ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߛߙߋߕߋߕߋߦߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߛߙߋߕߋߕߋߦߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߞߘߐ:

ߏ߬ ߟߋ ߛߙߋߕߋߕߋߦߊ ߘߴߌ ߣߍ߲߬ߞߎ߲ ߣߴߌ ߖߛߎ߬ߞߎ߲ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߝߋ߲߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߡߊ߫ ߕߍ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߓߊ ߞߐ߫ ،ߞߊ߬ ߕߍ߰ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߝߋߎ߫ ߞߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߋ߯ ߞߏ߫ ߡߊ-ߏ-ߡߊ߬ ߕߍ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߐ߫،ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ : ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߡߊ߫ ߕߴߦߋ߲߬ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫… ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ :ߖߏ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ،ߛߎ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ،ߦߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ،ߞߓߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ،ߥߟߊ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߤߊߡߊ߲߫ ߏ߬ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬ ߛߊ߫… ߏ߬ ߓߍ߯ ߡߣߊ߬ߡߣߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫،ߦߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߘߊߟߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫ :ߏ߬ ߟߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߘߌ߫ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߏ߬ ߟߋ ߡߣߊ߬ߡߣߊ ߘߌ߫..» ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߟ. ߆߂،ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߙߋߕߋߕߋߦߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߞߘߐ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߡߊ-ߏ-ߡߊ߬ ߕߍ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߐ߫ ،ߌ ߦߋ߫ ߛߙߋߕߋߕߋߦߊ ߏ߬ ߘߐߟߐ߲߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߦߊ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߞߏ߫ :ߝߋ߲߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߫ ߕߴߦߋ߲߬ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ( ߞߋߟߋ߲߫) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߞߴߏ߬ ߓߍ߯ ߡߣߊ߬ߡߣߊ߫.

ߛߙߋߕߋߕߋߦߊ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ،ߏ߬ ߞߘߐ߫ ߟߋ߬ : ߞߏ߫ ߌ ߛߙߋߕߋߕߋߦߊ߫ ߘߐ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߦߊ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߞߏ߫ : ߊ߬ߓߘߎߟߌ߬ ߡߎߕߐߟߌߓߌ߬ ߘߋ߲߫ ߊ߬ߓߘߎ߬ߟߊ߯ߤߌ߬ ߘߋ߲߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߓߊ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߖߊ߯ߕߋ ߟߊ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߖߌ߲ߘߊ߲ߡߊ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߘߏ߲ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߞߐ߫( ߕߌ߲ߞߌ ߣߌ߫ ߖߐ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ ).