ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߘߟߊߞߊߟߊ߲ ߝߐߘߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߘߟߊߞߊߟߊ߲ ߝߐߘߊ:

ߘߟߊߞߊߟߊ߲ ߝߐߘߊ
surah
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ631 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Facet ofߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߞߣߊ ߘߐ߫かいたん ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Titleالفاتحة ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Based onwaḥy, Tanzil ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߐߡߊ ߓߊߖߎߡߊTilawa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߍߓߌߟߊTa'awwudh, Basmala ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬amen, Sadaqa Allah al-Azim, ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߎ߯ߦߊߘߌ߯ߣߊ ߛߓߍߟߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߞߏߣߊ߲1. The Opening, Q31204633, Quran (Progressive Muslims Organization)/1 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߦߟߊGod in Islam ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߓߐߖߎ ߖߡߊ߬ߣߊߤߌߖߊߖ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߊ߲Classical Arabic ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Narratorߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Narrative locationArabian Peninsula ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
List of characterslist of Quranic characters and names ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߎ߲߭ ߠߎ߬waḥy, Tanzil ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫Islamic studies, Quranic studies, Sufi studies, Arabic studies ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Location of creationߡߞߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Described at URLhttps://al-quran.info/#1, https://quranonline.net/al-fatihah/, https://www.quran-online.com/quran-english/surah-al-fatiha-english-1.html, https://tanzil.net/#1, https://www.al-islam.org/quran/surah/1/al-faatiha ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Full work available at URLhttps://quran.com/1 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
HashtagFatiha ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Copyright statuspublic domain ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Series ordinal1 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

߁߭.ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߸ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬.

߂߲.ߕߊ߲߬ߘߏ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ .

߃߲.ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬ .

߄߲. ߛߙߊ߬ߟߌ ߟߏ߲ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߋ߬ .

߅߲.ߊ߲ ߧߴߌߟߋ ߟߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ ߧߴߌߟߋ ߟߋ߬ ߡߊߕߙߊ߫ ߟߊ߫ .

߆߲.ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߸ߊ߲ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߓߐߚߐ ߞߊ߲߬ .

߇߲.ߌ ߦߟߌߡߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߦߋ߫ ߸ߡߐߣߍ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ߏ߬ ߟߎ ߕߊ ߞߏ߫ ߕߍ߫ ߸ߝߟߌ߬ߓߊ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߊ ߞߏ߫ ߕߍ߫ .

ٱلۡفَاتِحَةِ