ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߛߌߙߋ ߓߊߥߊ߬ߞߊߟߌ ߞߓߊ߬.

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߛߌߙߋ ߓߊߥߊ߬ߞߊߟߌ ߞߓߊ߬ ߘߍ߭ ߛߎߛߎ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߌߙߋ ߞߊ߬ߓߊ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߥߟߏߘߊ ߁߉߉߆ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߣߊ߬ߓߊ߰ߦߊ߫ ، ߊ߬ ߝߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߓߊ߬ ، ߊ߬ ߣߊ߫ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߓߐ߫ ߝߊ߲ߕߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫.

'''ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߞߋ߬ߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ :'''[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߛߌߙߋ ߓߊߥߊ߬ߞߊߟߌ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߘߞߋ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߂߀߀߂ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ﴿ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߲ ߘߞߋߘߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬﴾ ، ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߕߍ߬ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߥߐ߯ߙߐ߫ ﴿߆﴾ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

''ߛߌߙߋ ߞߓߊ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߘߞߋ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߗߏ߮ :''

ߛߊ߲ߖߌ߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߐߝߍ߬ ߥߊߟߌ ߘߞߋߘߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߓߏߙߌ߲ߞߍ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߞߓߊ߬ ߡߛߏ ߢߌ߲߬ ߕߐ߯ ߛߓߍ߫ ߒߞߏ ߘߞߋߟߌ (ߞߊ߬ߙߊ߲߬) ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞ. ߣߊ߲߬ߝߏ߮ ߌߛߎ߬ߡߊ߬ߌ߯ߟߊ߫ ߖߊ߰ߓߌ ߓߘߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ، ߒߞߏ ߏ߬ ߡߍ߲ ߧߴߊ߬ ߝߊ߬ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ : ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߓߏߙߌ߲ߞߍ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߞߓߊ߬ ߡߛߏ ߢߌ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߠߊ߫ ߜߋ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊߙߏ߫ ߇ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ﴿ ߟ. ߞ. ߝ. ﴾ ߘߞߋߘߊ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߛߊ߫. ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߢߌ߲߬ ߦߋ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߞߟߊߓߎߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߛߓߍ߬ߘߏ߲߬ߠߌ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߡߊ߬ ߒߞߏߞߏ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߬ߣߎ߲߬ ߣߌ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߟߊߘߌߦߊߢߍ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߖߌߖߊ߬ߣߍ߲ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߢߊߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߟߋ߫ .

ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߣߍ߲ߧߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲ߓߐ߲ߞߏ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߐ߲ߖߐ߲ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߌߙߋ ߓߊߥߊ߬ߞߊߟߌ ߞߓߊ߬ ߓߟߏ߫ ߝߟߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ﴿ߜߍߦߋߟߋ߲ ߣߌ߫ ߛߐ߬ߟߐ﴾ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߛߓߍߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ Big text[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌߙߋ ߓߊߥߊ߬ߞߊߟߌ ߞߓߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߛߓߍߦߊ ߝߟߐ ߡߎߣߎ߲߬ ، ߞߊ߬ߝߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ ߸

߁߭ ߣߌ ߘߌߟߊ ߟߎ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ߬ߕߣߐ߬، ﴿ ߡߐ߰ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߡߊߞߊߘߊ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬﴾. 

߂߲ ߘߐ߬ߝߐ ߟߊߘߊ߲߫ ߞߎ߲߭ ، ﴿ ߡߐ߰ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߟߊߘߊ߲ߠߊ ߞߎ߲߭ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬﴾.