ߘߊߥߎߘߊ߫ ߞߊߦߌߙߓߊ߫ ߖߊߥߙߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߘߊߥߎߘߊ߫ ߞߊߦߌߙߓߊ߫ ߖߊߥߙߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߁߆ ߁߉߂߄ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߣߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߣߝߊ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߁߉߆߂ ߣߌ߫ ߁߉߇߀ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߟߐߝߟߐ ߘߌ߫ ߁߉߇߀ ߣߌ߫ ߁߉߉߄ ߕߍ߫.

ߘߊߥߎߘߊ߫ ߞߊߦߌߙߓߊ߫ ߖߊߥߙߊ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Dawda Kairaba Jawara ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Dawda ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌJawara ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߁߆ ߘߓߊ߬ߕߊ 1924 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊBarajally ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߂߇ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ 2019 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊFajara ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊChilel Jawara, Augusta Jawara ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲, ߊߙߊߓߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊPresident of the Gambia, Prime Minister of The Gambia, Member of the House of Representatives of Gambia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊߊߗߌߡߏߕߊ߫ ߛߑߞߎߟ, University of Glasgow, University of Liverpool ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Honorific prefixSir ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊPeople's Progressive Party ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲Knight Grand Cross of the Order of St Michael and St George, Grand Cross of the National Order of Mali, Grand Collar of the Order of Prince Henry, Knight Bachelor ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫


ߘߊߥߎߘߊ߫ ߖߊߥߙߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߓߙߊߖߊߟߌ߫ ߟߋ߬߸ ߡߊߞߑߞߊߕߌ߫ ߕߌ߲ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߘߏ߫߸ ߡߊߡߊ߬ ߝߊ߬ߕߌ߫ ߣߌ߫ ߊ߬ߟߌ߬ߡߊ߯ߡߌ߫ ߖߊߥߙߊ߫ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߡߋߕߏߘߌߛߕ ߓߐ߭ߦ ߛߑߞߎ߯ߟ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߊߕߎߛߕ߸ ߏ߬ ߞߐ߫߸ ߊ߬ߛ߭ߌ߬ߡߏ߯ߕߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߜ߭ߊ߮ߣߊ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߌߦߊ߲ߘߊ߲ߘߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߜ߭ߑߟߊߛߑߜ߭ߏ߫ ߓߌߦߊ߲ߘߊ߲ߘߊ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߕߐ߭ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ ߟߌߝ߭ߊߔߎߟ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߐߛߊߦߌ߲ߕߐ ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߁߉߅߃ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߏߜ߭ߎߛߑߕߊ߬ ߡߊߤߏߣߋ߫ ߝߘߎ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߦߋ߲߬߸ ߦߏ߫ ߓߌߦߊ߲ߘߊ߲ߘߟߊ߫. ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߘߐߞߕߌ߫ ߞߐߟߊ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߫ ߘߏ߲߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߞߐߟߊ߬߸ ߊ߬ ߣߘߊ߬ ߞߍ߫ ߞߙߎߞߊ߫ ߞߎߘߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߢߍߕߊ߮ ߞߙߎߞߊ (ߡ.ߢ.ߞ) ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߐߦߌߘߊߟߌ߫ ߓߏ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ ߁߉߆߀ ߟߊ߫. ߊ߬ ߣߘߊ߬ ߞߍ߫ ߡ.ߢ.ߞ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߁߉߆߂ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߝߟߐߝߟߐ ߘߌ߫ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߊ߫. ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߡߊ߫ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߔߌߙߍߙ ߛߊߙ ߒߖߋߦ ߟߊ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ ߞߐ߫ ߝߋߎ߫߹ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߞߏߕߌ߯ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߖߊߥߙߊ ߞߊ߬ ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߞߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߘߐ߫ ߁߉߆߅ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߊ߲߬ߜ߳ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߯ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߡߛߏ߬ ߋߟߌߖ߭ߊߓߍߕ ߂߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߡߛߏ ߘߌ߫. ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߣߘߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߌ߫ ߁߉߇߀ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߘߐ߫, ߏ߬ ߞߍ߸ ߖߊߥߙߊ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߝߟߐߝߟߐ ߘߌ߫. ߖߊߥߙߊ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߞߊ߬ ߜߟߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߬ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߉߈߁ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߙߎ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߟߊ ߖߊߥߙߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߣߊ߲߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߟߊߢߐ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߐ߰ ߄߀߀ - ߈߀߀ ߢߐ߲߰ ߓߘߊ߫ ߛߊ߬. ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊ߲ߛߏ߲ ߏ߬ ߟߊߟߐ߬ ߣߍ߲߸ ߖߊߥߙߊ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߰ߟߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߓߘߎ߫ ߖߎߝ ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߘߍ߭ ߛߌ߲ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߓߴߊ߬ ߡߊ߬ ߁߉߈߉ ߟߊ߫. ߖߊߥߙߊ ߞߊ߬ ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߡߙߊ߬ ߏ߬ ߞߐ߫ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߉߄ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߛߋ߲߭ ߝߍ߬߸ ߡߍ߲ ߣߎ߲ߖߟߎ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߊߦߊ߬ ߖߊ߰ߡߍ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߕߊ߬. ߏ߬ ߞߍ߸ ߘߊߥߎߘߊ߫ ߞߊߦߌߙߓߊ߫ ߖߊߥߙߊ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߞߴߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߂߀߀߂ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߣߡߐ߬ߟߌ ߓߟߏ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߦߋ߲߬ ߕߊ߲߬. ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߉߅ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߛߌ߬ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬.