ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߥߙߌߞߌߣߍ߲ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߥߙߌߞߌߕߐߟߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߥߙߎߞߌߣߍ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߥߙߌߞߌߕߐߟߊ ߞߘߐ߫ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫؟ ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߥߙߎߞߌߣߍ߲ ߠߎ߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߝߊ߲ߓߏ߲ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߦߏ߫: ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߊߡߋߙߌߞ ߣߌ߫...¡ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߥߙߎߞߌߕߐߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߥߙߎߞߌ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߝߊ߲ߓߏ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߕߊ ߘߐ߫، ߞߎߡߊߘߋ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߲߬ ߛߎ߲ ߦߋ߫ ߖߍߣߍ߲ ߘߌ߫؟ ߏ߬ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߣߴߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߤߊߙߌ߫ ߕߙߎ߳ߡߊ߲߫، ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߝߐ߫ ߓߌ߲ߣߊߥߎߟߋ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߀_߁߉߄߉ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߫߸ ߒ߬ ߘߴߊ߬ ߝߊ߬ߡߎ߲߬ ߞߴߏ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߂߲ ߞߐ߫ ߛߊ߲߬ ߄ ߠߋ߫ ߡߊ߬، ߒ߬ߓߊ߬߸ ߌߞߏߡߌ߲߬ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ ߞߍ߬ߟߍ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬، ߓߊ߸ ߖߡߊ߬ߣߊ ߖߐ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߤߙߐߦߊ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫، ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߢߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߥߙߌߣߍߦߊߣߍ߲ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫، ߒ߬ߞߊ߬߸ ߤߊߙߌ߫ ߕߙߎ߳ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ ߝߟߐ߫ ߞߍ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬: "ߥߙߎߞߌ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬" (ߔߵߋߦߌ ߛߎ߫ ߘߝ߭ߋߟߏߔߏ)، ߞߎߡߊߘߋ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬ ߝߣߊ߫ ߦߏ߫: "ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬"( ߔߵߋߦߌ ߘߎ߳߬ ߛߎ߳ߘ)، ߒ߬ߞߊ߬߸ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ "ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߥߙߌߞߌߕߐߟߊ"߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߞߐߟߊ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߡߊ߬ߞߕߌ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߝߍ߬، ߒ߬ߓߊ߬߸ ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߋ߬، ߓߍ߯ ߝߣߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߥߙߎߞߌ ߕߊ߯ ߢߊ߫، ߞߊ߬ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ ߘߏ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߏ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߕߌߢߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߝߊ߲߭ ߛߎ߬ߘߎ߬ߡߊ߲߫ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫.ߎ