ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߌߓߑߙߊߤߌߡ ߒߗ߭ߏߦߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߌߓߑߙߊߤߌߡ ߒߗ߭ߏߦߊ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫Kamerun ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߌߓߎߙߊߤߌߡ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌNjoya ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ ߡߐߟߐ߲sultan, Mfon ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ1876 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊFoumban ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߃߀ ߘߓߊ߬ߕߊ 1933 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊYaoundé ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬Nsangou ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߣߊ߫Élisabeth Njapdounke ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊߡߊ߲߬ߛߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߭ߙߊ ߘߌߦߊFoumban, Kamerun ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߓߊ߬ߘߋ߲߬ ߓߊ߯ߙߊBamum ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊߛߋ߰ߘߎ߬ ߒߖߌߡߏߟߎ ߒߖߏߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߌߓߑߙߊߤߌߡ ߒߗ߭ߏߦߊ߫߸ ߓߊߡߎ߲ߛ ߡߊ߲߬ߛߊ (ߞߊߡߋߙߎߣߌ߲߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫)߸ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߇߲ ߠߊ߫ ߒߗߊߙߌ߫ ߦߍ߲ߣ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߏ߲ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߦߊ߬ ߘߊ߫ ߁߈߈߇ ߣߌ߫ ߁߉߃߃ ߟߋ߬ ߕߍ߫. ߸ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߇߲ ߠߊ߫ ߒߗߊߙߋ ߦߍ߲ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߏ߲ ߞߣߐ߫߸ ߣߴߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߁߈߈߇ ߣߌ߫ ߁߉߃߃ ߟߎ߬ ߕߍ߫.

ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߌߓߑߙߊߤߌߡ ߒߗ߭ߏߦߊ߫

ߘߋߣߍ߲ߦߊ ߡߙߊ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߘߋߣߍ߲ߦߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߣߊ߫ ߒߖߊߔߘߑߣߎ߲ߞߍ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߊߞߘߐ߫߸ ߡߙߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߜߋߕߣߑߞߐߡ ߒߘߐ߲ߓߎ߬  ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߎ߲߬ߡߊߞߘߎ߬ߣߍ߲ ߁߈߉߂ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߛߊ߲߬ ߁߆ ߘߐ߫߸ ߒߖߏߦߊ߫ ߞߊ߬ ߜߋߕߣߑߞߐߡ ߡߊߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߏ߬ ߞߊ߬ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲ ߕߊ߬. ߏ߬ ߞߍ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߟߍ ߘߏ߫ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߊߝߌߘߊ߲߫ (߁߈߉߂-߁߈߉߅), ߒߖߏߦߊ߫ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߝߌߟߊ߫ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߟߊߡߌߣߏ߫ ߎߡߊߙߎ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߊ߲ߦߐ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߝߍ߬߸ ߒߖߏߦߊ߫ ߣߴߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߞߐߘߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߢߊߓߘߍ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ ߠߊ߫.

ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߒߖߏߦߊ߫ ߦߋ߫ ߓߐߙߐ߲ߜߍ ߘߏ߫ ߟߊߛߣߍ ߞߊ߲߬ (ߞߊߡߋߙߎ߲ߣ ߊߟߏߡߊ߲)
ߓߊ߲߬ߖߌ߬ ߘߎ߲ߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߓߏ߬ߟߌ߲ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߜ߭ߎߦߏ߲ߡ ߂߲ ߡߊ߬ ߒߖߏߦߊ߫ ߓߟߏ߫

ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ ߦߟߍ߬ߦߟߍ߬ߟߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

. ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߒߖߏߦߊ߫ ߞߊ߬ ߢߟߊߞߋߥߎߦߊ ߣߌ߫ ߛߋ߲ߞߏߟߦߊ ߦߟߍ߬ߦߟߍ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߘߟߊߞߊߟߌ ߟߎ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎߓߋ ߘߏ߫ ߟߐ߬ ߝߎ߲ߓߊ߲߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߓߘߊ߫ ߛߓߍ߫ ߡ.ߟ.ߛ ߘߎߢߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߗߍ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߌ߯ߣߊ ߛߌ߲ߘߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߉߁߅ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߌ߯ߣߊ ߘߏ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߖߌ߱ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߐ߫߸ ߌߛߟߊߞߦߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߘߌ߯ߣߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߓߊߖߎ ߟߎ߫ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߒߞߎߥߋߕ ߞߑߥߊߟ ߘߐ߫ (ߏ߬ ߘߊߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߘߊߓߌ߬ߟߊ߬). ߁߉߂߀ ߠߊ߫߸ ߒߖߏߦߊ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߊ߫ ߦߟߍ߬ߦߟߍ߬ߟߌ ߘߐ߫.

ߒߖߏߦߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ߫ ߕߊ߬ ߞߊ߲ ߡߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ߞߊ ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫

ߊ߬ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߝߟߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊ߬ߡߎ߲ ߣߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߐ߲ߛߐߧߟߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߟߐ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ (߁߈߈߅-߁߉߁߆) ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߞߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫. ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߌߛߟߊߞߦߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߦߋ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߊ߲ߞߋ ߡߊߖߌ߭ ߝߍ߬ߙߍ ߟߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫.

ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߌߓߑߙߊߤߌߡߊ߬ ߒߖߏߦߊ߫ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߃߃ ߟߊ߫ ߦߊߎ߲ߘߋ߫߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߍ߬ߦߙߐ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߉߃߁ ߠߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߓߟߏ߫.