ߡߊ߲߬ߖߊ߰ߠߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߡߊ߲߬ߖߊ߰ߠߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߛߙߊߛߌ߯ߟߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߣߐ߫. ߊ߬ ߛߏ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ߠߊ߫ ߛߏߞߣߐߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߙߊߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ߬ ߁߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫: ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ߠߊ߫ ߛߏߞߣߐߟߊ߸ ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯ (ߞߊ߲ߕߍߘߎ߰)߸ ߖߟߊߞߘߐ߫ (ߞߟߎ߬ߓߊ߬ߟߌ߬ߘߎ߰)߸ ߝߙߊ߬ߟߊ߬ߞߐ߫߸ ߞߊ߲߬ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߠߊ߫߸ ߞߌ߬ߢߍ߬ߙߊ߲߫߸ ߞߎ߲ߖߊ߲߫ (ߛߊ߬ߞߐ߬ߘߎ߰߸ ߞߏ߲߬ߖߣߊ߬ߞߘߐ߫߸ ߡߙߐ߬ߘߎ߯߸ ߢߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ߠߊ߬߸ ߛߟߊߘߎ߯߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ߛߊ߲߬ߘߐ߫.

ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ߠߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߃߅߉ ߂߈߈ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߂߀߁߄ ߕߐ߯ߛߓߍߟߌ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߃߃߅ ߉߉߉ ߘߌ߫.