߫: ߊߛߌߔߊ߲߫ ߞߟߍ. ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ߫ ߣߋߝ߭ߌߟ ߛ߭ߊ߲ߓߍߙߑߟߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߍߛߌߔߊߢߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ߠߞߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߞߏ ߡߊ߬ ߜߘߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߋߐ߲ߣ ߓߑߟߎߡ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߝߣߊ߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߛߋ߫ ߞߊ߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ-ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߫ ߞߣߐߜߍߦߊ߫ ߢߐ߲߯ߝߊ߯ߡߎ߲ ߕߐ߲ ߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߝߊߙߊ߲ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߣߐ߭ ߘߐߓߍ߲߬ ߍߛߌߔߊߢߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ ߣߌ߫ ߓߋߣߌߕߏ߫ ߡߎߛߏߟߋߣߌ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ߕߘߍ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߝߍ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߡߎߙߊ߲ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊߝߍߣߍ߲߫. ߡߍ߲ ߟߐ߬ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߊߛߌߔߊ߲߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ߠߞߊ ߟߎ߬ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ ߡߎߙߊ߲ ߠߎ߬ ߟߥߊ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߛߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߢߍߞߐߣߐ߲ߠߌ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫.
  • ߁߉߃߈ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߃߀ ߡߊ߬: ߡߎߣߌߗߌ߬ ߓߍ߲߬ߘߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߐ߬ ߛߎߘߍߕߌ߫ ߘߎ߯ߞߟߏ ߘߍߘߍ߲߫ ߠߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߫ ߦߊ߬ߣߌ߲߫ ߓߍ߲߬ߘߐ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫ ߕߍ߫߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ߫ ߣߋߝ߭ߌߟ ߛ߭ߊ߲ߓߍߙߑߟߍ߲߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫߸ ߊ߬ ߟߐ߲߫ ߘߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߞߟߍ߬ߡߎߙߊ߲ ߥߛߊ߬ߞߍ߬ߕߊ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߓߟߏ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߞߏ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߙߍߌߛ߭ ߛߓߊߣߊ߲ ߣߊ߬ߕߊ ߢߊߞߘߐ߫ ߞߊ߲߬ߞߊ߲߫߸ ߞߊ߬ߣߎ߲߰ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߕߊ ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߟߍ߬ ߜߘߍ߫ ߡߴߏ߬ ߞߐ߫.

ߛ߭ߊ߲ߓߍߙߑߟߍ߲ ߞߐߛߊߦߌ ߝߍ߬ ߟߐ߲ߘߐ߲߬߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫: «ߒ ߕߋߙߌ߫ ߓߘߍߦߊ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ߫ ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߖߐ߮ ߡߊߟߐ߬ ߜߟߌߦߊ ߘߐ߫». «ߒ ߕߋߙߌ߫ ߓߘߍߓߘߍ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߏ߫ ߞߐߛߊߦߌ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯߸ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߖߐ߮ ߡߊߟߐ߬ ߜߟߌߦߊ ߘߐ߫». «ߒ ߕߋߙߌ߫ ߛߓߍߛߓߍ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߏ߫ ߞߐߛߊߦߌ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߖߐ߮ ߡߊߟߐ߬ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߰ ߜߟߌߦߊ ߘߐ߫». (« My good friends, for the second time in our history, a British Prime Minister has returned from Germany bringing peace with honour. I believe it is peace for our time… Go home and get a nice quiet sleep. »).

ߋߘߎߥߊߙߘ ߘߟߊߘߌߍߙ ߝߣߊ߫ ߕߊ߫ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ߕߐ ߣߌ߫ ߖߊߙߌߒߕߋ߸ ߏ߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߫ ߘߊ߫ ߛߍ߲ߕ-ߖߐ߲ߣ ߔߍߙߛ ߞߐߛߊߦߌ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߐߙߑߛߋ߫ ߞߊ߲ߞߎ߲ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮ ߘߌ߫: «ߡߐ߰ߝߎ ߟߎ߬߹ «ߡߐ߰ߝߎ ߟߎ߬߹ «ߡߐ߰ߘߊ߬ߞߏߟߏ߲ ߠߎ߬߹ (les cons!)

  • ߁߉߃߉ ߕߙߊߓߊ ߁߅ ߟߊ߫: ߓߏߤߍߡ-ߡߏߙߊߝ߭ߌ߫ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ ߙߍ߬ߌߛ߭ߌ߬ ߛߓߊߣߊ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߦߋ߲߬ ߦߋ߫ ߗߍߞߌߛߑߟߏߝ߭ߊߞߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ߬ߝߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.
  • ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߂߃, ߁߉߃߉ ߟߊ߫: ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߋ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ߓߊߟߌߦߊ ߓߍ߲߬ߘߐ ߘߏ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߰ߦߊ߬߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߘߐߦߙߌߥߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߔߏߟߐ߲ߢ ߘߐߝߘߊ ߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߢߌ߬ߣߊ߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߘߐ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫.
  • ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߁߭\߁߉߃߉ ߟߊ߫߸ ߄ ߙߋ߲ ߄߅ ߡߊ߬߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߬ ߔߏߟߐ߲ߢ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߡߊ߫ ߞߟߍ߬ ߛߌ߫ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߘߐ߬ߝߏ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߝߣߊ߫ ߞߐߝߍ߬. ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߝߣߊ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߏ߬ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂ ߡߊ߬ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߃ ߟߊ߫.
  • ߛߏߝ߭ߌߦߋ߫ ߘߍ߭ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߔߏߟߐ߲ߢ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߡߊ߫ ߞߟߍ߬ ߛߌ߫ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߊ߬ ߢߍߝߍ߬߸ ߥߟߊ߫ ߔߏߟߐ߲ߢ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ ߕߟߋ߬ ߁߆ ߡߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊߖ߭ߌ ߟߎ߬ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫.
  • ߕߎߟߊߝߌ߲ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߔߏߟߐ߲ߢ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߴߊ߬ ߢߌ߲߬ ߛ.ߘ.ߞ.ߘ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫߸ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߘߐߝߘߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߡߊ߬.

ߞߍ߬ߟߍ ߦߟߍߡߊߞߏ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߔߏߟߐ߲ߢ ߘߍߘߍ߲ߝߍߟߌ ߞߐ ߘߐ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߁߭ ߡߊ߬ ߁߉߃߉ ߟߊ߫߸ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߃ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߏ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߡߎ߰ߡߍ ߘߐ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲߫ ߞߟߍߓߏߟߏ߲ (ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ ߟߊ߬ߥߊ߲ߞߊ ߡߊߟߐ߲߫) ߠߎ߬ ߗߋ߫ ߘߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߤߊߟߌ߬ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߟߌ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ (ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫).

ߞߟߍ߬ ߟߊ߬ߥߊ߲ߞߊ ߕߟߋ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߡߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊߖ߭ߌ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߡߙߊ߬ߣߍ߲ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߜ߭ߊߡߋߟߍ߲߫ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߓߐߕߏ߲ ߞߐߛߊ߬ߥߏ߬ ߁߉߃߉ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߇ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߛߊ߯ߙ߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߛߓߊߣߊ߲ ߣߴߊ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߣߴߊ߬ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ (GA2) ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߙߎ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߔߙߋߕߋߟߊߕ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߘߎ߲߫ ߁߀߂߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߫.

ߛߊ߯ߙ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ ߘߊ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߀ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߥߊ߬ߣߊߙߌ ߞߘߐ߫. ߞߵߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߝߋ߲ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߊߢߌߣߌ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߬ ߤߊߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߐߕߌߢߍ߫߸ ߡߐ߱ ߞߟߊ߬ ߝߏߘߏ߲ߜߛߏ (mine anti personnel's) ߍߛ-ߡߊߌߣ (S-Mine) ߣߌ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎߟߎ߲ ߞߊ߬ߟߊ ߕߋߟߍߙ-ߡߊߌߣ (Teler-Mine) ߟߎ߬ ߟߊ߲߬ ߘߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬߸ ߜߋ߬ߙߋ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߛߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߦߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߈ ߡߊ߬߸ ߡߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲߫ ߞߙߎ ߏ߬ ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߛߋ߫ ߝߏߘߏ߲ߜߛߏ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߞߛߌߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߟߐ߬ ߟߊ߫. ߕߎߟߊߝߌ߲ ߉ ߡߊ߬ ߃ ߙߋ߲ ߅߀ ߟߊ߫ ߛߐ߰ߡߘߊ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫߸ ߥߊ߬ߜߏ߬ߡߊ ߞߎߛߎ߲߫ ߄ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߠߊߥߟߌ߬ ߛߊ߯ߙ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߣߌ߫ ߓߟߌߖ߭ ߟߎ߫ ߘߐ߫. ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߛߍ߲ ߓߍ߯ ߥߦߊ߬ ߖߌߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߞߊߟߌߦߊ ߛߎ߯ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߘߐ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎߟߎ߲ ߥߙߍߓߊߓߊ ߟߎ߬ ߘߐߕߌߢߍ߫ ߘߊ߫ ߘߴߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߝߏߘߏ߲ߜߛߏ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫.

ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߟߐߡߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߞߎ߲߬ߠߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߘߋ߬߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߘߏߜߘߍ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐߕߌߢߍ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߕߋ ߟߎ߬ ߞߐ߫.

ߕߎߟߊߝߌ߲ ߁߇ ߡߊ߬߸ ߊߟߏߡߊ߲ ߣߌ߫ ߛ.ߘ.ߞ.ߘ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߓߋ߬ߒߞߊ߬ߠߌ߲߬ ߓߊߟߌߦߊ ߞߟߊ߬ߣߐ߰ߦߊ߬ ߒ߬ߞߊ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ ߓߊ߲߬ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߔߏߟߐ߲ߢ ߘߐߝߘߊߞߏ ߞߊ߲߬. ߏ߬ ߞߍ߸ ߔߏߟߐ߲ߢ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߓߊ߬ߙߊ߲߫ ߠߴߊ߬ ߞߎ߲߭ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߬.

ߕߎߟߊߝߌ߲ ߁߈ ߡߊ߬ ߸ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ ߘߊ߫ ߞߎߘߍ߫ ߈ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߟߊߘߊ ߘߏ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߦߋ߲߬ ߞߎߘߍ߫ ߂߅ ߥߊ߲߬ߥߊ߲ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߛߌߍߗ߭ߝߑߙߌߍߘ ߛߝߊ ߞߎߘߍ߫ ߄ ߠߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߟߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߕߊ߬. ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߜ߭ߊߡߌߟߍ߲߫ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߏ߫ ߓߟߏߕߍ߯ߟߌ ߜߟߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߝߋ߲߫ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߝߣߊ߫ ߘߏ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߟߎ߬ ߕߘߊ߫ ߓߋ߬ ߔߏߟߐ߲ߢ ߞߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߁߇ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߛߋ߲߬ߝߍ߫.

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߞߟߊߘߊ߮ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߟߊߟߐ߬ ߘߊ߫߸ ߞߟߊߘߊ ߛߝߊ ߝߍ߬ߖߛߐ߫ ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߝߐ߰ߓߍ߬ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ߬ ߞߏߟߌߞߏߟߌ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߫ ߟߊ߬ߝߛߊ߬ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߗߡߍ߬ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߝߊ߰ ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߞߎߘߎ߲߫ ߁߁߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߣߍ߰ߝߌ߲ ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߊ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߙߌ߬ ߛߊߙߜ߭ߋߡߌߣߍ߫߸ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߡߐ߰ ߂߀߀߀ ߝߊ߰ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߝߙߎߕߎ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߏ߬ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߕߟߋ߬ ߁߀ ߞߘߐ߫.

ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߔߏߟߐ߲ߢ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߐߖߊ߬ ߟߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐ߫ ߞߊߙߏ߫ ߦߙߌߞߊ߫ ߖߊ߬ߣߍ߲ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߝߏߓߐ ߡߊ߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߥߏߦߌ߬ߞߊ߫߸ ߔߏߟߐ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߞߐߝߍ߬ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߛߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߛߊ߬ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߢߝߍ߫ ߛߝߊ ߘߐ߫ ߛߊ߯ߙߊ߸ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߫ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫ ߞߐߝߍ߬.

ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߘߊ߯ߘߐ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߢߍߕߍ߰ ߟߊ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ ߝߍ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬. ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߗߋߦߊߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߗߋ߫ ߜߙߋ ߞߊ߲߬ (ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߘߐ߫: British Expeditionary force BEF)߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߞߍ߫ ߞߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߣߏ߰ߝߏ ߣߊ߬ߕߐ ߘߐߞߐ߬ߣߐ߲ ߛߌ߭ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߙߍ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߫ ߞߊ߲߫ ߛߌߟߊ ߓߟߏߕߍ߰ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߡߊ߬ ߛߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߘߌ߫ ߥߎ߬ߙߎ߲߬ߓߊ߫ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߁߄-߁߈ ߠߊ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߟߏߕߍ߯ߟߌ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߏ߬ ߡߊ߫ ߞߏ߫ ߢߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߛ.ߘ.ߞ.ߘ ߟߎ߬ ߞߍ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߣߌ߫ ߓߐ߬ߓߐ߬ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߞߙߌߕߌߕߌ߫ ߥߊ߯ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߥߊ߫ ߙߍߌߛ߭ ߛߓߊߣߊ߲ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߣߐߙߑߝ߭ߍߗ߭ߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߍ߰ߝߌ߲ ߣߌ߫ ߙߎߡߊߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߊߖߌ ߟߎ߬ ߘߍ߰ߜߍ ߡߊߞߟߌ߫. ߁߉߄߂ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߁߀ ߡߊ߬߸ ߙߊߝ (RAF) ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߄߁߆ ߟߎ߫ ߟߞߊߘߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬߸ ߝߟߍߟߊ (Chasseur) ߉߂ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߍߘߍ߲ߛߍߟߊ (bombardier) ߁߉߂ ߟߎ߫. ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ (ߓ.ߛ.ߝ.ߝ «British Air forces In France») ߡߊߡߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߡߟߊ ߜߘߋߕߌ߯ ߓߊߙߊߕ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߞߵߏ߬ ߝߣߊ߫ ߛߙߊߛߌ߰ (advanced Air Striking Force) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߕߘߍ߬ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߣߌ߫ Air Component of the British Expeditionary force (BEF) ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ߫ ߝߊߘߌ߲ ߟߎ߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ ߘߌ߫.

߁߉߄߀ ߘߓߊ߬ߕߊ ߃߀ ߟߊ߫߸ ߝߟߍߟߊ߫ ߃߅ (ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߓߟߏߘߐ߫ ߆߅߀ ߟߎ߬ ߘߐ߫) ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߐߝߏߘߏ߲ߠߊ߫ ߄߀ (߂߈߆ ߟߎ߬ ߘߐ߫) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫.

ߒ߬ߓߊ߬ ߢߐ߯ߢߐ߲ߠߌ߲߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߡߍ߲ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫«ߞߍ߬ߟߍ ߦߟߍߡߊߞߏ»߸ ߡߍ߲ ߘߎ߲ߡߊ߫ ߘߊ߫ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߄߀ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߉ ߟߊ߫߸ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߥߛߍߙߎߓߐ߲ߜ߭ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߟߊߥߟߌ߬ ߕߎߡߊ ߘߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߓߟߏ߫ ߘߊߣߋߡߊߙߞ ߣߌ߫ ߣߐߙߑߝ߭ߍߗ߭ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߛߊ߲ߕߍ߰ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߗߋߦߊߟߌ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߎ߫ ߗߋ߫ ߣߊߙߑߝ߭ߌߞ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߎ߫ߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߡߌߣߋߙߊߌ߫ ߘߋ߫ ߝߍߙ ߣߌ߫ ߞߌߙߎߣߊ߫ ߟߎ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߘߐ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߎߥߍߘߌ߬ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߡߊߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߊ߫ ߓߊߟߕߌߞߌ߬ ߞߐ߰ߖߌ ߝߍ߬ ߣߍߣߍ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߣߍߣߍߞߓߊ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߕߍ߰ ߊ߬ ߢߍ߫ ߞߊߙߏ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߥߟߊ߫ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߖߊ߬ߣߍ߲ ߞߘߐ߫.

ߤߌߕߑߟߍߙ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߁߉߃߉ ߣߍߣߍߓߊ ߁߂ ߟߊ߫ ߔߏߟߐ߲ߢ ߡߌ߬ߣߊ ߣߐ߬ ߞߟߊߡߊ߲ ߘߐ߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߯ߘߐ ߞߵߊ߬ ߟߊߟߌ߫ ߞߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߕߏ߫ ߏ߬ ߛߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߟߊ߫. ߥߍߤߑߡߊߗ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߟߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫.

ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߛߏ߯ߙߏߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߓߐߖߎ ߘߐ߫߸ ߏߓߍߙߑߞߏߡߊ߲ߘߏ߫ ߘߍߙ ߥߍߤߑߡߊߗ (ߥߍߤߑߡߊߗ ߘߊ߯ߘߐ߫ ߓߟߋߓߟߋ) ߥߟߊ߫ ߏ߬.ߞ.ߥ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߟߊߘߊ ߓߋ߬ߒߞߊ߬ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫ߓߍ߲߬ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߝߘߊ ߘߏ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߞߍߕߐ߫ ߦߋ߫ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊߝߏ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬; ߞߊ߬ ߁߉߁߄ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߛߑߛ߭ߌߟߌߋߝߍ߲ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߘߡߊߘߡߊ߫ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߙߎ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ߫ ߓ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫߸ ߡߍ߲ ߟߐ߬ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߝ߭ߐ߲߫ ߓߐߞ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߟߏߡߊ߲߫ ߞߟߊߘߊ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߢߊ ߓߍ߲߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߓߍߟߑߗ߭ߌߞ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߘߡߊߘߡߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߎߡߊ߲߫ ߓߟߏ߫ ߞߊߡߊ߲ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߬ߜߏ߬ߡߊ߬ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߍߕߐ߫ ߦߋ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߠߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍߟߗ߭ߌߞߌ߬ ߣߌ߫ ߤߏߟߊ߲ߘߌ߬ ߟߎ߬ ߘߐߛߊ߲߬߸ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߗߌߙߏ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߓߍ߲߬ ߟߏߙߍ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߛߐߛߘߊ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߏ߲ߜߋ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߬; ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߙߎ ߋ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ߕߎ߲߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߝ߭ߐ߲ ߙߐ߲ߘߛߑߕߍߘ ߟߊ߫ ߞߙߎ߫ ߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߙߎ ߓ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߝ߭ߐ߲߫ ߟߍߓ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߙߎ ߌ ߟߎ߫ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߟߌߛߊߛߌ߬ ߞߟߊߘߊ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߟߋ߬߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߎߙߊ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏߟߏ߲ ߢߣߊߡߊ ߟߎ߬ ߘߐߞߎ߬ߙߊ߲߬. ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߙߍ߬ ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߓߍߟߗ߭ߌߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߎߝߑߝ߭ߊߝߋ߫ ߛߊ߲ߡߊߘߎߟߎ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߘߊߡߊ߫ ߖߌ߯ߟߌ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߋߛ߭ߋߟߍ߲߫-ߊ߯ߣ-ߘߋ߬-ߡߊ߯ߛ ߓߍߟߗ߭ߌߞߌ߬߸ ߁߉߄߀ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߁߀ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߍ ߘߐ߬ߛߙߋ ߏ߬ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬.

ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߔߏߟߐ߲ߢ ߞߊ߲߬ ߤߌߕߑߟߍߙ ߓߟߏ߫߸ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߟߊߥߙߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߁߉߂߀ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߙߎ߬ߛߌ߫ ߞߙߊߓߊ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߢߣߊߡߦߊ߫ ߞߣߍ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲߫ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߢߍ߫ (ߟߋߓߍ߲ߛߑߙߏߡ)߸

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬