ߡߏߦߌߓߊ߯ߦߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߡߏ߬ߦߌߓߊ
kinship, inverse property label item
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲first-degree relative, liable adult ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫parent and child ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߬ߣߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Kinship equivalent in SPARQL at Wikidata?person (wdt:P22|wdt:P25) ?relative ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߞߌ-ߘߕߊ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊparent ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߡߏߦߌߓߊ߯ߦߊ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߞߏ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ (ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߘߐ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߛߌߟߊ ߝߍ߬) ߡߍ߲ ߓߎ߲ߓߎ߲ߣߍ߲߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ߢߐ߲߯ߦߊ ߣߌ߫ ߢߌ߲߬ߧߊ (ߊߟߌߦߊ߲ߛ) ߣߌ߫ ߕߊ߬ߘߋ߲߬ߦߊ (ߊߘߐߔߵߺߛߌߦߐ߲) ߡߊ߬،

ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߢߌ߲߬ߧߊ ߡߏߦߌߓߊ߯ߦߊ (ߔߊߙߊ߲ߕߋ ߘߊߟߌߦߊ߲ߛ) ߡߊ߬߸ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߞߎߡߊ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߝߍ߬، ߣߌ߫ ߕߊ߬ߘߋ߲߬ߦߊ ߡߏߦߌߓߊ߯ߦߊ (ߔߊߙߊ߲ߕߋ ߘߊߘߐߔߵߛߌߐ߲) ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫߸ ߓߐ߲ߛߐ߲ߢߐ߲߯ߦߊ ߘߌ߫ ߝߐ߫ ߏ߬ ߝߍ߬.

ߞߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߯ߦߊ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߦߏ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߲ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߍ߭ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ ߡߏߦߌߓߊ߯ߦߊ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߐ߱ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߓߐߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬: ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߝߊ߲ߓߏ߲ߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߞߍ߬ߙߍߝߍ߬߸ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߡߐ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬ ߕߊ߲߬ : ߊ߬ ߘߌ߫ ߥߊ߫ ߘߋ߲ߣߍ߲߫ ߠߊߡߙߊ߫ ߦߙߐ߫ (ߞߑߙߍߛ߭)؛ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ؛ ߏ߬ ߞߐ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ߬ ߦߙߐ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ߓߊ߬߸ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߓߟߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߲߬ߞߌ߬ߙߊ߬ ߛߎ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߡߏߦߌߓߊ߯ߦߊ ߝߊ߲߬ߞߊ ߡߊ߲߫ ߓߏ߲߬ ߦߋ߲߬ ߝߋߝߋ߫߸ ߝߏ߫ ߘߍ߭ ߓߊߓߏ߲ߠߞߊ (ߛߏߛߌߋߕߋ ߞߑߟߊߣߌߞ) ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߏߦߌߓߊ߯ߦߊ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߝߊ߲߬ߞߊ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߘߐ߫.


ߡߏߦߌߓߊ߯ߦߊ ߞߣߐߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ ߞߣߐߡߊ߬߸ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߛߋ߫ ߟߴߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߡߐ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߖߐ߲߰ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߟߏ߲ߘߊ߲ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߣߊ߰ߟߊ߫، ߦߏ߫ : ߓߏߙߌ߲ߠߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߍߣߍ߲ߠߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߓߊߓߏ߲ ߣߌ߫ ߛߌߦߊ (ߞߊߛߵߺߕ) ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ߢߐ߲߯ߦߊ ߓߏߟߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

ߟߋߝ߭ߌ߫ ߛߑߕߙߐߛ ߡߙߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ ߞߏ߫ ߞߏ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߝߊ߫ :

ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߊ߲߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫؛

• ߞߍߢߐ߲߯ߠߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߘߏ߲߭ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߘߐ߫؛

• ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ߫ ߢߐ߲߰ߠߊ.

ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߖߎ߬ߟߊ߬ߖߎ߰ߦߊ (ߌ߲ߛߍߛߕ) ߓߟߏߞߊ߬ ߘߊ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߘߍ߭ ߞߣߐ߫߸ ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߐߙߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߎ߫ ߡߐ߰ ߘߌ߫، ߦߏ߫ ߡߏߦߌߓߊ߯ߞߋߟߋ߲ߢߐ߲߯ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ، ߒ߬ߓߊ߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ((ߞߊ߬ߝߏ ߓߍ߲߬ߒߘߐ)).

ߡߏߦߌߓߊ߯ߦߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߏߦߌߓߊ߯ߦߊ ߘߐ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߦߊ߬ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߛߎ߯ߦߊ ߛߊ߬ߓߊ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ߫ ߟߊ߫ :

  • ߓߐ߲ߛߐ߲ߢߐ߲߯ߦߊ
  • ߝߘߎߢߐ߲߯ߦߊ
  • ߡߏߦߌߓߊ߯ߢߐ߲߯ߦߊ


ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߲ ߧߋ߫ ߡߏߦߌߓߊ߯ߦߊ ߟߎ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߞߊ߲߬ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߓߊ߬ߙߌ߬߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ : ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߝߊ߬ߘߋ߲߬ߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߟߊ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߣߊߡߎ߲ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߡߏߦߌߓߊ߯ߦߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߕߊ߯ߛߋ߲ ߓߟߏ߫߸ ߦߏ߫ ߕߊ߬ߘߋ߲߬ߦߊ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߓߊ߲ߘߋ߲ߧߊ߫ ߕߐ߰ߛߙߋ߬ߡߊ (ߝߙߊߕߍߙߑߣߌߕߋ ߛߍ߲ߓߏߟߌߞ)، ߖߋ߬ߟߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߦߊ (ߝߊ߬ߘߋ߲߬ߧߊ) ߞߋߟߋ߲߫ ߕߴߛߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߡߏߦߌߓߊ߯ߦߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߘߌ߫، ߓߊ߸ ߣߴߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫߸ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߘߌ߫، ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߘߐ߫ ߘߍ߭ ߞߣߐ߫߸ ߡߍ߲ ߡߊ߲߫ ߓߏ߲߬، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߍ߬ߞߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߕߴߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߝߛߍߞߘߎ߫، ߏ߬ ߞߣߐߡߊ߬߸ ߡߏߦߌߓߊ߯ߦߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ ߟߴߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫  ߓߐ߲ߛߐ߲ߘߐߦߊ (ߖ߭ߣߋߦߊߟߏߖ߭ߌ) ߟߋ߫ ߡߊ߬، ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߓߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߦߊ ߦߋ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ ߟߴߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߘߐ߫  ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ߫ ߓߟߏ ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߓߐ߲ߛߐ߲ߢߐ߲߯ߦߊ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ ߟߊ߫.

ߡߙߌߦߊ ߣߌ߲߬ ߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߡߌ߬ߛߊ߬ߟߌ߬ ߘߐ߫߸ ߡߏ߬ߛߏ ߘߋ߲߫ ߗߍ߬ ߝߌߟߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߡߐ߰ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߘߋ߲߫ ߠߎ߫ ߘߌ߫، ߞߴߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߖߎ߬ߟߎ ߟߋ߬߸ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߞߴߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߊ߬ ߕߊ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ߘߐ߫ ߘߌ߫.

ߒ߬ߓߊ߬߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌߦߊ ߘߐ߫߸ ߡߐ߰ߦߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߢߐ߲߰ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ : ߓߐ߲ߛߐ߲ߢߐ߲߯ߦߊ߸ ߝߘߎߢߐ߲߯ߦߊ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ، ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߝߊ߫ : ߏ߬ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ߢߐ߲߯ߦߊ ߘߌ߫، ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߞߙߎ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߌ߫ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߦߏ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߟߎ߫ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߦߋ߫ ߕߎߙߊߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲؛ ߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߦߋ߫ ߝߘߎߢߐ߲߯ߦߊ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߗߍ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߛߏ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߘߍ߭ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߦߊ߬ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߞߐߙߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߞߘߐߡߊ߬؛


ߒ߬ߓߊ߬߸ ߒߠߋ ߕߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߐ߫ ߦߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬߸ ߓߐ߲ߛߐ߲ߢߐ߲߯ߦߊ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߝߘߎߢߐ߲߯ߦߊ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߡߐ߰ ߝߌ߬ߟߊ ߝߘߎ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫، ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߎ߫ ߘߌ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߓߊߘߋ߲ߧߊ߫ ߝߘߎ، ߒ߬ߓߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߘߎ߫ ߢߐ߲߰ߡߊ ߕߍ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ߢߐ߲߯ߦߊ ߟߊߘߏ߲߭ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߘߎߢߐ߲߯ߦߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬، ߓߊ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ߢߐ߲߮ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߎ ߢߍ߫.


ߊ߬ ߛߓߊߣߊ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊߓߊ߲߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߛߌ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߞߍ ߘߌ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ߬ ߞߏ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߖߊ߬ߕߋ ߘߌ߫ ߞߐߙߍ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߘߍ߭ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߌ߫، ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߱ ߝߍ߬ ߦߌߟߊ ߏ߬ ߘߐ߫، ߌ ߘߌ߫ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߭ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߘߋ߲߫߸ ߞߵߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߌ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߋ߫ ߝߍ߬.

ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߡߏߦߌߓߊ߯ߦߊ ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߡߏߦߌߓߊ߯ߦߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߓߎ߲ߓߎ߲ߣߍ߲߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ :

• ߢߐ߲߯ ߓߏ߲ߧߊ؛

• ߘߋ߬ߙߌ߬ߢߐ߲߰ߠߊ؛

• ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ؛

. ߘߊ߲߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߥߟߊ߫ ߡߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ : ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߘߐ߫ ߘߋ߲ ߠߴߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߕߍ߫؛ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߓߊ߬ߞߘߐ ߕߍ߫؛ ߗߍ߭ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߕߍ߫، ߡߌ߬ߛߊ߬ߟߌ߬ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫߸ ߘߋ߲ߣߍ߲߫ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߢߊ ߜߊ߲ߜߊ߲ߣߍ߲ ߕߏ߫ ߊ߬ ߛߊ߲ߝߍ߫ ߡߐ߮ ߞߎߡߊ߫ ߕߐߟߊ߫ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߊߘߐߕߍ߰ ߞߎߡߊ ߘߐ߫.