ߔߌߦߏߣߍߙ ߁߁߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߔߌߦߏߣߍߙ ߁߁߲ (ߟߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߔߌߦߏߣߍߙ ߗ߭ߋ߫ (pioneer G) ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫) ߦߋ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߊ߲߫ ߡߐ߰ߡߐ߮ (ߙߓߏ) ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߖߌߘߊ߲ ߦߋ߫ ߞߌߘߊ߫ ߂߅߉ (ߟߌߓߊߙ ߅߇߁) ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ ߘߊ߫ ߣߛߊ ߓߟߏ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߆/߁߉߇߃ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߜߘߊ߫ ߝߙߊߓߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߐ߰ߝߍ߸ ߕߋ߬ߟߋ ߝߢߐ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߯ߓߊߟߞߊ ߥߎߢߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬.

ߔߌߦߏߣߍߙ ߁߁߲
ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߊ߲
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߢߍߥߟߊ ߔߌߦߏߣߍߙ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߍߓߌߟߊPioneer 10 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬Pioneer Venus Orbiter ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߲߬ߖߏ߲ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ߟߌ, ߞߵߊ߬ ߖߊ߲ߓߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߝߍ߬, ߞߵߊ߬ ߖߊ߲ߓߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߝߍ߬, loss of signal ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐ߫ ߦߙߐߝߑߟߏߙߌߘ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߘߊ߲ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ ߢߣߊߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲ ߃߆߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲߫ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ߕߊ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߘߐ߫ߊߕߑߟߊߛ-ߛߊ߲ߕߏߙ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ߬ߟߊߊߡߍߛ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߣߖ߭ߊ ߟߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ ߕߎߡߊ߆ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ 1973 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߲ߓߏ߲ߕ.ߙ.ߥ (TRW) ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttp://spaceprojects.arc.nasa.gov/Space_Projects/pioneer/PNhome.html ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫magnetometer ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫


ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߊ߲߬ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߐ߫ ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߜߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߜߘߊ߫ ߝߙߊߓߊ߲ ߘߐߛߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬. ߞߐ ߟߊ߫߸ ߔߌߦߏߣߍߙ ߁߁߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߝߋ߲߫ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ߒ߬ߞߘߐ߬ߟߌ ߞߊߟߌߦߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߘߐ߫[߁]. ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߊ߲ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߠߊߖߊ߲߰ߧߊ ߣߴߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߞߘߊߡߊߟߌ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ߬ߓߊ߫ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߬ߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߃߀/߁߉߉߅ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߟߏߡߟߊ߫ ߢߌߡߊ߫ ߟߊߓߊ߲ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߣߍߣߍߓߊ ߂߄/߁߉߉߅ ߟߊ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߆߉ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߔߌߦߏߣߍߙ ߁߁߲ ߣߴߊ߬ ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߊ߲߬ ߓߊߟߌߣߍ߲߫ ߔߌߦߏߣߍߙ ߁߀߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߛߏ߲߯ߓߊ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߁߉߆߀ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߗߋߦߊߟߌ ߞߣߐߘߐ߫ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߘߐߛߌ߰ ߘߊ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬: ߞߊ߬ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߕߍ߫ ߞߣߍ ߛߏ߲߯ߓߊ߫ ߤߐߞߎ [߂]ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߞߕߐ߫߸ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߜߘߊ߫ ߝߙߊߓߊ߲ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߋߟߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊߙߊߓߊ߲ ߖߘߐ߬ߡߊ߬ ߦߙߐ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ ߞߍ߫ ߗߋߦߊߟߌ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߞߊߕߍ߬ߙߍ߫ ߞߐߞߘߐ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬. ߞߊ߬ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߫ ߓߐ߰ߝߍ ߞߊ߬ߙߊ߲߬. ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ߞߏ ߝߊ߲߬ߝߘߊߡߊߗߍ߲߰ ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߘߐߓߍ߲߬: ߞߊ߬ ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮ ߣߍ߰ߛߎ߬ߓߊ߰ߞߣߍ ߔߊ߬ߔߘߊ ߘߐߓߍ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߘߐߥߙߊ߬ߟߌ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰߸ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߏ߯ߙߏߢߊ.

  1. ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ
  2. ߤߐߞߎ