ߦߊ߭ ߊߛߊ߲ߕߌߥߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߦߊ߭ ߊߛߊ߲ߕߌߥߊ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߡߏ߬ߛߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߛߊߣߌ߲ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Allegianceߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߡߊ߲ߛߟߊ, ߜ߭ߊߣߊ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Yaa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌAsantewaa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ ߡߐߟߐ߲ߣߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߡߛߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ1840, 1832 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊBesease ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߁߇ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ 1921 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊSeychelles ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊruler, military leader, ߞߐߞߐߣߐ߲ ߟߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊߣߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߡߛߏ, ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߡߛߏ ߘߏ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߐߢߐ߲߯ߞߐߛߊߣߌ߲߫ ߜߋ߲ߜߘߋ߫ ߝߍ߫ ߞߟߍ, ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߣߴߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߞߟߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߦߊ ߊߛߊ߲ߕߌߥߊ߫ (߁߈߄߀–ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߁߇, ߁߉߂߁) ߦߋ߫ ߋߖߌߛߎ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߡߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߝߊ߯ߡߟߊ ߘߐ߫ (ߓߌ߲߭ ߜ߭ߊߣߊ߬)߸ ߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ߬ ߣߊ߬ߣߊ߫ ߊߞߑߥߊߛߌ߫ ߊߝߙߊߣߌ߫ ߏߜ߳ߋߛߌ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߋߖߌߛߎߤߍߣ (ߋߖߌߛߎ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮).

߁߉߀߉ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߟߊߥߟߌ߬߸ ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲߫ ߕߐ߮ ߦߋ߫ (ߛߊߣߌ߲߫ ߖߊ߲ߓߋ߫ ߝߍ߫ ߞߟߍ) ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ (ߦߊ ߊߛߊ߲ߕߌߥߊ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ) ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߥߙߎߣߍ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬.

ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߟߋ߬ߟߋߟߋ߬ߟߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߦߊ ߊߛߊ߲ߕߌߥߊ߫ ߞߊ߬ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߞߙߎߝߊ ߦߋ߫ ߜߏ߬ߙߏ߲߬ߜߊ߬ߙߊ߲߫ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߟߎ߬ ߘߊߞߘߐ߫ ߡߍ߲ ߖߐ߬ߘߐ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߊ߬ ߛߌߣߌ߲ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߁߈߈߃ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߟߍ ߤߊ߲߯ ߁߈߈߈ ߠߊ߫. ߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ ߛߊ߬ߣߍ߲ ߁߈߉߄ ߠߊ߫߸ ߦߊ߭ ߊߛߊ߲ߕߌߥߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߡߛߏ߬ߦߊ ߤߊߞߍ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ߗߍ߬ ߋߖߌߛߎߤߍߣ ߕߐ߯ߦߊ߫. ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߔߍߙߍ߲ߔߍ߫ ߁߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߟߊ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌ ߟߊ߫ ߛߌߛ߭ߍߟߌ߫ ߁߈߉߆ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߞߎ߲ߠߊߛߌ߮ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫߸ ߦߊ߭ ߊߛߊ߲ߕߌߥߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߋߖߌߛߎ߫-ߖߎߊߓߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߡߊ߬ߞߐߣߐ߲ ߘߌ߫. ߔߍߙߍ߲ߔߍ ߝߟߐ ߟߊ߫ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߝߙߋߘߋߙߌߞ ߤߐߘߜ߭ߑߛߐ߲߬ ߞߊ߬ ߛߊߣߌ߲߫ ߖߊ߲ߓߋ ߡߊߞߊߣߌ߲߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߡߊ߲ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߰ߛߙߋ ߘߌ߫. ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߌ߲ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ߘߐ߬ ߟߊߘߍ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߞߎ߲ߠߊߛߌ߮ ߕߐ߬ ߕߏߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߡߊ߬ߛߌ߫߸ ߞߊ߬ ߝߍ߬ߙߍ ߘߏ߫ ߘߐߢߌߡߌ߲߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߊ߫ ߞߐߛߊߦߟߌ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫: ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߬ߟߎ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬. ߦߊ߭ ߊߛߊ߲ߕߌߥߊ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߏ߬ ߢߣߊߓߊ߮ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߞߘߐߕߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߕߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߝߐߞߊ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߦߋߙߋ߲ߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߌ߬ ߕߊ߲߬: «ߒ ߓߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߣߊ߫ ߟߋ߬ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߟߴߊ߲ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߦߋ߫. ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߏߛߋߌ ߕߎߕߎ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߲߬ߞߋ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫߸ ߥߟߊ߫ ߏߞߏ߲ߝߏ ߊߣߏߞߌߦߋ߫߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߏߔߏߞߎ߫ ߥߊߙߌ߫ ߁߭ ߕߊ߸ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߊߥߟߌ߬ߕߐ ߦߋ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߕߊ ߞߍ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߡߎ߮ ߘߐ߫. ߋߙߐߔߎߞߊ߫ ߛߌ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߦߏ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߞߎߡߊߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߌ߬ ߛߐ߰ߡߊ߬ߘߊ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߣߌ߲߬. ߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊߛߊ߲ߕߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊߘߌ߲ߧߊ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߞߐ߫؟ ߤߋߦߌ߬ ߒ ߕߛߋ߫ ߟߊ߫ ߟߴߏ߬ ߟߊ߫. ߏ߬ ߕߴߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫߹ ߒ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߣߌ߲߬ ߝߐ߫: ߣߌ߫ ߊߟߎ߸ ߊߟߎ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߸ ߋ߬ߤߋ߹ ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߠߎ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬. ߊ߲ ߠߎ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬߸ ߊ߲ ߠߎ߬ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߒ ߧߋ߫ ߒ ߞߊ߲߫ ߠߊߘߌ߫ ߟߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߡߊ߬. ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫߹ ߒ߬ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߒ߬ ߥߊ߬ߞߊߟߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߫ ߤߊ߲߯ ߊ߲ ߡߐ߰ ߟߊ߬ߓߊ߲ ߦߋ߫ ߓߋ߬ ߞߟߊߘߊ ߘߐ߫.»

ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߐߝߍ߬ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬ ߁߉߀߀ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߟߊ߲߬ߔߊ߯ߛߌ߬ ߛߌ߲ߝߏ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬.

ߦߊ߭ ߊߛߊ߲ߕߌߥߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߬ ߥߛߎߓߏ߲ ߡߍ߲߲ ߞߣߐ߫

ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߣߴߊ߬ ߞߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߉߀߀ ߟߊ߫߸ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߡߊ߬ߛߌ߫ ߖߌ߲߭ ߘߟߊߛߌ߰ ߕߡߍߢߍ߫߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߡߊߞߍߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫. ߞߊߙߏ߫ ߦߙߌߞߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߐ߫߸ ߜ߭ߏߟߘ ߞߏߛߕ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߁߄߀߀ ߠߎ߫ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߞߊ߬ ߘߟߊߛߌ߯ߟߌ ߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߁߂߀߀ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊߣߊ߬ ߞߊ߬ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߏ߬ ߟߊߛߴߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߏ߬ ߟߋ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߡߛߏ߫ ߦߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊߛߘߎ߲ߧߊ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊߟߌ߯ߓߊ߯ ߟߎ߬ ߡߐ߰ ߁߅ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߛߌߛ߭ߍߟߌ߫. ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߴߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߣߴߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߞߟߍ ߟߊߓߊ߲ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߘߎ߲ߡߊߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߝߊ߯߯߯ߘߐߞߍ߫߫ ߁߉߲ ߠߊ߫. ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߟߋ߬ ߁߭\߁߉߀߂ ߟߊ߫߸ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߝߊ߯ߡߟߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߝߊ߯ߡߟߊ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߯߯߯ߘߐߞߍ߫߫ ߁ ߡߊߛߎߘߎ߲ߧߊ ߞߟߏߜߟߍߦߊߟߌ ߞߐ߫.

ߦߊ߭ ߊߛߊ߲ߕߌߥߊ߫ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌ ߘߐ߫ ߛߌߛ߭ߍߟߌ߫ ߞߏ߲߲ߓߌߕߌ߮ ߁߇, ߁߉߂߄ ߠߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߛߊ߲߭ ߃ ߞߐ߫ ߁߉߂߄ ߞߏ߲߲ߓߌߕߌ߮ ߂߇ ߡߊ߬߸ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߔߍߙߍ߲ߔߍ ߝߟߐ ߣߌ߫ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌߟߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߞߐߛߊߦߟߌ ߟߊ߫ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫. ߔߍߙߍ߲ߔߍ ߁߭ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߊ߭ ߊߛߊ߲ߕߌߥߊ߫ ߣߌ߫ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌߟߊ߫ ߛߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߁߈߉߄ ߠߊ߫ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߝߎ߬ߙߋ ߟߊߞߐߛߊߦߌ ߟߊ߫ ߛߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߘߍ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲. ߦߊ߭ ߊߛߊ߲ߕߌߥߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߓߏ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߊߛ߭ߊ߲ߕߌ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߦߋ ߘߌ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߢߊ߫ ߟߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߆, ߁߉߅߇ ߟߊ߫߸ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߜ߭ߊߣߊ߬ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߛߏ߬ߘߏ߲߬ߜߊ߬ߟߌ ߟߊߥߟߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬.

ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߭ ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߏ߬ߛߏ ߘߏ߫ ߞߍ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߞߟߊߘߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ߫ ߞߟߍߘߋ߲ ߠߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ߝߊ߯߯߯ߘߐߞߍ߫߫ ߁߉߲ ߠߴߊߝߙߌߞߌ߬. ߦߊ߭ ߊߛߊ߲ߕߌߥߊ߫ ߟߊ߫ ߞߣߊߓߐߟߌ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߝߊ߯ߡߟߊ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߘߊߡߊߟߌ ߘߐ߫ ߘߍ߭ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬. ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߘߍ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߲߬ߓߋ߬ߓߟߊ (ߞߊ߬ ߘߋ߲ ߟߊ߲߬ߓߋ߫ ߊ߬ ߓߊ߫ ߟߊ߫) ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߍߞߌߣߦߊ ߘߐ߫߸ ߗߋߘߊ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߢߐ߲߰ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߏߘߋߞߎߙߏ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ (ߕߏ߯ߘߊ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ߬ߟߊ)߸ ߏߓߊߔߊߢߌ߫ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߏߘߊ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮߸ ߏߤߍߣ߸ ߘߍ߭ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ (ߦߏ߫ ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߕߌ߮)߸ ߏߡߊߤߍߣ, ߊ߬ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߞߏ߫ ߏߤߍߡߊ߫: ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߛߏ߬ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫ ߟߊ߫. ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫  ߞߕߌߟߊ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߟߊ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߤߊߟߌ߬ ߘߎ߰ ߘߐ߬ߝߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߡߙߌߘߐ ߕߊ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߟߊߘߎ߲ ߠߎ߬.

ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߗߍߕߊߟߌ

ߦߊ߭ ߊߛߊ߲ߕߌߥߊ߫ ߓߘߊ߫ ߕߏ߫ ߊߛ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߘߝߐ ߛߌ߲ߞߐ߲߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߣߌ߫ ߜ߭ߊߣߊ߬ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߡߵߊ߬ ߓߊ߲߭ ߘߐ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߥߙߎߣߍߦߊ ߡߊ߬. ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߊ߬ߓߊߟߌ ߘߌ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫:

ߞߎ ߞߎ ߤߌ߲ ߞߎ߫

ߦߊ߭ ߊߛߊ߲ߕߌߥߊ߫ ߋ߫߹

ߏߓߊ ߓߊ߬ߛߌߦߊ

ߏߜ߭ߌߣߊ߫ ߊߔߙߋߡߏ߫ ߊߣߏ߫ ߋ߫߹

ߥߊߦߌ߬ ߓߌ ߊߜ߭ߌߦߊߋ߫.

ߣߊ ߥߊ߬ߓߐ ߡߐߘߋ߫

(ߦߊ߭ ߊߛߊ߲ߕߌߥߊ߫: ߡߏ߬ߛߏ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߥߊ߬ߞߊߟߌ߫ ߜߍ߬ߟߍ ߞߍ߬ߟߍ ߡߊ߬߸ ߌ ߞߊ߬ ߞߏߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߝߊ߫ ߌ ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߓߘߍ߫ ߞߍ߫)

ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߡߛߏ߬ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߟߊߓߎߘߏ߲ ߞߘߐߞߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߫ ߜ߭ߊߣߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߭ ߘߐ߫߸ ߦߊ߭ ߊߛߊ߲ߕߌߥߊ߫ ߜ߭ߍ߭ߛ ߛߍ߬ߞߐ߲߬ߘߊ߬ߙߋ߫ ߛߑߞߎ߯ߟ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߬ߡߊ߬ߛߌ߫ ߁߉߆߀ ߟߊ߫ ߜ߭ߊ߯ߣߊ ߍߘߎ߬ߞߋߛ߭ߐ߲ߣߊߟ ߕߑߙߐߛߕ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲ ߘߐ߫.

ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߛߊ߲߬ ߗߡߍ߬ߣߊ߲ ߝߌ߬ߘߊ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߞߍ߫߸ ߞߎ߲߬ߢߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߖߌߖߊ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߟߊ߫ ߜ߭ߊ߯ߣߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߦߊ߭ ߊߛߊ߲ߕߌߥߊ߫ ߟߊ߫ ߞߍߟߌ ߟߎ߬ ߡߊߟߐ߲ ߡߊ߬. ߒ߬ߓߊ߬ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬ ߛߊ߫߸ ߗߍߓߏ߲ ߘߏ߫ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߞߑߥߊߛߏ߫ ߋߖߌߛߎ߫-ߖߎߊߓߍ߲߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߘߐ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߃, ߂߀߀߀ ߟߊ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߥߏߦߌߞߊ߫߸ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߂߃, ߂߀߀߄߸ ߕߊ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߵߊ߬ ߓߟߏߝߋ߲߫ ߘߝߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߖߋ߬ߣߌ߲߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߔߋߕߎ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߞߍ߫ ߝߊߘߌߦߊߓߐ (ߓߙߏ߬ߡߛߏ «batakarikese»)߸ ߒ߬ ߘߌ߫ ߛߴߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߟߊ߬ߘߐ߫ ߖߌߦߊߓߍ ߘߐ߫. ߓߌ߲߭ ߋߖߌߛߎ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߡߛߏ ߦߋ߫ ߦߊ߭ ߊߛߊ߲ߕߌߥߊ߫ ߂߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߦߊ߭ ߊߛߊ߲ߕߌߥߊ߫ ߝߌ߬ߘߊ߬ ߢߊ߯ߢߊ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߟߋ߬ ߁߭ ߣߴߊ߬ ߅߲ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߂߀߀߆ ߟߊ߫ ߋߖߌߛߎ߫.

ߕߊ߲ߓߊ߲ ߦߊ߭ ߊߛߊ߲ߕߌߥߊ߫ ߡߍߘߊ߫ ߝ߭ߊߟ߸ ߟߐ߲ߘߐ߲߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߙߊߌߓߎߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߦߋ߲߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߁߉߇߆ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

ߌߝ߭ߐߙ ߊߜ߭ߌߦߋߡߊ߲-ߘߎߊ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߕߟߋߝ߭ߌߛߋ߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߦߊ߭ ߊߛߊ߲ߕߌߥߊ߫ – ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߔߍߙߍ߲ߔߍ߫ ߣߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߡߛߏ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌ «The Exile of King Prempeh and the Heroism of An African Queen», ߏ߬ ߟߊߓߐ߫ ߘߊ߫ ߜ߭ߊߣߊ߬ ߂߀߀߁ ߠߊ߫.

ߡߊߙߑߜ߭ߊߙߍߕ ߓߎߛߑߓߌ߫ ߞߊ߬ ߛߑߔߍߞߑߕߊߞߟ ߘߏ߫ ߛߓߍ߫߸ ߦߊ߭ ߊߛߊ߲ߕߌߥߊ߫: ߥߐߙߌߏߙ ߞߎߌ߲ߣ߸ ߞߏ߬ߝߌ ߜ߭ߣߊߓߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊߕߍߙߌ ߟߴߊ߬ ߣߌ߫ ߊߝߙߌߞߌߟߊ߲ߘߌ (casting)߸ ߏ߬ ߟߊߥߟߏ߫ ߘߊ߫߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߜ߭ߊߣߊ߬ ߂߀߀߁ ߣߌ߫ ߂߀߀߂ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߥߎߢߊ߲ߓߍ߫ ߟߊ߫ ߘߊߕߐߡߦߊ ߟߊߥߟߏ߫ ߘߴߊ߬ߟߋ߬ ߛߓߍߦߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏ߲߲ߓߌߕߌ߮ ߁߃ ߣߴߊ߬ ߁߇ ߕߍ߫ ߂߀߀߃ ߟߊ߫ ߓߌ.ߓߌ.ߛߌ ߙߋߘߌߦߏ ߝߏ߯ߛ ߥߏߡߊ߲ߣ ߤߊߐߙ.

ߛߓߍߘߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌߝ߭ߐߙ ߊߜ߭ߌߦߋߡߊ߲-ߘߎߊ߫߸ ߦߊ߭ ߊߛߊ߲ߕߌߥߊ߫: ߊߝߙߌߞߌ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߡߛߏ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߝߊߘߌ߲ߧߊ߸ ߊߞߙߊ߫߸ ߜ߭ߊߣߊ߬: ߛߊ߲ߕߊ߫ ߝߐ߬ ߌ߲ߕߟߍߞߑߕߎߊߟ ߙ߭ߌߣߌߥߐߟ߸ ߁߉߉߉.

ߣߊ߬ߣߊ ߊߙߑߤߍ߲߫ ߓߍߙߍ߲ߔߐ߲߫ (ߞߑߥߊ߰ߡߍ ߊߙߑߤߍ߲߫)߸ «The Role of Nana Yaa Asantewaa in the 1900 Asante War of Resistance», ߜ߭ߊߣߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߸ ߂߀߀߀, ߞ. ߉߇–߁߁߀.

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]