ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߡߊߟߌߞ ߊ߲ߓߊߙ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߡߊߟߌߞ ߊ߲ߓߊߙ (߁߅߄߈ - ߘߓߊ߬ߕߊ ߁߃, ߁߆߂߆) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߍ߬ߡߊ߲ߛߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߌ߲ߘߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߘߋߞߊ߲߫߸ ߛߘߌ߫. ߊ߬ߟߋ ߘߋߣߍ߲ߠߡߊ ߟߋ߬ ߝߙߋ߬ ߘߴߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߡߊߟߌߞ ߖߐ߲߬ߠߊ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߘߌ߫ ߌ߲ߘߌ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߍ߲ߘߌ߫ ߛߌ߮ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߙߊ߬ߟߊ߬ߞߟߍ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐߓߍ߲߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߡߐ߰ ߁߅߀߀ ߘߐ߫.

ߡߊߟߌߞ ߊ߲ߓߊߙ
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߡߊߟߌߞ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ1548 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߤߙߊߙ ߖߎߜ߭ߐߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ1626 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߣߊ߲߬ߕߌ߮, ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊߝ߭ߌߖ߭ߌߙ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߡߐ߬ߟߐ߲ߖߐ߲߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߋߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ ߞߵߊ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫. ߡߊߟߌߞߌ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߊߤߑߡߊߘߑߣߜ߭ߊߙ ߛߎߟߑߕߣߊߕ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߛߘߊߡߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߛߏ߬ߓߌ߬ߟߊ߲ ߘߌ߫. ߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߟߍ߬ߡߊ߬ߛߏ߲ߧߊ ߛߌߟߊߓߐߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߊߒߠߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߘߊߘߐߓߍ߲߭ ߡߊ߬ ߘߋߞߊ߲߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߓߊߖߎߡߊ ߘߊߘߐߓߍ߲߬ ߞߐ ߟߊ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߎߖߙߊߕ ߛߘߌߛ ߛߌ߲ߞߐ߲ ߡߊ߬ߓߏ߲߬ߧߊ߬ߕߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߌߖߊߔߎߙ ߡߜ߭ߏߟ ߣߌ߫ ߊߘߌߟ ߛ߭ߊߤ ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߡߊߖߌ߰߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߣߌߖ߭ߊߡ ߛ߭ߊߤ ߟߎ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߞߘߐߕߊ߬.

ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊߟߌߞ ߊ߲ߓߊߙ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߅߄߈ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߛ߭ߊ߬ߔߎ߬ / ߗߊ߬ߔߎ߬ ߕߐ߮ ߘߌ߫߸ ߤߙߊߙ ߘߋ߲߫ ߡߏߦߌ߫ ߕߐ߮߸ ߡߌߙ ߞߊߛߌߡ ߊ߬ߟ ߓߊߜ߭ߑߘߊߘߌ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߖߐ߲߬ߝߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߊ߲ߓߊߙ ߕߐ߮ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߊ߬ ߤߊߞߟߌ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߙߌ߬ߒ߬ߕߋ߬ߦߊ ߘߝߊ߫ ߞߏߟߌߞߏߟߌ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߦߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߕߊ߲߬ (ߊ߬ߟߎ ߓߘߊ߫ ߕߎߣߎ߲߫). ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߄߲ ߣߌ߫ ߁߇߲ ߠߎ߬ ߕߍߟߊ ߘߐ߫߸ ߌߛߟߊߞߊ߫ ߡߊ߲ߛߟߊ ߊߓߌߛߍ߲ (ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߟߏߡߏߣߌ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫) ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߊߓߙߊߤߌߡߦߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߘߐ߫߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߦߏ߫ ߞߊ߲ߓߕߊ߸ ߘߊߡߐߕ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊߘߑߦߊ ߟߎ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߞߙߍߝߍ߬. ߡߊߟߌߞ ߊ߲ߓߊߙ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߕߓߌ߬ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߐߞߊ߲߬ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߬ߡߊ߬ߛߏ߲ߧߊ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫. ߛߟߏߡߏߣߌ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߛߎߟߑߕߣߊߕ ߊߘߊߟ ߟߎ߫ ߘߐߕߌߢߍ߫ ߘߊ߫ ߦߟߍ߬ߘߐ߬ߞߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߞߏߛߐ߲߬. ߝߕߎߤߊߕߌ߫ ߊߘߌߟ ߛ߭ߊߤߌ߫ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߡߊߟߌߞ ߊ߲ߓߊߙ ߝߋ߰ߙߋ߬ ߘߴߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߖߐ߲߭ ߘߌ߫. «ߒߠߋ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߬ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬߸ ߓߊߏ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߖߐ߲߬ߧߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߋߣߍ߲ߠߡߊ ߡߌ߬ߘߊ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߕߋ߰ߙߋ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ ߦߌߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲ߜߍ߲߫ ߦߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߋ߰ߙߋ߫ ߖߐ߲߭ ߘߌ߫. ߒߠߋ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߒߞߏ߫ ߡߐ߰ߜߍ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋߣߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߞߎߘߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߊߣߊ߲߫ ߞߘߐ߫ ߕߋ߰ߙߋ ߟߎ߬ ߟߵߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߘߋߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߛߐ߲߬ߖߊ ߘߐ߫. ߛߊ߲߬ߘߊ: ߕߋ߰ߙߋ ߓߊ߯ ߞߙߏߞߕߏ߫ ߝߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߌ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߗߍ߬ ߞߟߌߣߍ߲ ߠߋ߬ ߠߴߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫». ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ߟ ߡߎߞߊ߬߸ ߦߡߊߣߌ߫, ߊ߬ ߝߋ߰ߙߋ߬ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߘߎߞߊߕ ߂߀ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߊ߬ߜ߭ߑߘߊߘ ߖߐ߲߬ߛߊ߲߬ߜߘߋ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߝߋ߰ߙߋ߬ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊߘߌ ߊ߬ߟ ߞߎߘߊߕ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߞߊ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߓߊ߬ߜ߭ߌߘߊߘߴߌߞߐ߫ ߕߎ߲߯߸ ߞߵߊ߬ ߝߋ߰ߙߋ߬ ߡߌߙ ߞߊߛߌߡ ߊ߬ߟ ߓߊ߬ߜ߭ߑߘߊ߬ߘߌ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߘߋߞߊ߲߫ ߝߏ߲ߝߊ߲ ߞߣߐ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫ ߤߏߟߊ߲ߘߌ߬ ߖߎ߬ߟߊ ߔߌߍߕߍߙ ߝ߭ߊ߲߫ ߘߍ߲߫ ߓߑߙߏߋߞߌ߫ ߓߟߏ߫߸ ߦߏ߫ «ߊߓߛߌߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߯ߝߙߌ ߘߏ߫߸ ߡߍ߲ ߢߊߞߎ߲ ߙߐ߬ߡߎ߲߬ߞߊ߬ ߢߊ߲ߜߏ߫ ߟߡߊ ߦߋ߫» ߡߊߟߌߞ ߊ߲ߓߊߙ ߛߊ߲߬ ߘߊ߫ ߗߍ߲ߜ߭ߌߖ߭ ߞߊ߲ߣ ߓߟߏ߫߸ ߤߊߓߑߛ߭ߌ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ ߞߘߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߔߍߛ߭ߑߥߊ ߥߟߊ߫ ߊߤߊߡߊߘߑߣߊ߬ߜ߭ߊߙ ߛߎߟߑߕߣߊߕ ߞߏߕߌ߯ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߡߊߕߌ߮ ߛߊ߬ߣߍ߲߸ ߡߊߟߌߞ ߊ߲ߓߊߙ ߞߊ߲ߤߙߐߦߊ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊߕߌ߮ ߝߘߎߡߊ ߓߟߏ߫. ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߎ߫ ߞߍ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߲ߤߙߐߦߊ ߏ߬ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߡߊߟߌߞ ߞߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߓߌߖߊߔߎߙ ߛߎߟߑߕߣߊߕ ߢߍ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊߟߌߞ ߡߐߟߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߦߋ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫. ߡߊߟߌߞ ߡߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߮ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߓߐ߫ ߞߎ߲ ߘߌ߫ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߣߌߖ߭ߊߡ ߛ߭ߊߤߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߐ߫. ߡߊߟߌߞ ߊ߲ߓߊߙ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߤߊߡߊߘߑߣߊ߬ߜ߭ߊߙ ߣߌߖ߭ߊ߲ߡߑߛ߭ߊ߬ߤߌ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߡߊ߲߬ߛߊ ߡߊ߬ߞߐߣߐ߲ ߘߌ߫ ߁߆߀߇ ߺ ߁߆߂߇ ߟߎ߫ ߕߍ߫. ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߡߎߙߑߕߊߖ߭ߊ߬ ߣߌߖ߭ߊ߲ߡ ߛ߭ߊߤ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߞߘߐߕߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߌ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߁߅߀ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߇߀߀߀ ߘߌ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߎߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߊߤߊߡߊߘߑߣߊ߬ߜ߭ߊߙ ߛߎߟߑߕߣߊߕ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߞߘߐߕߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߞߏ߫ ߛߎߟߑߕߊ߲ߛ ߝߊ߲ߕߏߛ߭ߌ߫ ߡߏ߲ߜ߭ߏߟ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߬ߣߌ߲ ߕߎ߲߬ߕߎ߲ ߞߏߛߐ߲߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߁߆߁߀ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߤߊߓߑߛߌ ߟߎ߬ ߡߐ߰ ߁߀ ߀߀߀ ߠߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߋߞߊ߲ ߠߎ߬ ߡߐ߰ ߄߀ ߀߀߀ ߖߊ߬ߕߋ߬. ߦߟߍ߬ߘߐ߬ߞߍ ߡߍ߲ ߕߎ߲߰ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫߸ ߡߊߟߌߞ ߊ߲ߓߊߙ ߞߊ߬ ߡߏߜ߭ߏߟ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߖߊߤߊ߲ߜ߭ߌߙ ߞߟߍ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߛߊ߯ߛߊ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߡߙߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߘߊ߬ߘߌ߬ ߟߊ߬ߥߛߊ߬ ߞߏߟߌߞߏߟߌ ߘߐ߫. ߡߊߟߌߞ ߊ߲ߓߊߙ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߎߓߋߘߊ ߔߊߙߊ߲ߘߊ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߖߎߣߊߙ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߛߏ߫ ߞߎߘߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߐ߬߸ ߞߏ߫ ߞߊߘߑߞߌ߫, ߏߙߊ߲ߜ߭ߑߖ߭ߍߓ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߊ߬ ߘߋߞߊ߲߫ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߁߆߅߈ ߺ ߁߇߀߇ ߝߊ߲߭ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߮ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߏ߫ ߏߙߊ߲ߜ߭ߓߊߘ. ߡߊߟߌߞ ߊ߲ߓߊߙ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߋߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߟߍ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߟߊߘߍ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫. ߡߊߟߌߞ ߊ߲ߓߊߙ ߞߊ߬ ߛ߭ߊߤ ߖߊ߬ߤߊ߲߫ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߘߋߟߑߤߌ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߊ߬ ߓߌߘߊ߲ߡߛߏ߫ ߣߎߙ ߖߊ߬ߤߊ߲߫ ߡߊ߬. ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߗߍ߬ ߟߊߛߌ߰ ߞߏ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫. ߡߊߟߌߞ ߊ߲ߓߊߙ ߣߌ߫ ߛ߭ߤߊߖߌ߬ (ߛ߭ߌߝ߭ߊߖߌ߬ ߝߊ߬) ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߟߊߒߠߦߊ ߤߊߞߍ ߘߏ߫ ߟߊߛߋ߫ ߊߤߑߡߊߘߑߣߜ߭ߊߙ ߛߎߟߑߕߊ߲ߛ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߡߍ߲ (ߕߏ߫) ߟߊ߫ ߡߏߜ߭ߏߟ (ߓߊߏ߬ ߊߞߑߓߊߙ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߊߤߑߡߊߘߑߣߜ߭ߊߙ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫) ߟߎ߫ ߓߟߏ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߐ ߟߊ߫߸ ߛ߭ߊߤ ߖߊ߬ߤߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ ߖߡߊ ߞߐ߬ߡߐ߲߬ߞߐߡߐ߲ ߘߏ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߊߤߑߡߊߘߑߣߜ߭ߊߙ ߞߟߍ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߗߌߙߏ߲߫ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫. ߞߐ ߟߊ߫߸ ߡߊߟߌߞ ߊ߲ߓߊߙ ߞߊ߬ ߓߋߙߊߙ ߣߌ߫ ߊߤߊߡߊߘߑߣߊ߬ߜ߭ߊߙ ߟߎ߬ ߡߊ߬ߙߊ ߡߎ߰ߡߍ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߏߜ߭ߏߟ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߊ߬ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߡߊ߬ߟߌ ߘߌ߫

ߡߊߟߌߞ ߊ߲߲ߊߙߓ ߛߊ߬߬߬ߙߌ ߁߈߆߀ ߟߊ߫߸ ߞߎߟߑߘߓߊߘ

ߛߊ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊߟߌߞ ߊ߲ߓߊߙ ߛߊ߬ߙߌ߸ ߞߎߟߑߘߓߊߘ ߁߈߆߀ ߟߊ߫ ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߁߆߂߆ ߟߊ߫ ߟߴߊ߬ ߛߊ߲߬ ߈߀ ߡߊ߬. ߡߊߟߌߞ ߊ߲ߓߊߙ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲߫ ߄ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߕߴߊ߬ ߡߛߏ߬ ߓߌߓߌ ߞߊߙߌߡߊ߫ ߓߟߏ߫߸ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬: ߝߊߕߍ߫ ߞߊ߲ߣ ߣߌ߫ ߗߊ߲ߜ߭ߌߖ߭ ߞߊ߲ߣ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬. ߝߊߕߍ ߞߊ߲ߣ ߠߋ߬ ߟߊߛߌ߰ ߘߴߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߣߌߖ߭ߊߡ ߛ߭ߊߤ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߌ߫. ߞߏߣߵߊ߬ ߡߴߊ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ (ߝߊߕߍߤ ߞߊ߲ߣ ߞߵߊ߬ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߝߊ߰߸ ߛߎߟߑߕߊ߲ ߓߎߙߑߤߊ߲ ߣߌߖ߭ߊߡ ߛ߭ߊߤ ߃߲) ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߏ߲ ߞߣߐߟߊ ߞߍ߬ߟߍ߫ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߘߏ߫ ߛߋ߲߭ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߞߍ ߛߎߟߑߕߣߊߕ ߓߋ߬ ߘߊ߫ ߡߏߜ߭ߏߟ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߘߐ߫ ߡߊߟߌߞ ߊ߲ߓߊߙ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߛߊ߲߬ ߕߊ߲ ߡߊ߬. ߊ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ ߘߏ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߤߑߡߊߘߑߣߜ߭ߊߙ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߘߋ߲ߓߦߊ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲ ߘߏ߫ ߞߎ߲߬߸ ߞߐ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߖߊ߲ߓߋߦߊ߫ ߘߊ߫ ߛߎߟߑߕߊ߲ ߡߎߙߑߕߖ߭ߊ߫ ߣߌߖ߭ߊߡ ߛ߭ߊߤ ߂߲ ߘߌ߫. ߊ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߓߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ߓߟߏߡߊ߬ ߛߐ߲߬ ߞߏ߫ ߛ߭ߊ߬ߤߌߙ ߓߊ߬ߣߏ ߣߌ߫ ߊߖ߭ߌߖߊ߫ ߓߊ߬ߣߏ߸ ߞߐ߯ߟߕߊ ߏ߬ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߟߊ߲߬ߔߊ߯ߛߌ ߘߏ߫ ߞߎ߲߬ ߞߏ߫ ߛߘߌ ߊߓߑߘߎߟߊߤ. ߊ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߟߊߓߊ߲ ߝߘߎ߫ ߘߊ߫ ߛߌߙߑߞߊߛߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߡߎߞߙߊߓ ߞߊ߲ߣ ߓߟߏ߫ ߊߤߑߡߊߘߑߣߜ߭ߊߙ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߡߏߜ߭ߏߟ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߞߐ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߣߌ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߙߎߛߑߕߊ߲ߡ ߞߊ߲ߣ ߓߤߊ߬ߘߎ߯ߙ ߝߌ߬ߙߊ߬ߎ߯ߖ߭ ߖߊ߲ߜ߭. ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߊߟߐ߲߫ ߊ߬ ߛߋ߲߭ ߕߍ߬ߘߍ ߞߏߛߐ߲߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲߫ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ߡߊ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߘߐ߫߸ ߦߏ߬ ߞߊ߲ߘߤߊߙ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߔߍߙߑߛߌ߫ ߛ߭ߊߤ ߊ߬ߓߊߛ ߟߎ߫ ߡߊ߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲ ߡߎߙߊߘ ߓߊߞߛ߭ ߓߟߏ߫ ߛߊߡߎߜ߭ߊߙߤ ߞߟߊߓߍ߲ ߛߋ߲߭ߝߍ߬߸ ߡߏߜ߭ߏߟ ߟߎ߫ ߣߘߐ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ߬ ߞߟߍ ߝߍ߬ ߁߆߅߈ ߠߊ߫. ߡߊߟߌߞ ߊ߲ߓߊߙ ߝߎ߬ߙߋ ߓߍߟߍ߲߫ ߘߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ ߘߏ߫ ߞߣߐ߫ ߞߎߟߑߘߓߊߘ߸ ߛߎ߯ߝߌ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߖ߭ߊߙߑߖ߭ߊ߬ߙߌ ߓߊߞߛ߭ ߓߍߟߍ߲ߘߊ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߘߊߝߍ߬.

ߗߍߕߊߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߊ߲ߖߌߙߊ߫ ߖߌ߲߭

ߖߊ߲ߖߌߙߊ߫ ߖߌ߲߭[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߊ߲ߠߦߊ ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߡߊߟߌߞ ߊ߲ߓߊߙ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߲ߖߌߙߊ߫ ߖߌ߲߭ ߟߐ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߌ߭ߌ߲߬ ߡߤߊߙߊߛ߭ߑߕߙߊ߬߸ ߌ߲ߘߌ߫. ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߁߅߆߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߘߌߛ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߢߌ߲ ߘߌ߫ ߡߊ߭ߙߊ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߏߜ߭ߏߟ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߔߕߏߞߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߯ߛߊ߯ߟߌ߫ ߛߘߍߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߕߊ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲ߖߌߙߊ߫ ߕߊ߬ (ߡߌ߬ߣߊ߬) ߟߊ߫.