ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߓߐ߬ߓߐ-ߖߎ߬ߟߊ߬ߛߏ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߞߙߊߞߏ:Infobox Localité du Burkina Faso

ߛߏ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߏ߲

ߓߐ߬ߓߐ߫߫-ߖߎ߬ߟߊ߬ߛߏ߫/ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߘߎ߰ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߞߎߓߋߘߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߎ߬ߟߊߞߊ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߰ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬߸ߊߟߋ߬ ߟߊ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߎߓߋߘߊ ߥߊ߰ߘߎ߰ ߞߐߝߍ߬߸ߊ߬ߟߋ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߬߸

ߊ߬ ߕߐ߯ ߓߐߣߍ߲ ߓߐ߬߬ߓߐ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ߣߵߊ߬ ߞߘߐ߫ ߓߐ߬ߓߐ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߲߫ ߤߊߡߊ߲߲ߕߍ߫ ߛߏ߫ ߘߌ߫߸ߛߌߟߊ߫ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߊߓߌߖߊ߲߬ ߣߌ߫ ߥߊ߰ߘߎ߯ ߸ߏ߬ ߞߐ߲߬ߛߏ ߜߙߋ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬.

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߗߏ߯ߦߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߗߏ߯ߦߊ߫ ߛߌ߰ߢߊ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬߸ߥߙߎߣߍߦߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߟߴߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫  ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ߫ ߤߐߕ ߝ߭ߏߟߑߕߊ߫

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߁߃ ߆߇߈ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߕߐ߯ ߡߊ߬ߘߊ߲߬ߠߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߉߈߅ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߖߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߂߃߁ ߁߆߂ ߘߌ߫߸߁߉߈߅ ߤߊ߯ ߁߉߉߅ ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߄߁߂ ߀߀߀ ߘߐ߫߸߂߀߀߆ ߕߐ߯ߛߙߍߘߍ ߕߎ߲߬ߣߌ߲߬ ߸ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߄߈߉ ߉߆߇ ߘߌ߫߸ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߰ߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬߬ ߓߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߸ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߁߀߅߀.߀߀߀ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߂߀߁߆ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫߸ߓߐ߬ߓߐߖߎ߬ߟߊ߬ߛߏ߫ ߛߏߕߌ߮ ߣߴߊ߬ ߛߓߍߘߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߛߕߊ߫ ߦߋ߫ ߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߘߎ߱ ߓߊ߲ߘߊߦߊ ߦߋ߫ ߝߏߦߌߘߊ߫  ߥߊߕߌ߮ ߝߌߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߎ߳ߌ ߜ߭ߎ߳ߛߑߕߊߝ߭ߋ߫ ߘߏ߲߬ ߞߐ߬ߟߏ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߁߉ ߁߈߈߈ ߟߊ߫߸ߛߌ߰ߓߊ߮ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߣߍߡߊ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ߫ ߟߊ߫.

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߐ߬ߓߐ-ߖߎ߬ߟߊ߬ߛߏ߫ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߎߓߋߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߏ߫ ߟߎ߬ ߢߊߓߐ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ߫߸ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߢߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬

ߖߊ߬ߥߏ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝ.ߝ߉،ߖ.ߝ.ߝ߁߀߸ߡߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߟߏߡߋ߫ ߓߍ߲߬ߕߍ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ.

ߡߊߘߏ߲߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߟߏߡߋ߫ ߕߍ߲߬ߓߍ ߦߋ߫ ߫ߘߎ߱ ߞߣߐ߸ߛߌߟߓߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߝߍ߬ߖ.ߝ.ߝ ߁،ߖ.ߝ.ߝ߇،ߖ.ߝ.ߝ߉،ߖ.ߝ.ߝ߁߀La gare de Bobo-Dioulasso offre la ligne d'Abidjan à Ouagadougou, exploité par la Sitarail. Il y a trois trains de passagers par semaine vers Abidjan et Ouagadougou, et environ deux trains de marchandises par jour. Une plate-forme à conteneurs moderne se trouve dans la zone industrielle. ߞߙߊߞߏ:Desserte gare/début ߞߙߊߞߏ:Desserte gare ߞߙߊߞߏ:Desserte gare/fin

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߛߊ߲ߘߐߕߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߊ߯ߓߘߊ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߊ߬ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫߸ߣߊߖ߭ߌ߫ ߓߏߣߌ߫߸ߊ߬ ߜߙߋߡߊ߬ߕߍ߮߮߮߁߉߉߅ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐ߫ ߦߙߐ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߬ߓߐߖߎ߬ߟߊ߬ߛߏ߫߸ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߛߙߌ߬ߓߊ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߌߛߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߞߍ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫.ߞߊߕߏߟߞߌ߫ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ ߞߙߎ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬.

ߟߊߛߋߞߊ߲ߞߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߐ߰ߓߍ ߝߊ߲ߓߊ߲ ߞߋߟߋ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫

ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߏߦߌߣߍ߲߫ ߓߐ߬ߓߐߖߎ߬ߟߊ߬ߛߏ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߐ߰ߓߊ߬ ߟߊ߬ߡߐ߮ ߡߏߦߌߣߍ߲߫ ߓߐ߬ߓߐߖߎ߬ߟߊ߬ߛߏ߫

 • ߜ߭ߊߛߑߕߏ߲߫ ߞߊߓߏߙߋ߫( ߁߉߅߁) ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߬ߦߊ߬ߟߊ
 • ߟߎ߳ߛߌߍ߲߫ ߙߐߟߌ߲߫ ( ߁߉߅߃)
 • ߊߘߡߊ߫ ߘߙߊ߬ߡߍ( ߁߉߅߄) ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ߬ߟߊ
 • ߛ߭ߋߞ ߟߏ߫( ߁߉߅߄) ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ߬ߟߊ
 • ߘߊߣߌ߫ ߞߎߦߊߕߍ߫ ( ߁߉߆߁)
 • ߛߋߞߎ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫( ߁߉߆߂) ߖߌ߬߬ߦߊ߬ߖߟߍ߬ ߟߊߥߟߏߟߊ
 • ߓߐߜߍߟߊ߫

ߛߋߙߑߖ߭ߋ߫ ߊߌߡߋ߫ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ ( ߁߉߇߂) ߘߐ߲߬ߠߊ ߣߌ߫߫ ߓߙߊߘߐ߲ߛߏ߯ߙߊߟߊ

 • ߛ߭ߊߙߑߟߋ ߞߊ߬ߓߏ߬ߙߋ߫ ߺ(߁߉߈߈)ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ
 • ߊߟߍ߲߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ (߁߉߈߈) ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ
 • ߓߋߙߑߕߙߊߘ ߌߛߌߘߏߙߋ߫ ﴿߁߉߉߆﴾ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ
 • ߡߊߙߌߦߊߡ ߟߊߡߌߖ߭ߣߊ߫ ﴿߁߉߅߁﴾ ߡߛߏ߬ ߓߘߍߓߘߍߟߌߟߊ߸ߓߙߎߞߌߣߞߊ ߢߐ߲߰ߠߊ߬ߘߍ߭ ߞߙߎߞߊߘߋ߲