ߘߟߊߞߊߟߊ߲ ߝߐߘߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߘߟߊߞߊߟߊ߲ ߝߐߘߊ:

ߘߟߊߞߊߟߊ߲ ߝߐߘߊ
surah
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫الفاتحة ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߞߣߊ ߘߐ߫かいたん ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߞߏߣߊ߲1. The Opening, Q31204633, Quran (Progressive Muslims Organization)/1 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߊ߲ߊߙߊߓߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

߁߭.ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߸ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬.

߂߲.ߕߊ߲߬ߘߏ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ .

߃߲.ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬ .

߄߲. ߛߙߊ߬ߟߌ ߟߏ߲ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߋ߬ .

߅߲.ߊ߲ ߧߴߌߟߋ ߟߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ ߧߴߌߟߋ ߟߋ߬ ߡߊߕߙߊ߫ ߟߊ߫ .

߆߲.ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߸ߊ߲ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߓߐߚߐ ߞߊ߲߬ .

߇߲.ߌ ߦߟߌߡߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߦߋ߫ ߸ߡߐߣߍ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ߏ߬ ߟߎ ߕߊ ߞߏ߫ ߕߍ߫ ߸ߝߟߌ߬ߓߊ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߊ ߞߏ߫ ߕߍ߫ .

ٱلۡفَاتِحَةِ