ߜߙߍ߬ߜߙߍߞߐ߬ߟߋ߲߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߜߙߍ߬ߜߙߍߞߐ߬ߟߋ߲߫/ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߊߘߎ߯ߟߊ ߣߐ߬ߘߎ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߲߬ ߘߌ߬߸ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߣߐ߸ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߬߸ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߞߊߓߌߟߊ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫( ߢߊ߬ߡߌߛߦߊ߫)ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߫ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲߫ ߠߊߞߟߏߞߟߏ߫ ߦߙߐ ߟߋ߬ ߕߎ߲߬ ߦߋ߲߬ ߘߌ߫߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߝߏߦߌߘߊ߫߸ߛߣߍ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬߸ߞߴߊ߬ ߛߊߓߎ߫ ߞߍ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߞߏ ߘߌ߬߸ߊ߬ ߛߏ߫ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ ߡߊ߫ ߦߙߐ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫߸ߟߏ߲ߟߊ߲߫ ߓߘߊ߫ ߘߎ߬ߙߋ߲ ߠߎ߫ ߘߌ߬߸ߟߏ߲ߟߊ߲߫ ߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ߕߎߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߐ߬ߘߎ߯ ߣߌ߲߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߫ ߦߙߐߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߝߊ߲߭ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߘߊ߲߬ߡߊ߲߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬߸ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߁߀߀%߁߀ ߓߐ߫߸ߊ߬ߟߎ߫ ߓߊߟߏ ߟߎ߬ ߛߊ߲߰ߠߊ ߟߋ߬߸ߓߌߦߊ߲߫ ߠߊߞߟߏߞߟߏ߫ ߡߊߘߐ߯ߦߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫

ߘߌ߯ߣߊ ߥߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߋ߲߬،ߦߋ߫ ߓߏߟߌ߫ ߛߏߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߬߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߲߬߸ߓߊߏ߬߸ߡߌ߲߬ߛߙߌߓߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߦߋ߲߬ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߥߙߎߞߌ ߞߐ߫ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߤߊߟߌ߬،ߏ߬ ߕߍ߫ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߓߐ߫ ߸ߛߏߡߊ߫ ߟߎ߬ ߘߎ߱ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ߓߏߟߌߓߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߟߏ߫߸ߣߴߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫(ߞߐ߲߬ߘߐߟߐ߲߫)ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬߸ߝߏߦߌߘߊ،ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߁߀߀%߆߀ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߐ߲߬ߘߐߟߐ߲ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߣߴߌ ߖߐ߲߬ߓߍ߲߬ߘߍ߬ ߊߙߓߊ߬ ߓߊ߲ ߛߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߛߟߋߞߋ ߄ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߐ߲߬ߘߐߟߐ߲߫ ߕߊ߬߸ߓߊߏ߬،ߞߎߘߊ߫ ߦߋ߫ ߟߊߘߊ߲ߠߊ ߏ߬ ߟߏ߲߫ ߠߋ߬،ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌߣߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߏ߲߫ ߝߣߊ߫ ،

ߖߏ߯ߦߊߟߌ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߛߌ߮ ߃ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬߸ߒߞߏ،ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲،ߊߙߊߓߎߞߊ߲،