ߞߊߖߜ߭ߏ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߊߖߜ߭ߏ߫
province of Burkina Faso
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊOuagadougou ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲Centre ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲UTC+߀߀:߀߀ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߂°߂߀′߀″N ߁°߃߀′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Burkina Faso/Kadiogo.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߞߊߖߜ߭ߏ߫ ߦߋ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߄߅ ߟߎ߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߋ߬ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ (centre)߸ ߞߵߏ߬ ߞߴߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߞߟߌߟߌ߫ ߕߐ߮ ߘߌ߫[߁].

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߌ߬ߤߟߊ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߖߜ߭ߏ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߦߋ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߌ߫.

ߛߌ߰ߓߊ߰ߓߙߍ߬ߟߐ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  • ߡߐ߰ ߆߄߀߁߀߈ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߁߉߈߅ ߟߊ߫.
  • ߡߐ߰ ߉߄߁߈߉߄ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߁߉߉߆ ߟߊ߫.
  • ߡߐ߱ ߁߁߆߉߆߃߃ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߂߀߀߃ ߟߊ߫.
  • ߡߐ߱ ߁߇߂߇߃߉߀ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߂߀߀߆ ߟߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ٪߈߃ ߛߊ߲߬ ߁߀ ߞߘߐ߫.
  • ߂߀߁߉ ߟߊ߫߸ ߡߐ߱ ߃߀߃߂߆߆߈ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߥߟߊ߫ ߡߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ ٪߇߆ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߛߊ߲߬ ߁߃ ߞߘߐ߫.

ߡߊ߬ߞߍ߬ߦߌߟߊ߫ ߢߣߊߡߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  • ߘߎ߰ߓߊ: ߥߜ߭ߊ߬ߘߜ߭ߎ߫߸ ߡߐ߱ (߁߄߇߅߂߂߃) ߂߀߀߆ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߎߓߋߘߊ ߘߴߊ߬ ߓߌ߬ߞߎ߲ ߠߊ߫߸ (ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߬ߓߐ߫-ߖߎ߬ߟߊ߬ߛߏ߫ ߘߌ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߤߎߋߕ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫) ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߐ߰ߢߐ߰ ߦߌߟߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߓߊߞߟߏ ߘߌ߫. ߊ߬ ߛߌ߰ߘߊ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߞߴߊ߬ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߛߌ߯ߘߊ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߡߍ߬ߡߍ߬߸ ߞߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߦߙߐ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ߬ߓߟߏߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߍ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲߬ ߞߘߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߌ߲ߕߊ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲߫ ߥߙߊ߬ߣߍ߲ ߞߣߐ߫

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߌ߰ߓߊ߰ߓߙߍ߬ߟߐ߲ ߖߌߘߊ߲ ߥߙߊ߬ ߞߏ߬ߖߎ߮ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߘߌ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߣߵߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲ ߡߎ߰ߡߍ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߟߴߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫߸

This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߎ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߬ ߛߊ߲ߘߐ ߟߎ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߜ߭ߊ߬ߘߜ߭ߎ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߎ߰ߓߊ ߘߌ߫ (ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߏߓߊ ߘߌ߫)

This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬