ߟߋߏߣߊߙߘ ߖߌ߬ߙߐߡ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߟߋߏߣߊߙߘ ߖߌ߬ߙߐߡ
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߟߋߏߣߊߙߘ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌJerome ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߃ ߣߍߣߍߓߊ 1817 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊPompey ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߃ ߕߙߊߓߊ 1891 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊBrighton ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊߓߙߎGreen-Wood Cemetery ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬Isaac Jerome ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߣߊ߫Aurora Murray ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬Addison G. Jerome ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊClarissa Hall ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ ߠߎ߬ߟߋߘߌ ߙ߭ߊ߲ߘߐߟߝ ߗߐߗߌߟ, Clarita Jerome, Camille Jerome, Leonie Blanche Jerome ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊentrepreneur, financier ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊUnion College, Princeton University ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫Jerome Mansion ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߟߋߏߣߊߙߘ ߥߊߟߑߕߊ߫ ߖߌ߬ߙߐߡ߸ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߈߁߇ ߣߍߣߍߓߊ ߃ ߡߊ߬ ߔߐ߲ߔߋ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬ ߁߈߉߁ ߕߙߊߓߊ ߃ ߡߊ߬ ߓߑߙߊߌߜ߭ߑߕߐ߲߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߖߎ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߤߎߜߍߣߏߕ ߘߋ߲ߓߦߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߥߙߎߣߍ ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ ߁߇߁߇ ߟߊ߫߸ ߟߋߏߣߊߙߘ ߖߌ߬ߙߐߡ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߔߐ߲ߔߋ߫ ߟߋ߬߸ ߛߌߙߊߞߎߛ ߘߊߝߍ߫ ߜߐߞߎ߫. ߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߔߑߙߍ߲ߛߑߕߐ߲߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߎߣߌߦߐ߲ ߞߐߟߍߜ߭ ߟߴߏ߬ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߤߊߞߍ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߓߊ߰ߣߊ߬ߓߊ߯ߣߊ ߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߘߊ߬ߡߌߘߊ ߟߴߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߛߘߊߟߊߟߊ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߓߊ߲߬ߘߊ߬ߡߌߘߊ (ߓߎߙߑߛ) ߟߊ߫ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߘ߭ߍ߬ ߞߌ߲ߜ߭ ߐ߬ߝ ߥߐߟ ߛߕߑߙߌߕ. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߬ߣߐ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߣߍ߰ ߛߌߟߊ ߥߊߟߌߘߊ߫ ߛߘߍߡߊ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߯ߦߊ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐߙߑߣߍߟߌߎߛ ߝ߭ߊ߲ߘߍߙߑߓߌߟߕ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߞߘߊߎ߫.

ߞߎ߫ߛߊ߲߫ߧߊ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߢߊ߰ߘߐ߬ߘߌ߬ߦߊ߫ߟߊ ߣߴߊ߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߊ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߘߎ߲ߓߎ ߜߘߌ ߛߌ߰߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ ߘߐ߲߬ߓߏ߲ (ߏߔߋߙߊ) ߝߟߐ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

ߘߑߙߊߌߝߕ ߙߊߐߕߛ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߜ߭ߊߕߑߟߌ߲ߜ߭ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ߬ ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ ߕߊߌߡߛ ߛߓߍߘߊ ߓߏ߲ ߠߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫.

ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߬ߣߊߙߌ ߓߟߏߦߴߊ߬ ߕߋߙߌߞߍ߫ ߥߟߌߦߊ߲ߡ ߞߌߛߊ߲ߡ ߝ߭ߊ߲ߘߍߙߑߓߌߟߕ ߝߍ߬߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߞߎ߲ߝߊ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߙߍߞߙߍߦߊߓߟߏߡߊ߬ ߛߏ߬ ߜߛߊ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߏ߬ ߡߍ߲ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߞߊ߬ ߘ߭ߍ߬ ߖߏߞߋߦ ߞߑߟߐߓ ߟߐ߬.

߁߈߆߀ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ߬ߦߊ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߥߙߍߓߊߓߊ ߘߐ߫ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߊߛߌ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߎߝߊߟߏ ߓߌߟ ߓߟߏ߫.

߁߈߆߆ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߋߡߛ ߓߋߕߝߑߜ߭ߋߕ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߣߴߊ߬ ߡߊߞߍߦߌߟߊ ߛߊ߲߬ ߏߟߘ ߝߐߙߑߘߊߤߡ ߝ߭ߌߟߋߖ ߕߙߐߝߍ߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬ ߦߋ߫ ߥߍߛߕߑߗߌߛߑߕߊ߫ ߞߐ߲ߕߋ߬ ߝ߭ߌߟߋߖ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߋ߲߬ ߦߋ߫ ߓߑߙߐ߲ߞߛ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߫. ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߊ ߐߜ߭ߐߛߕ ߓߍߟߑߡߐ߲ߕ ߍߛ.ߊ߬ߙߐ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߙߐߡ ߔߊߙߞ ߙߋߛߕߑߙߊߞ ߟߐ߬߸ߓߋߕߝ ߜ߭ߋߕ ߞߣߍ ߞߊ߲߬߸ ߓߍߟߑߡߐ߲ߕ ߛߑߕߋߞߍߛ ߝߟߐ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߈߆߇ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬.

ߊ߬ ߣߌ߫ ߝ߭ߊ߲ߘߍߙߑߓߌߟߕ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߐߣߋ ߊߌߛߑߟߊ߲ߘ ߖߏߞߋߦ ߞߑߟߐߓ߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛ߭ߌߔߑߛ߭ߍߘ ߓߋߦ ߙߋߛ ߕߑߙߊߞ ߟߐ߫ ߁߈߈߄ ߠߊ߫.

ߊ߬ ߝߘߎߡߊ߫ ߞߑߟߊߙߌߛߊ߫ ߤߊߟ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ


ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߑߟߊߙߌߛߊ߫ ߤߊߟ ߝߘߎ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߋߣߌ ߖߌ߬ߙߐߡ ߝߊ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߐߙߘ ߙߊ߲ߘߐߟߝ ߗߐߗߌߟ ߝߘߎߡߊ ߣߌ߫ ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲߫ ߗߐߗߌߟ ߓߊ߫ ߘߌ߫. ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߜߘߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲ ߝߘߎ߫ ߘߊ߫ ߡߐߙߌߕߐ߲߫ ߝߑߙߌߥߍ߲߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߘߐ ߝߘߎ߫ ߛߊ߯ߙ ߖߐ߲ߣ ߟߌߛߑߟߌ߫ ߡߊ߬߸ ߓߊߙߏߣߍߕ ߝߌߟߊߣߊ߲.

ߓߐߖߎ ߟߎ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  • ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߥߟߴߊ߬ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߓߐߖߎ ߦߋ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߫: «Leonard Jerome»

ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߘߐߜߍ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎߡߘߊ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐߞߊ߲߫ ߛߘߌߜߋ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]