ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߊߡߙߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߊߡߙߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߬ ߕߏ߯ߘߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߟߍߡߍ߬. ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߲߬ ߘߊ߫

ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߙߊ߬ߡߐ߰ ߊߡߙߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߝߊ߬ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߯ߘߊ ߏ߬ ߢߍߓߊ߮ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߝߊ߬ ߞߴߊ߬ ߘߋߣߍ߲ߕߐ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߴߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߟߊ߫, ߊ߬ ߝߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߘߋߣߍ߲ߕߐ ߏ߬ ߟߋ ߕߏ߫. ߊ߬ ߝߊ߬ߙߐ߬ߣߍ߲߬ ߠߎ߫ ߞߴߊ߬ ߟߐ߲ ߡߍ߲ߞߍ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߏ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߊ߬ ߤߊߡߌ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߴߊ߬ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬.߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߏ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߓߡߊ߬ߞߐ߫.

ߊߡߙߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߒߞߏ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߙߊ߬ߡߐ߰ ߊߡߙߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߞߊ߬ ߘߝߊߢߊ߫ ߘߊ߲ߘߐ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߒߠߋ ߢߍ߫ ߏ߬ ߞߊ߬. ߊߡߙߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߊ߬ߞߊߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߭ߖߌ߬ ߎߡߊߙߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫.

ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߣߐߘߐ ߣߌ߲߬ ߘߐߞߍߕߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߊ߬ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ [ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߣߍ߲߬ ؟]