ߖߋ߬ߞߏ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߡߏߙߌ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߖߋ߬ߞߏ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߛߋߞߎ ߣߴߊ߬ ߣߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ߸ ߛߎ߬ߡߎ߲߬ ߘߊߞߎ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫

ߖߋ߬ߞߏ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߡߏߙߌ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߡߊߣߊ߲߫ ߝߙߊߓߊߣߊ߲߫ ߠߋ߬. ߡߊߣߊ߲߫ ߡߊߡߘߎߘߎ߯ ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߙߋ߲ ߘߐ߫߸ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߣߊ߫ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߖߋ߬ߞߏ߬ߙߌ߬ߦߊ߫ ߖߓߊ߬ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߝߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߓߊ߰ߓߎ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߁߉߇߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߝߊߟߊ߲ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߕߐ߯ ߟߊߣߍ߲߫ ߊ߬ ߣߊ߫ ߞߘߐ߬ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߋ ߕߏ߭ߞߎ߬ߣߎ߲߬ ߞߏ߲ߞߏߓߊ߫ ߝߊ߬ߡߙߐ ߘߌ߫، ߊ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߏ߬ ߝߍ߬ ߁߉߈߁ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߟߊ߫ ߝߐ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ߢߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߊ߯ߟߌ ߏ߬ ߝߍ߬ ߁߉߈߂ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߐߞߘߎ߬ ߛߏ߫.

ߘߌߣߍ߲ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߝߊ߬ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐߟߌ߫ ߞߍ߫. ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߟߥߊ߫ ߊ߬ ߘߐ߯ߞߍ߫ ߡߊ߯ߟߏ߲߫ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߡߐ߬ߘߎ߰߸ ߞߏ߫ ߛߴߊ߬ ߘߋ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬، ߖߋ߬ߞߏ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߡߏߙߌ߬ ߛߋ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߝߊ߬ ߘߐ߰ߣߍ߲߬ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߢߊߘߌߡߌ߲ߕߐ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߏ߬ ߢߍߡߌߘߟߊ ߘߌ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߏ ߕߌߢߍ߫، ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߝߐߟߌߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߖߣߍ߬ ߖߏ߲ߓߊ ߞߊ߲ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߁߉߈߃ ߣߌ߫ ߁߉߈߄ ߕߍߟߊ ߘߐ߫، ߁߉߈߅ ߟߊ߫߸ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߛߏ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ ߘߌߦߊ، ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߓߟߊ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߓߋߙߋ߲ ߠߎ߬ ߞߐ߫ ߝߏ߬ߘߏ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬߸ ߁߉߈߉ ߟߊ߫߸

ߝߐߟߌ߫ ߡߊߞߊߙߊ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߡߞߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߕߊ߯ ߘߴ ߊ߬ ߝߊ߬ ߘߐ߰ߣߍ߲߬ ߘߏ߫ ߓߘߊ ߞߐߣߊߞߙߌ߫߸ ߏ߬ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߞߏ߫ (ߖߣߍ߬ ߓߐ ߞߊ߲ߕߍ߫). ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߐ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ߢߊ ߏ߬ ߝߍ߬ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߁߉߉߁ ߠߊ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߡߏߙߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߞߎߦߊߕߍ߫ (ߘߌߣߌ߲) ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߊ߫ ߁߉߉߂ ߟߊ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߏߙߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߊߓߌߖߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߲ߞߟߌ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߢߊ߰ߙߌ߬ߜߊ߬ߛߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߁߉߉߄ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߝߊ߬ ߘߐ߰ߣߍ߲߬ ߘߏ߫ ߦߋ߲߬ ߞߏ߫ ߖߊ߬ߞߎߓߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߘߏ߫ ߝߐߟߌ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߸ ߊ߬ ߟߐ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߏ߬ ߢߊ ߟߋ߬ ߛߍߣߍ߲߬ ߁߉߉߅ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߏߙߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߝߐߟߌ ߞߍ߫ ߁߉߉߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߒߓߊ߯ߟߎ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߥߊ߲ߓߙߋ߬ ߝߐߟߌ ߞߍ߫߸ ߁߉߉߈ ߠߊ߫߸  ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߕߎ߬ ߟߌߖ߭ߊ߲߬ ߝߣߊ߫ ߕߊ ߞߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߋ߭ߘߎ߬ ߛߏ. ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊߣߌ߲ߓߊߥߎߟߋ߲߫ ߞߎߦߊߕߍ߫ ߠߊ߫ ߝߐ ߕߍ߫ ߖߐ߲߭ ߓߊ߲߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌߦߊߞߊ߬ ߞߎߦߊߕߍ߫ ߟߊ߫ ߝߐߟߌ ߞߍ߫߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߊ߬ߓߎ߬ߞߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߫߸ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߣߴߌߓߎߤߌߡߊ߫ ߛߏߙߌ߬ ߘߊ߲߬ߓߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ ߘߐ߰ߣߍ߲߬ ߖߣߍ߬ ߓߐ.

ߛߊ߲ߞߊߥߟߌ ߂߀߀߀ ߟߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߊߞߐߙߑߘߌߐ߲ ߘߌ߫ (ߦߊ߲߬ ߘߐߞߣߍ߫)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߋߞߎߓߊ ߝߕߊߞߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߙߊߞߊ߫ ߛߋߛߋ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߲߬ߘߐ ߓߐߦߌ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߌ߬ߖ߭ߎ߬ ߞߎߦߊߕߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫߸ ߛߘߊ ߥߙߊ߬ ߘߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߐ߲߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬߸ ߂߀߀߀ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߕߎ߬ ߟߌߖ߭ߊ߲߬ ߡߊߟߐ߬ ߔߊ߬ߙߌ߬߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߓߙߌߞߑߛߍߟ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎ. ߊ߬ ߓߐ ߔߊ߬ߙߌ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߌߘߊ߲ߞߋ߫ ߛߘߌߡߋ߫ ߗߍ߬ߞߙߐ ߝߐߟߌ ߞߍ߫ ߂߀߀߃ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊߙߏ߫ ߁߁ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬߸߂߀߀߆/߁߁߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߝߘߎ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߂߁ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫.

ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫߸  ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߋߞߎߓߊ ߓߊ߲ߓߌߣߏ߫ ߣߌ߫ ߡߏߙߌ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߣߴߊߡߊߘߎ߬ ߛߏߘߌߦߊ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߫ ߞߎߦߊߕߍ߫ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߝߐߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫،

߂߀߂߀ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ ߞߏ ߝߐ߫ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬، ߓߊ߬ߙߌ߬߸ ߏ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߂߀߂߀ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߛߏ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߝߘߎ߫߸ ߏ߬ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߞߏ߫߸ ߞߏ߲ߞߏߓߊ߫ ߤߊߡߌ߲߬ ߞߎߦߊߕߍ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫.

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]