ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߊߓߑߘߍߟ ߥߤߊߓ ߘߋ߲ ߡߏ߬ߤߊ߬ߡߍߘ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߊߓߑߘߍߟߑߥߤߊߓ ߘߋ߲ ߡߏ߬ߤߊ߬ߡߍߘ

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߐ߲ߣߌߦߟߊ

ߊߓߑߘߍߟ ߥߤߊߓ ߘߋ߲ ߡߏ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߸ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊߓߘߍߟߑߥߤߊߓ( ߁߇߀߃-߁߇߉߂)( ߊߙߊߓߎ߫ ߘߐ߫ محمد بن عبد الوهاب) ߦߋ߫ ߣߊߖߘߌ߫ ߣߊߡߎ߲ ߟߐ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ،ߊߙߊߓߎߟߊ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫،ߊ߬ ߟߋ߫ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߯ߦߊ߫ ߘߍ߲߰ߧߡߛߊ߬ߦߌ߬ߟߊ߫  ߣߴߊ߬ ߜߘߋߜߘߋߦߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߊ߬ ߟߋ߫ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߎ߲ ߞߘߐ߫ ߡߊ߬ ߕߋߙߎ߫ ߸ߦߏ߫ ߛߊߝߌߦߊ߫ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߗߏ߯ߦߊ ߸ ߏ߬ ߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߦߏ߫ ߣߊߡߎ߲ ߓߐ߲ߛߐ߲ߘߊ ߛߊ߬ߓߊ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߕߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߫

ߊߓߑߘߍߟߑߥߤߊߓ ߘߋ߲ ߡߏ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߣߌ߫ ߛߊߥߎߘ ߘߋ߲ ߡߏ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫ ߛߘߊߡߊߒߞߊ߲ߠߊ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߊߙߌߦߊ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߙߋ߲߬ߠߊ߫ ߛߌ߲ߘߌߞߎ߲ ߘߌ߫،ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߎ߬ߘߎ߯ߟߊ ߞߊ߬ߝߏ ߝߟߐ߫ ߘߌ߫ ،ߊ߬ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߐߕߟߊ߫ ߓߏ߲ߞߣߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲ ߕߍ߫ ،ߞߴߊ߬ ߕߊ߬ ߏ߬ ߟߏ߲߫ ߡߊ߬ ߤߊ߲߯ ߓߌ߬،ߝߊ߲߬ߞߊ ߦߋ߫ ߓߐ߲ߞߣߐ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߋ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫ ߛߎ߬ߘߎ߯ߟߊ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ.

ߊߓߑߘߍߟ ߥߤߊߓ ߘߋ߲ ߡߏ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߓߐ߲ߛߐ߲߫ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫( ߊߟ ߊߛ߳ ߛߍߞ )( ߡߟߋߞߎߦߊ ߓߟߏߡߊ߬ ߏ߬ ߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߓߏ߲ߞߣߐ) ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ߞߣߐ ߏ߬ ߟߋ߬  ߣߊߡߎ߲ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߎ߬ߘߎ߯ߟߊ߸ߊ߬ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߞߏ߲ߓߏ ߟߎ߬ ߟߊߛߌ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߛߎ߬ߘߎ߯ߟߊ ߞߊ߬ߝߏ ߣߊߡߎ߲߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߡߊߣߐ߬.

ߥߤߊߓ ߘߋ߲ ߞߊ߬ ߕߏ߰ߝߏ ߡߍ߲߫ ߛߌ߲ߘߌ ߏ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫( ߥߤߊ߬ߓߌ߬ߦߊ߬ߦߊ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߐߢߊ߫ ߏ߬ ߖߊ߬ߕߋ ߟߊ߫ ߘߟߊߞߏߖߎ߯ߦߊ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߛߊߝߌߦߊ߫ ߞߴߏ߬ ߟߋ߬ ߞߊߢߌ߲߬ ߘߴߏ߬ ߘߌ߫߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ߠߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߊߝߌߦߊ߫ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߍߢߊ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ߓߌ߬.

ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߥߤߊ߬ߓߌ߬ߦߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߞߋ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߡߍ߲߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߣߍ߲ ߛߊߝߌߦߊ߫ ߞߍߢߊ߫ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

ߊߓߑߘߍߟ ߥߤߊߓ ߘߋ߲ ߡߏ߬ߤߊ߬ߡߍߘ
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫محمد بن عبد الوهاب ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Mohammed ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌTamimi ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ1703 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊ'Uyayna ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߂߂ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ 1792 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊDiriyah ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬Abd al-Wahhab ibn Suleiman ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬Sulayman Ibn Abd al-Wahhab ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ ߠߎ߬Hassan ibn Muhammad ibn Abd al-Wahhab, Abdullah ibn Muhammad ibn Abd al-Wahhab, Ali ibn Muhammad ibn Abd al-Wahhab, Ibrahim ibn Muhammad ibn Abd al-Wahhab ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߊߙߊߓߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߘߌ߯ߣߊߟߐ߲ߠߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲Abdullah ibn Muhammad ibn Abd al-Wahhab, Ali ibn Muhammad ibn Abd al-Wahhab, Hassan ibn Muhammad ibn Abd al-Wahhab ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
MadhhabHanbalism ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫


ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߋ߬ߙߎߕ ߏ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߟߐ߲ߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߊߤߑߡߊߘ ߡߎߛߊߟߌ߲߫ ߕߊ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߸ߞߏ߫ ߥߤߊ߬ߓߌ߬ߦߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߊߝߌߦߊ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߏ߫ ߛߊߝߌߟߞߊ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߥߤߊ߬ߓߌ߬ߦߊ߫ ߘߌ߫ ،ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߥߤߊ߬ߓߌ߬ߦߊ߬ߦߊ߫ ߦߋ߫ ߛߊߝߌߦߊ߫ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߥߤߊ߬ߓߌ߬ߦߊ߬ߦߊ߫ ߣߌ߫ ߛߊߝߌߦߊ߫ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߛߎ߮ ߝߌ߬ߟߊ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߝߟߐ ߘߐ߫ ߒ߬ ߞߊ߬ ߓߌ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߓߐ߬ߓߊߟߌ ߘߌ߫ ߁߉߇߀ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬.ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߛߋ߫ ߥߟߏߡߊ߫ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߢߐ߲߮ ߘߐ߫.

-ߊߓߑߘߍߟ ߡߊߟߌߞ ߓߎߣ ߊߓߑߘߍߟ ߊߟ ߡߎ߲ ߊߟ ߞߊߟ ߊߟ ߊߣߊߝߌ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߊߣߊߝߌߟߞߊ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ߠߊ߫( ߡߎߝߑߕߌ߫ )ߘߌ߫ ߡߞߊ߫ ߡߏ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߛߊߟߋ߫ ߓߎߣ ߌߓߙߌߤߌߡ ߛߊߝߌߟߞߊ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ߠߊ߫( ߡߎߝߑߕߌ߫)ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߡߞߊ߫

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߞߕߌ߫ ߘߞߋ߬ߘߊ ߄ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߞߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ߠߊ߫ ( ߡߎߝߑߕߌ߫ ) ߟߎ߬ ߘߍ߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߘߊ߫ ߊߓߑߘߍߟߑߥߤߊߓ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߲߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ߫ ߟߊߛߋ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫.

ߡߏ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߓߎ߬ߣ ߡߏ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߃ߊߙߊߓߌ߫ ߊߟ ߓߊ߬ߣߊߣߊ ߡߊߟߞߌߟߞߊ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ߠߊ߫( ߡߎߝߑߕߌ)ߡߞߊ߫ ߡߏ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߓߎ߬ߣ ߊߡߍߘ ߊߟ ߡߊߞߟߌ߫ ߡߏ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߓߎ߬ߣ ߦߊߤߌߦߊ߭ ߊ߲ߓߊߟߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ߠߊ߫( ߡߎߝߑߕߌ)ߡߞߊ߫ ߸ߊߓߑߘߍߟߤߊߝߌߖ߭ ߓߎߣ ߘߊߙߥߌߛ ߊߟ ߃ߊߖ߭ߌ߯ߡߌ߫-ߖߌߣ ߊߟ ߃ߊߓߋߘߌ߲ ߖߊ߬ߡߊ ߊߟ ߟߊߦߌߟ ߊߓߑߘߍߙߊߤߑߡߊߣ ߖߊ߬ߡߊߟ-ߓߌߛߤߙ ߓߎ߬ߣ ߤߊߛߋߡ ߊߛ߳ ߛ߳ߊߝߌߌ߸ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߞߴߊ߬ ߟߊߤߊߕߍߦߊ ߞߏ߫ ߊߓߑߘߍߟ ߥߤߊߓ ߘߋ߲ ߦߋ߫ ߞߟߌߟߌ ߡߍ߲߫ ߞߊ߲߬،ߣߌ߫ ߡߎߛߑߟߌߡ ߣߎ߬ ߟߊ߫ ߢߍߓߊ߮ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊߥߎߘ ߓߎ߬ߣ ߊߓߑߘߍߟ ߊߖ߭ߌߖ ߞߴߊ߬߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߋ߯ߟߋߟߌ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߙߌ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬

( ߊߖ߭ߥߊ߬ߖ߭ߍߟ) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߜߙߊ ߞߐ߲߫߸ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߣߊߡߎ߲ ߕߎ߬ߢߊ߬ߡߊ ߘߌ߫  ߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߋߟߊ߫‎ﷺ ߡߍ߲ ߞߋ ߘߊ߫ ߡߞߊ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋߓߐ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲߫ ߕߊ߫ ߝߘߏ߬ ߘߴߏ߬ ߕߊ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎߕߊߞߏ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲߫ ߛߓߍߣߍ߲ ߞߊ߬ߝߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ߫ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߘߤߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߐ ߡߐ߰ ߡߊ߫ ߘߏ߲߬  ߣߊߡߎ߲ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߝߋ߲ ߋ ߝߋ߲ ߡߴߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߴߏ߬ ߕߌ߱ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߙߌ ߘߐ߫ ،ߞߴߏ߬ ߕߌ߱ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߠߊߓߊ߲ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬.

ߊߓߑߘߍߟߑߥߤߊߓ ߘߋ߲ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߇߀߃ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߟߊߝߘߏ߬ߓߦߊ߬ߣߍ߲،ߊߙߊߓߎߟߊ߫ ߓߊߣߎ߫ ߕߊߡߌ߲ ߓߏ߲ߞߣߐ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫  ߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߎߦߊߦߌߣߊ߫ ߛߏ߫ ߞߣߐ߫ ߣߊߖߘߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߛߎ߲߰ߘߎ߲߰ߟߊ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ߞߣߐ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߲ߓߊߟߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߟߋ߫ߟ ߞߊ߲߬ ߸ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߊ߬ ߝߊ߬ ߊߓߑߘߍߟߑߥߤߊߓ ߝߍ߬ ߕߊ߯ߛߌߟߊ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊ߬ ߝߕߌߣߍ߲.

ߊߓߑߘߍߟߑߥߤߊߓ ߘߋ߲ ߡߏ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߟߊ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߌ ߞߐ߫ ،ߊ߬ ߞߊ߬ ߣߊߡߎ߲ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߡߞߊ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊߛߏߙߊ(ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߌߙߊߞ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫)ߊ߬ ߞߙߊ߬ߡߐ߮ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߛߊߦߌߝ ߘߋ߲ ߌߓߎߙߊߤߌߡ ߘߋ߲ ߊߓߑߘߟߊ߫ ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊߕߊ߯ ߊߦߌߦߊ߫ ߊߟ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߡߊ߬ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߟߋ߬ ߞߴߏ߬ ߦߴߊ߬ ߕߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲߬ߦߊ ߟߊ߫.

ߊߓߑߘߍߟߑߥߤߊߓ ߘߋ߲ ߣߌ߫ ߊߟ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߮ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߖߊ߲ ߞߘߐ߫. ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߊ߲ ߞߊ߬ ߗߋߛߓߍ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߓߍ߫ ߞߏ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߡߏ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߊߦߌߦߊ߭ ߓߘߴߊ߬ ߝߏ߲߬ߝߏ߲ ߟߊ߫ ߊߓߑߘߍߟߑߥߤߊߓ ߘߋ߲ ߞߊ߲߬ ߸ߞߊ߬( ߋߕߌߤߊߘ) ߡߙߌߘߐ߫ ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߛߣߐ߬ߡߍ ߘߐ߫( ߡߟߋߞߎߦߊ ߓߟߏߡߊ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߙߌߟߓߊ ߘߌ߫ )ߡߏ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߊߦߌߦߊ߭ ߞߊ߬ ߊߓߑߘߍߟߑߥߤߊߓ ߘߋ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߝߘߊ߫ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߓߟߏߦߢߊ ߟߊ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߥߊߟߍߛ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߊ߰ߙߌ ߟߎ߬ ،ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߎߣߎ߲ߧߊ߫ ߥߊ߬ߤߊ߬ߓߌ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߬ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߞߐ߫ ߟߊ߫.

ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߝߟߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߞߐߛߊߦߌ߲ ߥߊ߬ߤߊߓ ߘߋ߲ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߣߊߡߎ߲ ߞߏ߫ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ،ߊ߬  ߞߊ߬ ߎߦߊߦߌߣߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߟߊߘߏ߲߬ ߡߙߌߦߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ߡߏ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߘߋ߲ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߊߓߑߘߍߟߑߥߤߊߓ ߘߋ߲ ߘߐߛߎ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߙߌߦߊ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߠߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߝߍ߬ ،ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߣߊߖߘߌ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫ ߸ߞߴߏ߬ ߛߙߊ߬ ߞߍ߫ ߊߓߑߘߍߟߑߥߤߊߓ ߘߋ߲ ߠߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߡߙߌߘߐ ߝߊ߲߬ߞߊ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ،ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲߰ߧߡߊ߬ߛߊ߬ߦߌ ߡߙߌߦߊ ߟߎ߬ ߓߟߏߦߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߌߦߊߜߏߦߊ߫ ߟߊ߫.

ߞߊ߬ ߊߟ ߞߕߊߓ ߘߋ߲ ߖ߭ߊߦߌߘ ߛߊ߰ߙߌ ߝߟߐ߫ ߥߙߊߞߊ߫،ߞߊ߬ ߞߊߟߊ߲ߞߋ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߒߞߊ߬ߣߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊߓߙߎ ߞߐ߲ߘߐ߲ ߠߊߕߐ߲߫ ߠߊ߫ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߡߏ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߟߊߛߐ߲߬ ߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫ ߊߟ ߞߕߊߓ ߘߋ߲ ߖ߭ߊߦߌߘ ߛߊ߰ߙߌ ߥߙߊߞߊ߫ ߟߊ߫ ߡߏ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߛߊ߰ߙߌ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߊߟ ߞߕߊߓ ߘߋ߲ ߎߡߊߙ ߞߐ߬ߘߐ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫. ߏ߬ ߟߋ߬ ߛߊ߰ߙߌ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߘߎ߰ߙߋ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫.

ߦߙߌߖߎ߫ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߱[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߸ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߘߎ߰ߙߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߖߙߌ߫ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߓߍ߯ ߟߊߓߋ߬ ߟߊ߫ ߸ߊ߬ ߟߋ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߬ ߖߙߌ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ ߟߊߓߋ߬

ߡߏ߬ߛߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߞߍ߬ߟߊ ߞߙߎ߬ߟߊ߬ߓߏ߲߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߓߊߣߊ߲ ،ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߘߏ߫ ߞߙߎ߬ߟߊ߬ߓߏ߲߫ ߠߊ߫ ߸ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߞߍߞߏ߫ ߟߊߟߐ߭ ߞߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍߕߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߜ߭ߎ߳ߙߊߦߌ ߘߋ߲ ߡߏ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߘߋ߲ ߛߎ߬ߟߋ߬ߦߌߡߊ߯ߣ ߡߙߌߘߐߞߍ ߓߊߣߌ߫ ߞߊߟߌߘ ߓߊߓߏ߲ ߞߣߐ ،ߊߟ ߤߖ߭ߊ ߣߌ߫ ߞߊߕߌߣ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߡߍ߲߫ ߡߊߛߌߟߊ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߣߊߖߘߌ߫ ߜ߭ߎߦߊߙ ߘߋ߲ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߘߋ߲ ߞߘߊߡߊ߫ ߞߏ߫ ߓߏ߲ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߕߊ ߓߟߏߡߊ߬ ߊߟ ߤߖߊ߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߙߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߣߴߏ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߞߴߊ߬ ߘߌ߫ ߊߓߑߘߍߟ ߥߤߊߓ ߘߋ߲ ߝߊ߱ ߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߏ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߘߋ߲ ߞߴߏ߬ ߜߍ߲߫ ߊ߬ ߥߟߏߘߎ߮ ߞߣߐ߫.

ߛߊߥߎߘ ߞߊ߬ߝߏ ߟߊ߫ ߥߙߎߞߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߊߥߎߘ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߝߟߐ( ߁߇߄߄-߁߈߁߈)

ߛߘߊߡߊߒߞߊ߲ߠߴߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊߥߎߘ ߘߋ߲ ߡߏ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߕߍ߫߸ߊߓߑߘߍߟ ߥߤߊߓ ߘߋ߲ ߜߍ߲߫ ߞߐ߫ ߎߦߊߦߌߣߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߛߊߥߎߘ ߘߋ߲ ߡߏ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߕߊ߯ ߘߴߊ߬ ߘߌ߫ ߏߥߊߛߌ߫ ߞߴߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߘߊߙߌߦߊ߫ ߕߙߐ߬ߝߍ߬. ߊ߬ ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߣߊߡߎ߲ ߞߍߢߊ߫ ߓߛߍ ߡߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏߓߊ߰ߦߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߸ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߦߏ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߝߟߐ߫ ߟߎ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߗߏ߮ ߡߍ߲

ߛߎ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߓߍ߲ ߝߟߐ߫ ߞߏ߫ ߛߊߥߎߘ ߘߋ߲ ߞߴߊ߬ ߓߊ߲ߞߌ߲߫ ߞߏ:

<<ߏߥߊߛߌ߫ ߣߌ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߖߘߐ߬ ߊߟߎ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߟߊߞߏ߫ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߸ߡߊ߰ߙߌ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߸ߤߊߟߌ߬ ߣߌ߫ ߣߊߖߘߌ߫ ߓߍ߯ ߝߙߊ߬ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫ ߞߴߊߟߎ߫ ߜߍ߲߫߸ߊ߲ ߕߍߣߊ߬ ߛߐ߲߬ ߠߊ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߐߟߌ ߡߊ߬.>>

ߡߘߊߥߌ߫ ߊߟ ߙߊߛߍߘ،ߟߊ߫ ߛߎ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߓߑߘߍߟ ߥߤߊߓ ߘߋ߲ ߡߏ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߞߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫:

ߌ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߌ ߛߍ߲ ߒ ߧߋ߫ ߞߴߌ ߘߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ߒߞߊߝߏ߫ ߞߟߍ߬ ߖߊ߬ߤߊߘߌ߫ ߞߟߍ߫ ߟߊ߫ ߸ߏ߬ ߓߊ߫ ߞߍ߫ ߌ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߢߍߓߊ߮ ߘߌ߫ ߒߠߋ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߣߊߡߎ߲ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߛߌ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫

ߡߘߊߥߌ߫ ߊߟ ߙߊߛߍߘ،ߛߎ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߐ߬ߝߐ

ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߟߊߒߠߦߊ ߟߊ߬ߤߘߌ ߕߊ߬ ߢߐ߲߮ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߛߘߊ ߏ߬ ߡߊ߬( ߓߦߊ߫)ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߇߄߄ ߠߋ߬ ߟߊ߫. ߞߊ߬ ߊߓߑߘߍߟ ߥߤߊߓ ߘߋ߲ ߞߍ߫ ߣߊߡߎ߲ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߬ ߞߏ߫ ߟߎ߬ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߕߏ߫ ߛߊߥߎߘ ߘߋ߲ ߓߟߏ߫،ߛߘߊߡߊߒߞߊ߲ߠߊ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ ߘߌ߫ ߛߊ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߘߐߕߟߊ߫ ߛߊߥߎߘ ߘߋ߲ ߣߌ߫ ߊߛ ߛߍߞ ߣߌ߫ ߊߓߑߘߍߟ ߥߤߊߓ ߘߋ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߠߎ߬ ߕߍ߫

ߏ߬ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߘߊ߫ ߝߏ߫ ߛߊ߲߭ ߃߀߀،ߊߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߛߊߥߎߦߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߥߙߊ߬. ߊߙߡߛߕߐߙߐߜ߭ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߛߣߍ߫ ߞߏ߫ ߛߊߥߎߘߟߞߊ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ߞߣߐ߫ ߓߘߴߊ߬ ߟߋ߫ ߟߊ߫ ߞߍߞߌߦߊ ߟߎ߬ ߘߐߕߌߢߍ ،ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߘߊߘߐߝߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߟߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߛߋ߲߬ߞߊ߲߬ ߞߴߊ߬  ߦߌ߬ߘߊ߬ ߏ߬ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߋ߬ߟߋ߲߬ ߞߏߘߊ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߓߍ߲߬ߞߊ߬ߒߠߌ߲ ߠߴߌ ߘߐ߫.

ߘߙߌߦߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߙߋ߲߬ߠߊ( ߛߊߥߎߦߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߝߟߐ )[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߇߄߄ ߛߘߊߡߊߒߞߊ߲ߠߊ ߛߊߥߎߘ ߘߋ߲ ߣߌ߫ ߊߓߑߘߍߟ ߥߤߊߓ ߘߋ߲ ߕߍ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߘߙߌߦߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߙߋ߲߬ߠߊ ߟߊߥߙߊ߬ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊߥߎߘ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫ ،. ߣߊߡߎ߲ ߗߋߦߊߟߌ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߘߐ߫ ߛߊߥߎߘߟߞߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ߓߍ߲߬ ߏ߬ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߟߊߓߐ߫ ߞߊ߬ ߛߊߥߎߘߟߞߊߦߊ߫ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫

ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߣߊߖߘߌ߫ ߟߊ߫߸ߛߊߥߎߘߑߟߞߊ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߘߊ߬ ߛߊߝߌߦߊ߫ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ߣߍ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߛߎ߬ߘߎ߯ߟߊ(ߛߊߥߎߘ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ)ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߡߐ߱ ߜߍ߲ ߠߊ߫ ߡߊ߬ߙߌ ߜߙߊ ߞߍߢߊ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߘߏ߯ߣߍ߲߫ ߘߏ߯ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߊߓߑߘߍߟ ߥߤߊߓ ߘߋ߲ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬

ߓߏ߲ߞߣߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߓߑߘߍߟߑߥߡߊߓ ߘߋ߲ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߛߋߕߌ߯ߓߊ ߘߏ߫ ߝߘߎ߫ ߓߊߜ߭ߑߘߊߘ،ߏ߬ ߟߋ߬ ߛߊ߭ ߞߐ߫ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߴߏ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߏ߬ ߓߟߏߝߋ߲ ߓߍ߯ ߕߊ߬ ߏ߬ ߗߍ ߘߐ߫.ߏ߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߕߌ߮ ߕߐ߯ߟߊߒߠߊ ߝߘߎ߫ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߊ߲߬ߓߋ߬ ߓߊߜ߭ߑߘߊߘ߸ߏ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߛߊߝߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߝߘߎ߫ ߏ߬ ߞߏ߫ ߟߎ߬ ߘߊߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߝߊ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߟߋ߫ ߞߎ߲߬ߡߊߞߘߎ ߟߋ߬ ߥߎ߬ߛߎ߫ ߏ߬ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߛߌ߫ ߓߊߛߏߙߊ ߞߐߞߊ߲߬ ߝߟߐ߫.

ߊߓߑߘߍߟߑߥߤߊߓ ߘߋ߲ ߡߏ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߞߊ߬ ߘߋ߲ ߡߐ߱ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬:ߤߎߛߋߌߣ،ߊߓߑߘߊߟߊ߫،ߤߛߊߣ،ߊ߬ߟߌ،ߌߓߙߊߦߌߡ ߣߌ߫ ߊߓߑߘߍߟ ߊߖ߭ߌߖ ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ ߛߊ߬ ߘߊ߫.

ߊߓߑߘߍߟߑߥߤߊߓ ߘߋ߲ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬( ߊߛ ߛߍߞ=ߡߐ߰ߓߊ ߓߏ߲ߞߣߐ߫ ) ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߣߊߡߎ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ߠߊ߫ ߛߎ߬ߘߎ߯ߟߊ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߣߐ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߣߊߡߎ߲ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ. ߤߊ߲߯ ߓߌ߬ ߛߎ߬ߘߎ߯ߟߊ ߓߏ߲ߞߣߐ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߓߏ߲ߞߣߐ ߟߊߞߏ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߡߎߣߎ߲ߡߊ߲،ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬ ،ߣߊߡߎ߲ ߟߐ߲ߠߊ߫ ߣߌ߫ ߟߐ߬ߘߎ߰ߕߌ߮ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߓߏ߲ߞߣߐ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߒߘߐ ߜߘߌ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߕߏ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߛߊߥߎߘߑߟߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊߘߊߎ ߞߊ߬ ߣߊߡߎ߲ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߕߏ߫ ߥߤߊ߬ߓߌߦߊ( ߡߐ߰ߓߊ ߓߏ߲ߞߣߐ)ߟߎ߬ ߓߟߏ ߸ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߞߊ߲߬ ߛߊߝߌߦߊ߫ ߕߊ߯ߓߏߟߏ߲ ߛߘߊߟߊߟߌ ߟߊ߫.

ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ߡߐ߰ߓߊ ߓߏ߲ߞߣߐ ߝߣߊ߫ ߤߊߕߍߦߊ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߦߋ߫ ߛߊߥߎߘߑߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߲߬ߓߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߥߤߊ߬ߓߌߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ،ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߛߊߥߎߘߑߟߞߊ ߟߎ߬ ߘߎ߲߰ߘߎ߲߰ߡߊ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ߘߊ ߟߊ߬ߓߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫

ߕߊ߯ߓߏߟߏ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߏ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߓߎߣ ߥߊ߬ߤߊߓ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߕߊߦߌߡߌߦߊ߫ ߘߋ߲ ߛߙߋ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߞߋ߬ߘߋ߲ ߊߟ ߞߊߦߌߡ،ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߢߊߦߋߟߌ߫ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ߫ ߟߎ߬ ߘߌ߫.