ߞߋ߬ߘߜ߭ߎ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߋ߬ߘߜ߭ߎ߫
KedougouVillage.jpg
ߛߏ, commune of Senegal
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߛߣߍ߬ߞߊߟߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߎߓߋߘߊߞߋ߬ߘߜ߭ߎ߫, Kédougou ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲Kédougou ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߂°߃߃′߂߀″N ߁߂°߁߀′߅߁″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Amath Dansokho ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ߜ߭ߑߙߌ߲ߥߌߗ ߕߎ߬ߡߊ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ߢߐ߲߮Bruay-la-Buissière ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߋ߬ߘߜ߭ߎ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭߭߭ߊߟߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߛߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫߸ ߓߐߕߏ߲ ߦߴߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߎ߫ ߕߍ߫. ߛߎߙߎ߲ߘߎ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߞߋ߬ߘߎ߰ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߖߊ߲߰ߧߊ ߥߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߤߊ߲߯ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߬ ߅߀ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߫ ߜߝߐ߬ߣߍ߲ (ߕߎ߫ ߟߊߛߌ߰ߣߍ߲ ߸ ߕߎߝߌ߲) ߘߏ߫. ߛߎߙߎ߲ߘߎ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߊߞߓߊߣߊ߲ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߣߐ߫[߁].

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߲߭ ߥߟߊ߫ ߛߊ߲ߓߏ߲ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߋ߬ߘߜ߭ߎ߫ (tata de kedougou)

ߞߋ߬ߘߜ߭ߎ߫ ߜߍ߲߭ ߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ (ߒߞߏߝߐߟߊ) ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߕߐ߮ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߗߋߞߍ߫ ߘߎ߮ (ߛߏ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫ ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫) ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߝߐ߫ ߢߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߞߣߐ߫ (ߗߍ߬ߘߎ߯)߸ ߥߟߊ߫ ߏ߬ ߕߊ߬ߣߊ߫߸ ߓߴߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊ߫ ߝߘߏ߬ ߊ߬ ߞߘߐ ߡߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߤߊ߲߯ ߓߌ߬.

ߓߊߘߋ߲ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߲߭ (tata) ߡߊߦߋߙߋ߲ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߍ߲ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߛߙߊߛߌ߰ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߝߙߎߕߎ߫ ߘߝߐ߬ߡߊ ߘߌ߫.

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߋ߬ߘߜ߭ߎ߬ ߛߏ߫ ߞߣߐߟߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߋ߬ߘߜ߭ߎ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߎߓߋߛߏ ߘߌ߫.

ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߰ߟߌ߫ ߞߏߕߌ߯ ߞߘߐ߫ ߡߎߛߑߕߊ߬ߝߊ߫ ߜ߭ߌ߬ߙߊ߬ߛߌ߫ ߟߋ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߛߏ ߛߏߕߌ߮ ߘߌ߫ ߂߀߀߉ ߟߊ߫. ߂߀߁߄ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ߦߙߐ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߫ ߤߊߖߌ߬ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߡߊ߬.

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߡߊ߬ߛߊ߬ߛߎ߲ ߘߏ߫߸ ߞߋ߬ߘߜ߭ߎ߫


ߞߎߘߍ߫ ߇߀߂ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߘߊ߬ߘߊ߯ߙߎ߫ ߕߍ߫.

ߞߏ߲ߞߏߟߌ߲ ߞߊ߬ߛߌߦߊ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߓߘߍߞߍ߭.

ߘߎ߰ߘߐ߬ߛߓߍ ߘߐ߬ߞߏ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߋ߬ߘߎ߰ ߛߏ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߛߌߟߊ ߝ߇ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭߭߭ߊߟߌ߬ ߓߊ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߛߊߙߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߏ߲ߞߏߞߏߟߌ߲ ߕߍߡߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߛߏ ߦߋ߫ ߜߊߛߊ߲߫ ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߓߙߍ߬ ߥߎߟߋ߲ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߐ߫.

ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߊ߬ߜ߭ߊ߲߬ߞߏ߬ ߘߋߣߍ߲ ߠߎ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ߸ ߞߋ߬ߘߜ߭ߎ߫


߁߉߈߈ ߣߌ߫ ߂߀߀߂ ߟߎ߫ ߕߐ߯ߛߓߍߟߌ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߡߊߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߁߁߂߁߆ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߁߆߆߇߂ ߘߌ߫.

߂߀߀߇ ߟߊ߫߸ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ߬ߞߊ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߁߈߈߆߀ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߋ߬ߘߜ߭ߎ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫.

߂߀߁߇ ߟߊ߫߸ ߞߋ߬ߘߜ߭ߎ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߞߊ߫ ߡߐ߰ ߁߇߂߄߈߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫: ߗߍ߭ ߟߎ߬: ߈߉߄߉߃߸ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬: ߈߂߉߈߉ ߖߊ߬ߕߋ߫߸ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߕߊ ߘߊ߬ߡߊ ߗߍ߬ߡߍ ߘߐ߫ ߁.߁ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߛߌ߰ߓߊ߰ߓߙߍ߬ߟߐ߲ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߖߋ߬ߕߌ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ߬ߞߊ ߝߙߍߕߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ߡߊ߬ (ANSD 2017) ߂߀߁߇ ߟߊ߫.

ߞߊ߲ ߠߎ߬

ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߓߊߞߍ߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߜ߭ߊ߲߬ߞߊ߬ߞߊ߲ ߘߌ߫[߂]߸ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߝߌߟߊ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫.

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߙߏ߬ ߖߎߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߋ߬ߘߜ߭ߎ߫ ߟߐ߯ߝߍ ߘߐ߫

ߊ߬ ߓߌ߬ ߞߎ߲ ߠߊ߫߸ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߘߊߞߎ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߘߝߊ߫ ߟߊ߫ (ߛߣߍ߬ߞߍ ߣߌ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߘߊߡߊ߲߫ ߛߋ߲ ߠߎ߬)߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߎ߲߬ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲ߘߋߝߍߟߐ߫ ߛߎߙߎ߲ߘߎ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ ߘߌ߫ (ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߁߀߀) ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߔߊߙߞ ߣߌߛߌߦߐ߲ߣߊߟ ߘߎ߬ ߢߏߞߟߏߞߏߓߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߓߊ߮ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߞߋ߬ߘߜ߭ߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫.

ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߘߊ߮ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߋ߬ߘߜ߭ߎ߬߸ ߡߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߔߌߛ ߞߐߙߔߛ߸ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߘߊ ߛߓߍߘߊ ߘߏ߫߸ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ߫ ߣߊ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߫߸ ߝߟߍ ߗߋߘߊ ߘߏ߫߸ ߞߊߕߏߟߞߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߓߣߊ߬ߘߣߊ߬ߟߊ߬ߛߏ (dispensaire) ߘߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ ߘߊߞߎ߲߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߫߸ ߥߊߟߌߘߊ ߟߎ߫߸ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߏ߲ ߠߎ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߯ߦߌߟߊ (ߕߏ߯ߘߊߣߍ߲߫ ߜߋ߲߬ߞߋߟߋ߲) ߘߏ߫.

ߊ߬ ߛߎ߯ߝߍ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߓߊߦߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߛߣߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ (ߟߋߔߌ߬ ߣߌ߫ ߞߙߊ߬ ߝߊ߯ߣߌ߲ ߠߎ߬).


ߞߐߙߐ߲ߘߌ߫ (ߞߐ߮ߙߌ) ߞߟߏߓߐ߫ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߋ߬ߘߜ߭ߎ߬ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߛߏ ߘߏ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߣߎߡߊ߲ ߝߍ߬ ߕߊ߲߬ߓߊ߬ߞߎ߲߬ߘߊ߫ ߣߌ߫ ߞߋ߬ߘߜ߭ߎ߫ ߕߍ ߛߌߟߊߞߎ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߫ ߘߴߊ߲ ߓߟߏ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߞߐߛߊߦߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߛߣߍ߬ߜ߭߭߭ߊߟߌ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߉߉߈ ߣߌ߫ ߁߉߉߉ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫[߃].

ߓߐߢߐ߲߯ߡߊ ߣߌ߫ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߯ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߞߋ߬ߘߜ߭ߎ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߘߐߜߍ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߓߍߘߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐߞߊ߲߫ ߛߘߌߜߋ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߞߌߡߋߘߌߦߊ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߰ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫:

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬
  2. ߒߠߋ ߖߍ߬ߘߍ ߓߘߊ߫ ߛߎ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߍ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߒ߬ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߛߋ߲߬ߝߍ߫
  3. ߊ߲ ߞߐߛߊߦߌ ߞߊ߬ ߛߎ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߍ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߞߋ߬ߘߜ߭ߎ߫ ߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫