ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߛߍ߲ߞߐ߫ (ߞߌ߬ߕߊ߫)

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߛߍ߲ߞߐ߫ (ߞߌ߬ߕߊ߫)
ߥߞߌߡߋߘߌߦߊ ߞߐߜߍ߫ ߕߐ߯ߢߐ߲߯ߡߊ߲ ߠߎ߬

ߛߍ߲ߞߐ߫ ߦߋ߫ ߞߌ߬ߕߊ߫ ߞߏ߰ߙߌ ߞߏ߲ߞߏߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߕߟߋ߬ߓߋ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߕߏ߯ߘߊ߫ ߛߋ߯ߦߌ߲߫ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߘߐ߫ ߂߀߀߉ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߙߌߞߊ ߦߋ߫ ߢߐ߰ ߉߇߀߁ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]