ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߣߌߖ߭ߍ߯ߙ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬
ߞߊ߲ ߝߊ߬ߓߏ߲
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲ߡߐ߰ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߌߖ߭ߍ߯ߙ ߣߋߜ߭ߙߏ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ

ߣߌߖ߭ߍ߯ߙ ߣߋߜ߭ߙߏ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲߫ ߞߐߙߍߡߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߞߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߡߏߙߌߕߊ߲ߣߌ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߛߌ߰ ߞߣߍߦߊ߫ ߟߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߗߊߘ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߌ߰ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߟߊ߫. ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߊ߲߫ ߞߐߙߍߡߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߬ߓߊ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߦߙߌߞߊ ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߬ߓߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬: ߛߎߥߊߤߟߌߞߊ߲ ߣߌ߫ ߖ߭ߟߎ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߣߌ߫ ߥߙߐߝߐߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫. ߕߐ߯ߞߏ ߞߊߒߞߋ ߦߋ߫ ߝߙߋߞߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲ ߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߛߎߥߊߤߟߌߞߊ߲ ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߛߙߊߛߌ߰ ߟߊ߫ ߓߏ߲߬ߘߊ߬ ߕߊ߲߫ ߣߌ߬ ߞߋߟߋ߲ (߁߁) ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߡߐ߰ ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߓߏ߲߬ߘߊ، ߢߣߊߡߦߊߝߋ߲ ߠߎ߬ ߕߐ߮ ߓߏ߲߬ߘߊ، ߡߙߌߦߊ ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߓߏ߲߬ߘߊ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߬ ߕߐ߮ ߓߏ߲߬ߘߊ ߟߎ߬… ߡߐ߰ ߝߟߐߝߟߐ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߣߌ߲߬ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߍ߰ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߗ߭ߏߖ߭ߋߝ߭ ߜ߭ߋߙߋ߲߯ߓߋߙߜ߭ ߘߌ߫، ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߞߘߐ " ߣߌߖ߭ߍ߯ߙ ߣߋߜ߭ߙߏ" ߘߌ߫، ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߝߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߞߣߐ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫: " ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬" ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߛߌߞߊ߫ ߦߋ߫ ߞߍߖߏߣ ߓߏ߲ߙ-ߛߊߡߌߦߏߟ ߞߵߊ߬ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ " ߣߌߖ߭ߍ߯ߙ ߣߋߜ߭ߙߏ" ߕߐ߮ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߡߊߟߐ߲߫ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߟߊ ߝߍ߬.

ߊ߬ ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߌߖ߭ߍ߯ߙ ߣߋߜ߭ߙߏ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߙߊߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߓߏߟߏ߲ ߕߊ߲߫ ߣߌ߬ ߟߏ߯ߟߎ߫ (߁߅) ߟߋ߬ ߘߌ߫

- ߞߊߕߑߟߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬.

- ߙߛ߭ߊߘ ߞߊ߲ ߠߎ߬

-ߌߗ߭ߏߌ߳ߘ ߞߊ߲ ߠߎ߬، ߌߖ߭ߏ߲ ߞߊ߲ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫.

-ߘߏߜ߭ߏ߲ ߞߊ߲ ߠߎ߬.

-ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ (ߒߞߏ):ߓߡߊߣߊ߲ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߏ߬ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߛߏ߬ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߞߑߔߋߟߋ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߛߏߣߌ߲ߞߋ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߘߊ߲߫ ߞߊ߲.

-ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫-ߟߌ߲ߓߊ߲ߡߊ߲ߞߊ߲ ߞߊ߲ ߠߎ߬.

-ߟߊߝߏߝߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬.

-ߕߊߟߏߘߌ-ߤߋߌߕߊ߲ ߞߊ߲ ߠߎ߬.

-ߟߌ߲ߓߊ߲ߡߊ߲ߞߊ߲ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߥߙߐߝߐߞߊ߲ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߛߍ߬ߣߍ߯ߜ߭ߊߟ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߎߟߊ߫ ߞߊ߲ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߊ߲߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫.

- ߝ߭ߏߟߑߕߊߌߞߏ-ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫

 ߝ߭ߏߟߑߕߊߌߞߏ-ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮

-ߞߙߏ ߞߊ߲ ߠߎ߬:

-ߛߋ߬ߣߎ߲߬ߝߎ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߋߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߌ߫ ߡߊߡߙߊ ߣߌ߫ ߛߎߔߦߌߙߋ߫

-ߜ߭ߎ߯ߙ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߡߏ߯ߙߋ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫

-ߊߘߡߊߥߊ-ߎߓߊ߲ߜ߭ߎߌߋߣ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߡߎߡߎߦߋ ߞߊ߲ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫.

-ߝ߭ߏߟߑߕߊߌߞߏ-ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫ ߡߋߙߌߘߌߏߣߊߟ ߞߊ߲ ߠߎ߬

-ߞߎߥߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߊߞߊߣ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߋߥߋ߫ ߣߌ߫ ߓߊߥߎߟߋ߲ ߣߌ߫ ߝߏ߲ߜߍ ߣߌ߫ ߜ߭ߊ ߣߌ߫ ߊߢߌ߲ ߣߌ߫.

-ߝ߭ߏߟߑߕߊߌߞߏ-ߣߌߗ߭ߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߦߙߏߓߊ ߦߴߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߋߘߏ ߣߌ߫ ߌߓߏ ߣߌ߫ ߣߎ߳ߔߋ ߣߌ߫ ߌߘߏߡߊ.

-ߓߣߍ߫-ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬.

-ߔߑߟߊߕߏߊ߳ߘ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߞߊߗ߭ߋ߫ ߞߊ߲ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߌߙߏߡ ߣߌ߫ ߕߊߙߏߞ.

-ߓߊ߲ߕߏߊ߳ߘ-ߞߑߙߏߛߛ ߞߊ߲ ߠߎ߬ .

-ߞߑߙߏߛߛ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߌߓߌߓߌߏ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߋߝߌߞ.

-ߓߊ߲ߕߏߊ߳ߘ ߞߊ߲ ߠߎ߬

-ߓߊ߲ߕߏߊ߳ߘ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߞߊ߲ ߠߎ߬.

ߓߊ߲ߕߏߊ߳ߘ ߡߋߙߌߘߌߏߣߊߟ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߕߌߝ߭ ߞߊ߲ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߋߕߌ ߣߌ߫ ߝߊ߲ߜ߭ ߣߌ߫، ߣߌ߫ ߟߌ߲ߜ߭ߊߟߊ ߣߌ߫ ߞߌߞߎ߳ߦߎ߳، ߞߊ߲ߓߊ، ߜ߭ߎ߳ߛߌߌ، ߡߋߙߎ߳، ߛߎߞߎߡߊ، ߣߌߦߊ߲ߡߑߥߖ߭ߌ، ߛߎߥߊߤߟߌ، ߜ߭ߏߜ߭ߏ، ߞߌߕߎ߳ߓߊ، ߞߎ߳ߡߑߕߎ߳ߣߑߘߎ߳، ߞߌߞߏ߲ߜ߭ߏ، ߦߊߞߊ، ߟߎ߳ߞߊ߲ߘߊ، ߛ߭ߌߞߊ، ߣߌߦߊ߲ߞߏߙߋ߫،ߛߏߜߊ، ߤߦߊ، ߟߎ߳ߦߌߦߊ، ߣߊ߲ߘߌ، ߞߌߣߌߦߊߙߑߥߊ߲ߘߊ،ߙߎ߳ߣߑߘߌ، ߖߌߤߊ.

ߟߎ߳ߓߊ، ߞߌߛߏ߲ߖߌߦߋ، ߛ߭ߌߕߏ߲ߜ߭ߊ، ߣߌߦߊߞߌߦߎߛߊ، ߛ߭ߌߥߊ، ߕߎ߳ߡߑߓߎ߳ߞߊ، ߛ߭ߌߛߋߣߊ، ߡߊߞߎ߳ߥߊ، ߛ߭ߌߦߊߥߏ، ߒߜ߭ߎ߳ߟߎ߳، ߡߊߞߏ߲ߘߋ، ߍ߲ߓߎ߳ߣߑߘߎ߳، ߤߋ߯ߙߋ߯ߙߏ.

. ߛ߭ߏߣߊ ߞߊ߲߫ ߞߙߎ: ߛ߭ߏߣߊ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫، ߒߘߎ،

. ߛߏߕߏߕߛߑߥߣߊ ߞߊ߲߫ ߞߙߎ: ߛߏߕߏ ߕߟߋ߬ߓߋ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߛߏߕߏ ߕߟߋߓߐ، ߕߛߑߥߊߣߊ، ߒߘߋߓߟߋ ߕߟߋ߬ߓߐ، ߒߘߋߓߟߋ ߕߟߋ߬ߓߋ، ߟߏߖ߭ߌ،

. ߒߜ߭ߎ߳ߣߌ ߞߊ߲߫ ߞߙߎ: ߖ߭ߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫، ߗ߳ߏ߯ߛߊ، ߛߑߥߊߕߌ،

. ߕߑߛߏ߲ߜ߭ߊ، ߕߛߑߥߊߣߊ، ߙߏ߲ߜ߭ߊ، ߛ߭ߏߔߌ، ߝ߭ߊ߲ߕߊ.

ߣߋߜ߭ߙߏ ߣߌߖ߭ߍ߯ߙ ߞߊ߲ ߠߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ