ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߞߏ߲ߞߏ ߛߌ߬ߛߍ ߝߎߛߋߡߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߏ߲ߞߏ ߛߌ߬ߛߍ ߝߎߛߋߡߊ
ߛߌߓߟߏߡߊ
ߛߌߓߟߏߡߊ ߟߐ߲ߞߏ߫ ߕߐ߮Gallus ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߓߟߏߡߊ ߛߙߍߘߍgenus ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߓߟߏߡߊ ߓߐߛߎ߲Phasianinae ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߓߟߏߡߊ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߕߐ߮divja kokoš ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߏ߲ߞߏ ߛߌ߬ߛߍ ߝߎߛߋߡߊ (ߛߏߣߍߙߊߕ ߛߌ߬ߛߍ߬ߟߊ߬ߞߊ) ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߛߏߣߍߙߊߕ ߞߏ߲ߞߏ ߛߌ߬ߛߍ ߡߊ߬ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߏߞߣߐ߫ ߛߌߛߍ ߓߐߛߎ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߞߏ ߛߌ߬ߛߍ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߡߊ߲ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߞߏ ߛߌ߬ߛߍ ߕߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߛߏߞߣߐ߫ ߛߌߛߍ ߓߐߛߎ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫.

ߞߏ߲ߞߏ ߛߌ߬ߛߍ ߝߎߛߋߡߊ

ߞߏ߲ߞߏ ߛߌ߬ߛߍ ߝߎߛߋߡߊ ߡߛߏ߬ߡߊ߲
ߞߏ߲ߞߏ ߛߌ߬ߛߍ ߝߎߛߋߡߊ

ߟߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߗߏ߯ߦߊ

ߞߣߐߜߊ߫ ߘߋߣߍ߲ ߠߎ߬

ߛߏߞߣߐ߫ ߛߌߛߍ ߟߎ߬

ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߏߞߣߐ߫ ߛߌߛߍ ߟߎ߬ ߓߏ߬ߓߘߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߜߏ߬ߟߏ ߝߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߊ߫ ߛߊߦߌߦߊ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߏ߲ߞߏ߫ ߛߌ߬ߛߍ߬ ߝߎߛߋߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߘߍ߬ߒߘߐ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߛߌ߬ߛߍ ߟߊ߫ ߖߊ߰ߕߙߊ߬ߦߊ ߘߐ߫.

ߛߌ߬ߛߍ ߛߌߦߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߌ߲ߘߌ߫ ߞߏ߲ߞߏ߫ ߛߌߛߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߕߎ߬ߡߊ߬ߖߊ߲߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߤߊ߲߯ߓߌ߬, ߊ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߌ߲ߘߌ߫ ߦߙߐ߫ ߟߊߞߋ߲߬ߛߎ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߕߙߊ߬ߦߊ߬ ߟߴߊ߬ ߥߊ߬ߘߐ߬ ߝߊߘߌ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߲ߞߏ ߛߌ߬ߛߍ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߡߊ߲ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫. ߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߖߊ߰ߕߙߊ߬ߦߊ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߛߏߞߣߐ߫ ߛߌߛߍ ߟߎ߬ ߝߍ߬߸ ߛߙߊߕߌ߫ ߣߌ߫ ߛߏ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߎ߫ ߘߟߊ߸ ߏ߬ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߛߏߣߍߙߊߕ ߕߐ߮ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߛߏ߲߯ߓߟߊ߫ ߔߌߦߍߙ ߛߏߣߍߙߊߕ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏߡߙߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߙߊߖߊߛߑߕߊ߲߫߸ ߜ߭ߌߙߊ߫ ߞߎߙ ߥߟߊ߫ ߔߊߙߑߘߊ߫ ߞߏߡߙߌ߫߸ ߜ߭ߐ߲ߘߌ ߘߐ߫߸ ߖߊ߲ߜ߭ߟߌ ߜ߭ߎߙߑߘߌ߫߸ߌ߲ߘߌ ߘߐ߫߸ ߙߊ߲ ߞߐ߲ߓߑߘߌ߫߸ ߡߙߊߕߌ ߘߐ߫߸ ߕߊߡߎߟ ߣߌ߫ ߡߟߊߦߊߟߊ߲ߡ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ߕߎ ߞߏߖ߭ߌ߫, ߞߊ߯ߘߎ ߞߏ߬ߟߌ߸ ߞߊ߬ߣߊ߯ߘߊ ߘߐ߫, ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߋߟߊ ߊߘߊߝ߭ߌ ߞߏߘߌ߫߸ ߕߋߟߜ߭ߎ ߘߐ߫.

ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߘߏ߲߬ߘߏ߲ ߖߟߏ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߌ߲߬ߡߊ߲ ߣߌ߫ ߓߎ߰ߘߌ߬ߜߍ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߲ߘߋߕߏ߲ߘߋ߫ ߢߐ߲߮ ߢߣߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߞߐߕߍߡߊ߫ ߖߟߏ ߟߎ߬ ߟߊߝߎߛߋߦߊ߫ ߛߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߖߟߏ ߟߎ߫ ߟߊߖߊ߰ߡߊ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߢߟߊߝߌ߲߫߸ ߞߊ߬ ߖߟߏ߫ ߛߊߦߌߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߏ߲ߘߋ߫ ߊ߬ ߢߊߝߍ߬߸ ߖߟߏ ߛߏ߯ߙߏߢߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߛߘߊߡߊ ߘߌ߫ ߟߎߡߐ߮ ߡߊߘߍ߲߰ߠߊ߬ߞߊ ߟߊߘߊ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫.

ߘߊߘߙߏߘߙߏ ߦߴߊ߬ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߙߎ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߟߊߞߎ߲߬ߓߊ߬ߦߊ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߞߏ߲ߞߏ߫ ߛߌ߬ߛߍ߬ ߥߎߟߋߡߊ߲ ߕߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߜߍ߬ߟߍ߲ ߛߊߦߌߦߊߣߍ߲߫߸ ߞߊ߬ ߕߏ߲ߕߏߟߌ߲ ߘߏ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߜߍ߬ߟߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊߦߌߡߊ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߕߏ߫ ߕߏ߲ߜߊߟߌ߫ ߞߏ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߏ߫ ߖߟߏ ߖߊ߰ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߘߐߞߙߎ߬. ߊ߬ߟߋ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߖߟߏ ߓߎ߬ߘߎ߲߬ߛߊ߬ ߣߍ߲߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߖߟߏ ߗߋ߲߰ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߎ߬ߘߎ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߛߋߕߐ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߘߌ ߥߎ߬ߛߎ ߕߎ߬ߡߊ ߣߴߊ߬ ߞߐ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬. ߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߖߟߏ ߢߍ߲߰ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߥߦߎߥߦߍ߫߸ ߞߴߊ߬ ߛߌߛߌ߫ ߘߐ߫ ߖߟߏ ߟߎ߫ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ ߖߟߏ߫ ߜߍߡߊ߲ ߣߌ߫ ߝߌ߲ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߡߎߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߥߐ߬ߟߐ ߖߟߏ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߜߍ߬ߟߍ߲ ߞߍ߫ ߛߊߦߌߡߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߜߐ߬ߝߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߎ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߕߎ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߜߟߍ߬ߡߊ߲߫߸ ߊ߬ ߓߏ߲߬ߓߊ߬ ߝߣߊ߫ (ߞߏ߬ߞߏ߯ߙߌ߬ߞߏ߮)߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߛߎߓߊ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߕߙߌ ߝߍ߬ ߞߍ߬ߣߍ߲. ߞߏ߬ߣߴߊ߬ ߕߴߊ߬ ߞߊ߬ߓߊ ߘߐߝߘߎߝߘߎ߫ ߟߴߊ߬ ߞߊ߬ߛߌ߬ ߕߎߡߊ߸ ߦߏ߫ ߞߏ߲ߞߏ ߛߌ߬ߛߍ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߡߊ߲ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲. ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߟߏ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߙߎ߫ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲ ߘߐ߫߸ ߖߡߊ߬ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫߸  ߥߟߴߊ߬ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߥߟߏߒߘߐ (ߞߟߌ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊߕߋ߭) ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߣߌ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߌ߫ ߟߕߊ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߄ ߣߌ߫ ߇ ߟߋ߬ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߐ߬ߟߐ ߣߐߣߐߛߌ߲ߓߌߟߡߊ ߟߋ߬. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲߬ߓߎ߰ߟߌ ߣߌ߫ ߞߟߌߟߊߕߋ ߥߎ߬ߛߎ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߂߁ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߞߏ߲ߞߏ ߛߌ߬ߛߍ ߝߎߛߋߡߊ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߱ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߦߴߊ߬ ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߦߙߌ߫ ߓߏߟߏ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߌߓߊ߲ߛߌ ߟߎ߬ ߞߘߐߞߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߦߙߌ߫ ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊߟߏ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߞߌߛߍ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߘߐ߫ ߓߐ߬ߞߌߛߍ߸ ߢߊ߰ߙߊߢߊ߰ߙߊ ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊߓߊ߭ ߟߎ߬, ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߟߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߏ߬ߓߏ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߖߟߏ ߟߎ߬ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬.

ߛߌߦߊ߫ ߘߋߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ߣߍ߲߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߓߎ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߙߊߖߊߛߑߕߊ߲߫߸ ߏ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߦߊ߫ ߘߋߣߍ߲ ߘߏ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߥߊ߲ߜ߭ߑߦߋߟߌ߫߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߡߊߟߐ߲߫ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߏ߲߬ߘߏ߲ ߞߊ߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߌ߲ߘߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߕߊ ߏ߬ ߞߊ߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߡߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߖߟߏ ߝߣߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߎ߲߬ߓߴߊ߬ ߘߌ߫ ߝߣߊ߫.

ߡߊ߲߬ߞߕߎ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌߦߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߦߙߐ߫ ߟߊߞߋ߲߬ߛߎ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߜ߭ߎߖߙߊߕ߸ ߡߊߘߑߦߊ߫ ߔߙߊߘߍߛ߭߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߙߊߖߊߛߑߕߊ߲߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߞߏ߲ߞߏ ߛߌ߬ߛߍ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߖߊ߰ߡߊ߲߫ ߦߋ߲߬ ߠߊ߫߸ ߝߏ߯ ߤߌ߲ߡߟߊߦߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߓߐߟߐ߲ߓߐߟߐ߲ ߠߎ߬ ߝߍ߬߸ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߢߊߡߌߟߏߡߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߊߙߊߝ߭ߊߟߌ߫. ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߦߙߐ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ߫ ߕߍ߫. ߞߏ߲ߞߏ ߛߌ߬ߛߍ ߝߎߛߋߡߊ ߡߊ߬ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߑߟߋߘߎ߮ (ߌ߲ߜ߭ߑߟߊ߲ߘ) ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߁߈߆߂ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߖߟߏ ߓߌ߬ߟߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߐ߯ߝߍ (ߛߎ߯ߝߍ) ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߑߟߋ߬ߘߎ߯߸ ߝߊ߬ߛߏ ߖߟߏ߫ ߟߊߡߊ߲߬ߘߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߁߉߇߈ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߟߎߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߛߌߦߊ ߣߌ߲߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߞߋ߲߬ߛߎ߫ ߕߙߏ߬ߞߏ߬ߦߊ߬ߟߌ߬ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߕߊ߯ߡߊߢߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߘߌߛߐ߯ߙߐ߲ߧߊ ߘߊߘߐߓߍ߲߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߰ߕߙߊ߬ߦߊ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌ߫ ߘߌ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߎ߯ߕߎߜߍߞߊߙߊ߲ߞߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬߸ ߞߏ߫ ߞߏ߲ߞߏ ߛߌ߬ߛߍ ߝߎߛߋߡߊ ߣߌ߲߬ ߓߐߛߎ߲ߦߊ ߜߍ߬ߙߍ߲߬߬ߘߍ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߛߙߌ߬ߟߊ߲ߞߊ߬ ߞߏ߲ߞߏ߫ ߛߌ߬ߛߍ ߟߊ߬߸ ߟߝߊߦߍߕ ߛߌ߬ߛߍ߬ߟߊ߬ߞߊ، ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߏ߲ߞߏ ߛߌ߬ߛߍ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߡߊ߲ ߞߊ߲߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߖߊ߰ߕߙߊ߬ߦߊ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬. ߒ߬ ߧߋ߫ ߢߐ߲߯ߝߘߎ߫ ߛߎ߲ߙߋ߲ ߞߙߎ߫ ߋ.ߊ.ߝ߭ߋ-ߤߊߛ. ߍߙ ߝߏߋ߫ ߖߟߐߞߐ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߛߏߞߣߐ߫ ߛߍߛߍ ߟߎ߬ ߊ. ߘߋ. ߍߣ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߛߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߲߰ߙߋ߲ ߠߎ߬ ߝߍ߬ ߞߘߐ߬ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߷