ߡߌߞߊߍߟ ߥߌߕߑߡߊߣ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߡߌߞߊߍߟ ߥߌߕߑߡߊ߲ߣ (߁߉߁߄ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߂߂ - ߁߉߄߄ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߈) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߥߊߝߍ߲-ߍߛ.ߍߛ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߌߘߌ߲߫ ߟߊߣߍ߲ ߞߏߛߐ߲߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߥߊ߬ߜߏ߬ߡߊ߬ ߞߌߛߍߞߎߟߎ߲ ߓߏߟߏߝߘߊ ߇߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߝ߭ߌߟߍߙߛ-ߓߏߞߊߗ߭ ߞߟߊߓߍ߲ ߝߍ߬ ߁߉߄߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߁߃ ߡߊ߬.

ߡߌߞߊߍߟ ߥߌߕߑߡߊߣ
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊߖ߭ߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Michael Wittmann ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߡߊߌߞߊߍߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌWittmann ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߂߂ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ 1914 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊVogelthal ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߈ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ 1944 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊCaen ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊߓߙߎLa Cambe German war cemetery ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߣߊ߲߬ߕߌ߮, ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ1934 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊNazi Party ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߖߟߊHauptsturmführer ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߐߢߐ߲߯ߞߐߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬Waffen-SS ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫Schutzstaffel ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲Knight's Cross of the Iron Cross with Oak Leaves and Swords ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Military casualty classificationkilled in action ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎߟߎ߲ ߕߌߜ߭ߑߙߌ߬ ߁߭ ߡߊ߬ߙߊ ߞߊ߲߬߸ ߥߌߕߑߡߊ߲ߣ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎ߬ߟߎ߲߬ ߁߄ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߬ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߐ߲ߛߏ ߁߅ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎߟߎ߲ߞߊ߬ߟߊ ߜߍ߬ߟߍ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߎ߬ ߘߐߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߁߅ ߞߘߐ߫. ߏ߬ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ ߖߊ߬ߛߏ߲߬߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߣߊߖ߭ߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲߫ ߕߙߏߞߏ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߥߌߕߑߡߊ߲ߣ ߠߊ߫ ߞߛߐߞߛߐߦߊ ߘߐ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯. ߥߌߕߑߡߊ߲ߣ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߟߐ߲ߠߌߦߊ ߛߌ߲ߞߐ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏߦߊߟߌ ߡߊ߬ ߴߴߔߊ߲ߖ߭ߍߙ ߊߛߋ߫ߴߴ ߘߌ߫ (ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎߟߎ߲ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ ߡߊߢߍ߯ߙߍߣߍ߲ ߛߊ߲ߘߐߕߊ) ߞߊ߬ߣߌ߲߸ ߥߊߝߍ߲-ߍߛ.ߍߛ ߞߐߦߌߘߊߟߌ ߛߊ߲߬ߛߊ߲ ߞߣߐ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߢߊߞߘߐ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߘߐ߫. ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߕߋ߬ߟߋ߲߬ ߢߌߡߊ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߟߐ߲ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߝߊߘߌ߲ߧߊ ߡߊ߬ ߞߟߍ߬ߘߊ ߘߐ߫. ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߢߊߛߌ߰ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߡߊ߬ ߝ߭ߌߟߍߙߛ-ߓߏߞߊߗ߭߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߋߞߏ߫ ߟߊߘߐ߯ߦߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫߸ ߞߵߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߠߊߓߋ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎߟߎ߲ ߘߊ߲߬ߡߊߕߊ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫. ߢߣߊߡߦߊ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߡߌߞߊߍߟ ߥߌߕߑߡߊ߲ߣ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߓߎ߬ߘߊ ߝ߭ߐߗ߭ߋߟߑߕߊߟ ߟߋ߬߸ ߘߌߦߍߕߑߝߎߙ ߕߙߐߝߍ߬߸ ߓߊߝ߭ߌߦߍߙ ߔߟߊߕߌߣߊ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߘߐ߫ ߁߉߁߄ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߂߂߸ ߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ (ߤߍߙ) ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߁߉߃߄ ߠߊ߫ ߣߊߖ߭ߌ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߕߊ ߞߐ߫. ߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߛߑߗߎߕߖ߭ߑߝߍߟ ߍߛ.ߍߛ ߘߐ߫ ߁߉߃߆ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߞߟߍ߬ߖߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߘߐ߫ ߞߐߝߍ߬߸ ߟߋߌߓߛߑߕߊ߲ߘߊߙߕ ߍߛ.ߍߛ ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ (LSSAH) ߘߐ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߅/߁߉߃߇ ߟߊ߫. ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߏߕߙߌߛ߭ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ ߘߐ߫߸ ߛߎߘߍߕߌ߫ ߡߌ߬ߘߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߙߎߞߊ߫ ߣߊߖ߭ߌ ߘߐ߫.

ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߟߊߘߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߌߕߑߡߊ߲ߣ ߠߊ߫ ߛߘߍ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߟߊߘߊ ߘߐ߫ ߁߉߄߁ ߣߍߣߍ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ߬ ߓߊߙߑߓߊ߬ߙߏߛߊ߬ ߛߋ߲߬ߝߍ߫߸ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ ߞߏ ߡߍ߲ ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫. ߊ߬ ߟߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߊ߫ ߍߛ.ߍߛ ߔߊ߲ߖ߭ߍߙ ߞߟߍ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߝߟߐ ߘߐ߫߸ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎߟߎ߲ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߬, ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߙߊ߬ߓߊ߬ߛߏ߬ ߜߟߍ / ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎߟߎ߲ ߢߌߣߌ߲ߟߊ߲ ߛߑߕߎߜ߭ ߃߲ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߌ߫ߛߍ߬ߞߎ߬ߟߎ߲߬ ߕߟߊߒߕߍ ߔߊ߲ߖ߭ߍߙ ߃߲. ߁߉߄߃ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߌߜ߭ߍߙ ߁ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎߟߎ߲ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬ߙߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎߘߎ߲ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ߫ ߛߌߕߊߘߍߟ ߛߋ߲߬ߝߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߙߛߞ ߞߟߊߓߍ߲ ߝߍ߬. ߥߌߕߑߡߊ߲ߣ ߠߊ߫ ߕߌߜ߭ߑߙߌ߫ ߄ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟ.ߛ.ߛ.ߊ.ߤ (LSSAH) ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߙߍ߬ߓߏ߲ߟߏ߲߫ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߘߌ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߣߎߡߊ߲߫ ߓߟߏ ߢߡߊߘߏ߲ ߡߊ߬. ߕߌߜ߭ߑߙߌ߫ ߄ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߟߊ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎ߬ߟߎ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߘߐߕߌߢߍ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎߟߎ߲ ߞߎ߲߭ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߟߊ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎ߬ߟߎ߲߬ ߕ-߃߄ (T-34) ߕߡߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߯ߛߐ߲ߛߐ߲ ߘߐ߫. ߥߌߕߑߡߊ߲ߣ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߣߎߡߊ߲ ߝߍ߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߘߐ߫ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߲ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲ ߦߴߌ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߍ߰ߝߌ߲߬ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߊ߫, ߏ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߞߌߣߌ߲ ߝߍ߬. ߥߌߕߑߡߊ߲ߣ ߞߊ߬ ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߟߊ߬ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߲ ߝߊ߲߭ ߣߍ߰ߝߌ߲߬ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߁߉߄߄ ߠߊ߫. ߏ߬ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎߘߎ߲߫ ߍߛ.ߍߛ- ߏߓߍߙߑߝߎߙߍߙ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߕߋߏߘߏߙߋ߫ ߥߌߛߗ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߏߝߐ߫ ߛߏ߬ߟߊ߬ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߲ ߣߍ߰ߝߌ߲߬ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߲ ߞߏ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߍ߲ߣ ߓߟߎ. ߥߌߕߑߡߊ߲ߣ ߞߊ߬ ߛߍ߲ߣ ߓߟߎ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߃߀ ߡߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎߟߎ߲߫ ߁߁߇ ߘߐߕߌߢߍ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߃߈߀߲ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ߟߋ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߥߐߟߝ ߟߍߙ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߘߋ / ߞߌ߲ߘߊ (quartier général ) ߟߊ߫ ߙߊߛߑߕߍ߲ߓߐߙߜ߭߸ ߁߉߄߄ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߋ߬ߟߋ ߂ ߟߊ߫.