ߞߏ߲ߞߏ ߛߌ߬ߛߍ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߡߊ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search
ߞߏ߲ߞߏ ߛߌ߬ߛߍ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߡߊ߲
taxon
Taxon nameGallus gallus ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߊߞߑߛߐ߲߫ ߛߙߍߘߍspecies ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Parent taxonߞߏ߲ߞߏ ߛߌ߬ߛߍ ߝߎߛߋߡߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Original combinationPhasianus gallus ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
IUCN conservation statusLeast Concern ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Sequenced genome URLhttp://www.ensembl.org/Gallus_gallus ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
IUCN taxon ID22679199 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߏ߲ߞߏ ߛߌ߬ߛߍ  (ߛߌ߬ߛߍ߬ߟߊ߬ߞߊ) ߦߋ߫ ߛߌ߬ߛߍ߬ߥߟߐ߬ߟߊ߬ߞߊ ߓߊߓߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߏߞߣߐ߫ ߛߌߛߍ ߟߎ߬ ߓߐߛߎ߲ ߘߌ߫߸ (ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߞߏ߫ ߛߌ߬ߛߍ ߝߎߛߋߡߊ ߟߊ߫ ߖߊ߰ߕߙߊ߬ߦߊ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߘߏ߫ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߬ߣߍ߲߫ ߖߊ߲߬ ߞߏ ߡߊ߬ߝߊ߲ ߘߐ߫). ߞߏ߲ߞߏ ߛߌ߬ߛߍ ߥߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߲ ߠߊ߫ ߛߏ߫ ߡߊߛߐߘߐ߲ ߘߊ߫ ߊߖ߭ߌ߸ ߏ߬ ߛߊ߲߬ ߅߀߀߀ ߣߌ߫ ߝߊ߲ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬. ߞߊ߬ߦߌ߯ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߞߏ߲ߞߏ߫ ߖߙߎߡߎ߲ ߏ߬ ߟߋ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߘߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߌߢߍ߲߫ (ߘߎߢߊ߫) ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߊߟߏ ߘߐ߫ ߞߟߏߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߬ߓߏ ߣߌ߫ ߞߟߌ ߟߋ߬ ߟߊߥߟߏ߫ ߟߊ߫.

ߞߏ߲ߞߏ ߛߌ߬ߛߍ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߡߊ߲ ߘߏ߲߬ߘߏ߲


ߞߏ߲ߞߏ ߛߌ߬ߛߍ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߡߊ߲ ߞߟߌ ߟߎ߬


ߛߌ߬ߛߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߡߊߞߍߦߙߐ ߟߎ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߣߌ߫ ߏߛߌߦߊߣߌ߫

ߓߊߞߘߏ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߞߏ߲ߞߏ߫ ߖߙߎߡߎ߲ ߏ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ߠߌ߲ ߛߋ߫ ߌ߲ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߍ߲ߘߏߛ߭ߌߣ ߣߌ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߝߍ߬, ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߡߊߟߍߖ߭ߌ (ߡߊߟߍߛߌߦߊ߬)߸ ߛߌ߲ߜ߭ߊߔߎߙ߸ ߝߟߌߔߣߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫. ߞߏ߲ߞߏ߫ ߛߌ߬ߛߍ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߏߛߑߕߙߏߣߋߛߌߞߊ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߌߦߊ߲߫ ߛߎ߯ߦߊ߫  ߜߍ߲߬ߜߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߛߊ߬ߓߊ (ߊ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߛߍ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߞߣߐ߫ ߥߎߟߎ) ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߜߍ߲߬ߜߍ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߛߋ߲߭ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߏߛߌߦߊߣߌ߫ ߛߊ߲߬ ߅߀߀0 ߟߊ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߡߌߞߙߏߣߋߛߌ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ ߡߋߟߊߣߋߛߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߔߏߟߌߣߋߛߌ߫. ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߊ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߫ ߛߌ߬ߛߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߛߌߦߊߙߋ߲߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫

ߦߏ߫߸

  • ߍ߲ߘߏߛ߭ߌߣ - ߛߌ߬ߛߍ߬ߟߊ߬ߞߊ
  • ߖߝ߭ߊ - ߓߊ߲ߞߌߝ߭ߊ߫
  • ߝ߭ߋߕߑߣߊߡ - ߖߊߓߎߌߟߋߌ.
  • ߌ߲ߘߌ߫ ߣߌ߫ ߓߍ߲ߜ߭ߑߟߊߘߍߛ߭ ߟߎ߫ - ߡߎߙߑߜ߭ߌ߫.
  • ߓߙߌߡߋߣߌ߫ - ߛߑߔߊߘߌߛߋ߫.
  • ߛߏߞߣߐ߫ ߛߌߛߍߟߞߊ - (ߛߏߞߣߐ߫ ߛߌߛߍ).


ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߖߙߎߡߎ߲ߝߌߟߡߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߘߏ߲߬ߘߏ߲ ߞߏ߫ ߖߟߏ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߡߊ߲߫ ߗߏߟߊ߲ߗߏߟߊ߲߫ ߘߐߞߙߎߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߖߎ߬ߞߘߐ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߌ߲߬߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߣߍߡߣߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߡߊ ߘߌ߫߸ ߝߙߌߛߌ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߘߊ߲ߜߡߊ ߘߌ߫ ߦߋߟߋ߲߫ ߢߊߘߌߡߊ߲ ߠߊ߫. ߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߖߟߏ ߦߋ߫ ߞߣߐ߬ ߛߎ߮ ߏ߬ ߖߟߏ߫ ߢߌߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߢߡߊߘߏ߲߮ߠߌ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐ߭ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߟߌ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߛߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߕߎ߬ߙߎ ߕߴߊ߬ ߞߎ߲߭ ߘߐ߫߸ ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߬ߙߏ߲߬ߞߣߐ ߖߟߏ߫ ߢߝߎߞߘߎ ߢߐ߲߰ ߣߍ߲߫ ߘߌ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߘߌ ߥߎ߬ߛߎ ߓߊ߯ ߛߋ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ߘߏ߲ ߘߴߊ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߛߌ ߥߟߊ߫ (ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ) ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߞߏ߫ "ߞߏ߬ߞߏ߯ߙߌ߬ߞߏ߮". ߞߏ߲ߞߏ߫ ߛߌ߬ߛߍ ߥߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߲ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߛߘߎ߬ߡߊ߲߫ ߛߏߞߣߐ߫ ߛߌߛߍ ߟߎ߬ ߕߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߠߊߓߊ߲ ߦߋ߫ ߕߍ߰ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ ߗߋߘߎ߫. ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬߸ ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ߢߐ߲߰ ߢߌߡߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߞߴߊ߬ ߞߏߢߐ߲߮ ߘߏ߲߬ߘߏ߲ ߦߟߌߓߌ߬ߟߵߊ߬ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߋߟߌ ߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬, ߏ߬ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߞߍ߬ߟߍ߫ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߞߊ߫ ߛߋ߫ ߦߋ߲߬ ߘߋ߬. ߕߏ߲ߜߊߟߌ ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ ߜߍ߬ߟߍ߲ ߠߴߊ߬ ߞߕߐ߫߸ ߊ߬ ߛߋ߲߬ߝߘߍ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߜߐߞߎ߫߸ ߞߟߍ߬ ߛߎ߮ ߏ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߞߟߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߦߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߋ߬߸ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ߬ ߞߊߛߌߞߊ߲ ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫߸  ߞߊ߬ ߛߊ߲ߡߊ߬ ߛߌߓߊ߲ߛߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ߕߊ ߟߎ߫ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߘߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߏ߬ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫.


ߞߏߟߊߕߊ߯ߡߢߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߏ߲ߞߏ ߛߌ߬ߛߍ ߥߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߲ ߡߛߏ߬ߡߊ߲

ߞߏ߲ߞߏ ߛߌ߬ߛߍ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߡߊ߲ ߡߛߏ߬ߡߊ߲
ߞߏ߲ߞߏ ߛߌ߬ߛߍ ߥߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߲ ߘߏ߲߬ߘߏ߲


ߞߏ߲ߞߏ ߛߌ߬ߛߍ ߥߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߲

ߊ߬ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߓߊ߯ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߡߊߞߟߌ߫ ߡߊ߬ߕߏ߬ߟߏ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ ߟߊߥߌ߬ߟߌ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߡߵߊ߬ ߦߋ߫.  ߊ߬ ߦߋߗߏ߮ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ "ߞߊ߬ߛߌ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߛߌ" ߣߌ߫ ߞߟߌߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ (ߞߊߡߋߙߋ߲ߓߦߊ)߸ ߞߴߊ߬ ߞߎ߲߭ ߣߴߊ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߕߐ߬ߢߐ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫. ߏ߬ ߓߊ߯ ߛߴߊ߬ ߢߊߞߘߐ߫߸ ߘߏ߲߬ߘߏ߲ ߘߌ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߕߵߊ߬ ߘߊߜߟߊ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߦߙߌߞߊ. ߣߌ߫ ߛߌ߬ߛߍ߬ߡߛߏ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߏ߬ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߱ߡߊ߬ ߥߟߴߊ߬ ߘߊߜߟߊ ߟߊ߫߸ ߢߐ߲߯ߦߋ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߠߵߏ߬ ߘߌ߫. ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߠߵߏ߬ ߘߌ߫. ߘߏ߲߬ߘߏ߲ ߘߴߊ߬ ߗߋ ߞߍ߫ ߛߌߓߊ߲ߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߟߌ ߟߊ߬ߛߏ߬ߓߟߌ߬ ߡߊߞߊ߲߫ ߓߐ ߡߊ߬߸ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߝߣߊ߫ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߕߣߐ߬ߓߐ߫ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߊߘߐߕߐߡߐ߲ߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߰ߙߊߢߊ߰ߙߊ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ ߞߌߛߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߦߙߌߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߘߐ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ ߟߊ߫߸ ߦߏ߫ ߕߌ߲߬ ߘߋ߲. ߞߏ߲ߞߏ ߛߌ߬ߛߍ ߥߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߲ ߦߴߊ߬ ߞߏ߬ ߟߊ߫ ߓߎ߬ߙߎ߲߬ߓߎߙߎ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߡߊ߲߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߟߏ ߞߘߐ߫. ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫߸ ߜߊ߲߬ߜߊ߲ ߏ߬ ߘߴߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߞߘߐ߬ ߕߟߎ (ߗߍ߲) ߠߎ߬ ߡߍ߬ߡߍ߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߎ߬ߘߎ߲߬ ߘߎ߱ ߡߊ߬ ߛߊ߫. ߞߐ߬ߣߐ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߜߊ߲ߠߌ߲ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߓߴߊ߬ ߕߴߊ߬ ߜߊ߲߫ ߠߊ߫ ߝߴߊ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ ߓߎ߰ߦߙߐ ߡߊߜߍ߲߫ ߠߊ߫ ߥߎ߬ߙߘߊ ߟߊ߫߸ߞߊ߬ ߦߙߌ߫ ߓߎߙߎ߲ (ߓߙߎߛߊ) ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߦߙߐ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊߜߍ߲߫߸ ߞߊ߬ ߘߎ߰ߡߊ߬ ߛߌߓߊ߲ߛߌ ߟߎ߬

ߞߏ߲ߞߏ ߛߌ߬ߛߍ ߝߎ߬ߟߋ߲߬ߡߊ߲ ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߊ (ߗߍ߬ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲)

ߞߘߐߞߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߖߘߐ߬ ߘߐ߬ߞߏ߫ ߟߊߓߙߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߞߘߐߞߊ߬.


ߛߏߡߊߛߐߘߐ߲߫ ߢߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

(ߊ.ߘ.ߍߣ) = (ߘߌ߭.ߍߣ.ߋ߫) ߟߊ߫ ߝߛߍߝߛߍߟߌ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߂߀߁߂ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߞߟߏ ߟߎ߬ ߡߊߕߐ߬ߡߐ߲߬ ߋߙߐߔߎ߬߸ ߕߊߌߘߎ߯ (ߕߊߌߟߊ߲ߘ)߸ ߊߖ߭ߌ߫ ߖߐ߮ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛ߭ߟߌ߫ (ߗߊߌߟߌ߫), ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߛߑߔߊ߲ߞߊ ߟߎ߫ ߡߊߞߍߦߙߐ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߝߑߟߏߙߌߘ ߣߌ߫ ߘߏߡߣߌߞߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫, ߋߙߐߔߎ߬ ߕߊ ߟߎ߬ ߢߍߛߐ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁߀߀߀ ߠߋ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬߸ ߖߐ߮ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߕߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߃߀߀0 ߟߋ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬. ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߛߌ߬ߛߍ ߟߊ߫ ߛߏ߫ ߟߊߛߐߘߐ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߞߏ ߛߌ߬ߛߍ ߥߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߙߌߣߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߞߘߐ߫ ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬߸ ߞߏ߫ ߞߏ߲ߞߏ߫ ߛߌ߬ߛߍ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߣߍ߲߬ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߖߊ߲߭ (ߖߘߌ߫ ߛߐ߯ߙߐ߲ߢߊ) ߖߊ߰ߕߙߊ߬ߦߊ ߘߐ߫. ߛߏߟߊߛߐߘߐ߲ ߏ߬ ߛߊ߲߬ ߇߄߀߀ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬߸  ߞߴߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߐ߬ߣߐ ߓߐߛߎ߲߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߥߎ߬ߛߎ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߍ߸ ߟߊ߲߬ߓߏ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߛߌߣߍ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫. ߞߟߏ߫ ߜߘߍ ߕߐ߭ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߟߏ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߛ߭ߌߣ ߗߌ߲ߛ߭ߊ߲ߜ߭߸ ߤߓߋߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߛ߭ߌߣ (ߗߊߌߣߊ߫) ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߇߄߀߀ ߥߎ߬ߛߎ ߦߌ߬ߘߊ߬. ߞߏ߲ߞߏ߫ ߛߌ߬ߛߍ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߓߟߏ߫ ߜ߭ߊ߲ߜ߭߸ ߌ߲ߘߌ߫, ߛߊ߲߬ ߇߀߀߀ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫.