ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߗߍߛ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߗߍߛ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲
ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߛߣߍ߬ߞߊߟߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊThiès ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߛߣߍ߬ߞߊߟߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߌߡߊߦߙߐߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߄°߄߆′߀″N ߁߆°߅߄′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Senegal/Thiès.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Contains the administrative territorial entityM'bour Department, Thiès Department, Tivaouane Department ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬Dakar, Louga, Diourbel Region, Fatick ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߗߍߛ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߎߓߋߘߊ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߗߍߛ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߌ߫[߁].

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ߫ ߖߐ߬ߟߐ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߗߍߛ ߟߊ߫߸ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ߬ߓߊ ߟߊ߫߸ ߢߊߦߍߛ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲߫ ߟߐ߯ߝߍ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߘߐ ߝߍ߬߸ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߊ ߟߎ߬ ߛߣߍ߫ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߛߌ߬ߟߊ߫ ߢߣߊߡߊ ߞߍ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬ ߕߌ߲ߓߛߌߞߌ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߐ߭ ߕߍ߫߸ ߗߍߛ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ߬ ߛߌߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߣߐ߬ ߦߋ߫ ߣߍ߰ߛߌ߬ߟߊ߫ ߝߟߐ ߣߌ߫ ߛߌߟߊ߫ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬.

ߗߍߛ ߘߐ߯ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߡߐ߰ߡߊ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߘߊ߬ߞߊ߯ߙߎ߫ ߞߐߝߍ߬߸ ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߙߌߞߊ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߂.߇߀߉.߁߁߂ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߀߇ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫.

ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߝߍ߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߟߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߎ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߐ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߛߍ߬ߣߍ ߣߌ߫ ߦߙߌ߫ ߕߘߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍߟߌ (ߓߍߓߊ߯ߦߊ) ߦߋ߲߬. ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߣߐߟߊ ߦߋ߫ ߕߌ߬ߦߊ߬ ߛߣߍ߬ ߦߊߐ߫ ߢߣߊߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߦߋߟߋ߲ߞߐ߯ (ߝߐߛߑߝߊߕ «Phosphate») ߘߊߡߊ߲ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎߡߘߊ߫ ߢߣߊߡߊ:ߞߙߊߞߏ:ߛߙߋߙߋ߫ ߘߝߐ ߕߎ߬ߡߘߊ߬ߟߐ߲

ߛߙߋߙߋ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߗߍߛ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߛߙߋߙߋ߫ ߞߘߐߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߐߛߎ߲ ߠߎ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫. ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߝߍ߬߸ ߥߟߐߝߐ ߟߎ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߞߍ߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߦߋ߲߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߢߍߝߍ߬߸ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߆߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߦߏ߫ ߝߊ߬ߕߌߞߌ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߸ ߛߙߋߙߋ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߗߍߛ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߎ߰ߡߍ ߘߐ߫߸ ߝߊߦߌߘߊ߫ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߦߋ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߦߙߐ߫ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫߸ ߛߙߋߙߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ߝߋ߲߫ (ߓߏߟߌ ߣߌ߫ ߘߎ߬ߘߊ ߣߌ߫ ߛߐߘߊ ߟߎ߫) ߞߘߐ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫. ߞߊ߲ߜ߭ߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߙߋߙߋ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߙߎ߫ ߘߋߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߕߌ߰ߦߊ ߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊߞߊ߲ߘߊ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߞߐߞߊ߲߫ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊߢߐ߬ߣߌ߲߫ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ ߢߍ ߣߴߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߎ߫ ߘߐ߫.

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߙߎߣߍߦߊ ߢߍߟߊ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫߸ ߦߏ߫ ߞߊߦߐߙ ߣߌ߫ ߓߊߥߎߟ ߟߎ߫. ߞߊߦߐߙ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߡߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߎߝ ߡߊ߲ߛߊߓߏ߲ ߠߋ߬ ߓߟߏ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߦߙߌߞߊ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߅߄߉ ߟߊ߫. ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߥߙߎߞߟߌ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߘߊ߫ ߘߊ߬ߞߊ߰ߙߎ߬ ߣߌ߫ ߛߍ߲ߕ-ߟߎߥߌ߫ ߕߍ ߣߍ߰ߛߌߟߊ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬. ߡߍ߲ ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߉߲ ߕߐ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ ߟߊ߫߸ ߘߊ߬ߞߊ߰ߙߎ߬ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߣߍ߰ߛߌߟߊ ߝߣߊ߫. ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ߬ ߞߏ ߝߣߊ߫ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߦߙߍߞߍߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߗߍߛ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲߫ ߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲߫ ߁߄ (ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲߫ ߁߅ ߂߀߂߃ ߞߎ߲߬ߖߏߣߊ ߘߐ߫)߸ ߕߌ߲ߕߊ߲߫ ߁߂߸ ߞߏ߲ߞߏ߫ ߞߊߝߏߘߋ߲߫ ߃߂߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߕߊ߲ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲߫ ߃ ߟߎ߫.

ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲߫ ߃ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߦߏ߫ ߕߊ߲߫:

ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߒߓߎߙߎ߫ ߛߌ߰ߘߊ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߠߎ߬:

ߗߍߛ ߛߌ߰ߘߊ ߘߐ߫:

ߕߌߝ߭ߊߥߊ߲ߣ ߛߌ߰ߘߊ ߘߐ߫:

ߕߌ߲ߕߊ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߒߓߎ߯ߙ ߛߌ߰ߘߊ ߘߐ߫:

ߗߍߛ ߛߌ߰ߘߊ ߘߐ߫:

ߕߌߝ߭ߊߥߊ߲ߣ ߛߌ߰ߘߊ ߘߐ߫:

ߞߏ߲ߞߏߘߐߟߊ ߘߍ߬ߘߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Keur Simbara, Senegal (8592417042)

 • ߒߓߎ߯ߙ ߛߌ߰ߘߊ ߘߐ߫:
 • ߝߌߛߍߟ
 • ߒߖߜ߭ߊߢߊߏ߫
 • ߛߊ߲ߖߙߊ߫
 • ߛߋߛߍߣ
 • ߡߊ߬ߟߌ߬ߞߎ߲ߘߊ߫
 • ߖߊߛ
 • ߛߌ߲ߘߌߦߊ߫
 • ߗߍߛ ߛߌ߰ߘߊ ߘߐ߫:
 • ߖߍ߲ߘߍߙ ߜ߭ߍߖ
 • ߝߊ߲ߘߍߣ
 • ߞߍ߯ߙ ߡߎ߯ߛߊ߫
 • ߣߏ߯ߕߏ߫
 • ߕߊߛߍߕ
 • ߒߖߊߦߍߣ ߛߌߙߊ߫
 • ߗߋߣߓߊ߫
 • ߒߜ߭ߎߖߊߣ
 • ߕߎ߯ߓߊ߫ ߕߎ߯ߟ
 • ߕߌߝ߭ߊߥߊ߲ߣ ߛߌ߰ߘߊ ߘߐ߫:
 • ߡߋߥߊ߲ߣ
 • ߕߊߦߌߓߊ߫ ߒߖߊߦ
 • ߘߊ߯ߙߎ߫ ߞߎ߬ߘߎ߯ߛ
 • ߞߎ߯ߟ
 • ߡߋߙߌߣߊ߫ ߘߊߞߊ߯ߙ
 • ߔߋߞߍ߯ߛ
 • ߒߓߊߦߍߣ
 • ߒߜ߭ߊ߲ߖߎߝ
 • ߢߊߞߍ߲ߣ
 • ߕߌߟߑߡߞߊ߫
 • ߛ߭ߋ߬ߙߌߝ ߟߏ߫
 • ߡߐ߲ߕ ߙߏߟߊ߲ߘ
 • ߣߕߏ߫ ߜ߭ߎߦ ߖߊߡߊ߬
 • ߔߊ߲ߓߊߟ
 • ߔߌߙߍ߫ ߜ߭ߎߙߋߦ

߂߀߀߃ ߟߊ߫߸ ߞߏ߲ߞߏߘߐߟߊ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߇߆߉ ߈߈߄ ߠߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߏ߯ߘߊ߫ ߃߁ ߠߎ߫ ߞߣߐ߫߸ ߞߏ߲ߞߏ߫ ߞߣߐߟߊ ߘߍ߬ߘߊ ߟߎ߫ ߘߐ߫.

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 1. [߁] ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬