ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߤߊߖߊ߬ ߛߊߘߊ߲߫ ߘߙߊߓߊ߫ ߞߊ߬ߓߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߤߊߖߊ߬ ߛߊߘߊ߲߫ ߘߙߊߓߊ߫ ߞߊ߬ߓߊ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߡߏ߬ߛߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߛߊߙߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߞߊ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ1945, 1946 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊCoyah ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ, educator ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊMinister of Foreign Affairs of Guinea ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊUniversity of Halle-Wittenberg, Herder Institute, ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊQ123938017 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Organization directed by the office or positionMano River Union ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߤߊߖߊ߬ ߛߊߘߊ߲߫ ߘߙߊߓߊ߫ ߞߊ߬ߓߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߄߅ ߞߐ߰ߦߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫߸ ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߕߌ߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲߸ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߏ߬ߝߏ ߘߍ߭ ߜߙߋߡߊ߬ߕߍ߰ߓߊ߮ ߓߊ ߡߊߣߏ߫ ߖߐ߫ ߟߊߥߙߎߞߌ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߭ ߞߙߏ߬ߝߏ߬ ߓߊ ߡߊߣߏ߫ ߖߐ߫  ߟߊߥߙߎߞߌ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߜߙߋߡߊ߬ߕߍ߰ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫.

ߛߊߙߊ߲߫ ߘߙߊߓߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߁߉߄߅ ߥߟߊ߫ ߁߉߄߆ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߬ߦߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲߸ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫

ߞߊ߲߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߊߙߊ߲߫ ߘߙߊߓߊ߫ ߦߋ߫ ߡߛߏ߬ߞߎ߲ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߓߊߏ߬، ߣߴߌ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߜߙߋ߫ ߡߊߝߟߍ߫ ߌ ߘߴߊ߬ ߦߵߊ߬ ߓߘߊ߫ ߟߐ߭ߘߎ߮ ߢߣߊߡߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߊߓߋ߫ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߖߊ߯ߓߘߊ ߜ߭ߡߊߟ ߊߓߑߘߍߟ ߣߊߛߍ߯ߙ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ  ߡߊߙߑߕߌ߲ߣ-ߟߎ߳ߘ ߤߊߟߋ-ߥߌߓߋ߲ߙߑߖ߭ ߟߊ߫.

ߤߊߖߊ߬ ߛߊߙߊ߲߫ ߘߙߊߓߊ߫ ߞߐߙߍ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߡߍߘ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫( ߊ.ߘ ߊ߬ ߡߊ߬) ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

߁߉߉߆ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߘߋߣߍ߲ߧߊ ߣߌ߫ ߛߙߎߓߊ߲ߣߍ߲ ߛߊ߲ߞߘߐߕߊ߫ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫.

ߞߊ߲ߕߌ߯ ߢߣߊߕߊߟߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߂߀߁߀ ߠߊ߫߸ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߞߋߟߋ߲ ߕߎ߲߬ ߡߏ߬ߛߏ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߂߄ ߛߙߍߘߍ߫ ߘߐ߫߸ߍߙߑߖ߭ߋ ߡߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߮ ߢߌ߲߬ߦߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߂߀߁߀ ߟߊ߫.