ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߖߏߤߊߣߍߛ ߜ߭ߎߕߊ߲ߓߍߙ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߖߏߤߊߣߍߛ ߜ߭ߎߕߊ߲ߓߍߙ
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߙߐ߭ߡߎ߲߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߓߛߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Johannes Gutenberg ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߐ߮Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߖߏߤߊߣߍߛ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌGutenberg ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ1400 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߡߊߦߍ߲ߛ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ1468 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߡߊߦߍ߲ߛ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬Friele Gensfleisch zur Laden ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߣߊ߫Else Wirich ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬Friele Gensfleisch, Else Vitztum ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߊߟߏߡߊ߲ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Field of workinventor ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊUniversity of Erfurt ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߊߞߍߦߌߟߊߡߊߦߍ߲ߛ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߭ߙߊ ߘߌߦߊߡߊߦߍ߲ߛ, Strasbourg ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߌߛߟߊߞߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Depicted byGutenberg stele ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Has works in the collectionMinneapolis Institute of Art ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Copyright status as a creatorcopyrights on works have expired ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߖߏߤߊߣߍߛ ߜ߭ߍ߲ߛߑߝߟߍߌߛ߭ ߖ߭ߎߙ ߟߊߘߍ߲߫ ߖ߭ߎߡ ߜ߭ߎߕߊ߲ߓߍߙ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߖߏߤߊߣߍߛ ߜ߭ߎߕߊ߲ߓߍߙ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߟߌ߫ ߌߞߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߞߏ߫ ߜ߭ߎߕߊ߲ߓߍߙ߸ ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߁߄߀߀ ߝߊ߲߭ ߠߋ߬ ߝߍ߬ ߡߊߦߍ߲ߛ߸ ߙߏߡߍ߲ ߗ߭ߍߙߑߡߊߣߌ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ߫ ߓߛߍ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߁߄߆߈ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߃ ߟߋ߬ ߡߵߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߏ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߓߍߘߋ߲ ߣߍ߰ߡߊ߫ ߓߐߒߣߘߐߕߊ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߊߖߍ߲ߛߍ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬[߁].

ߜ߭ߎߕߊ߲ߓߍߙߜ߭[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߐߜߍ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߬ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬߸ ߘߐ߬ߛߙߋ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߜ߭ߎߕߊ߲ߓߍߙߜ߭ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߡߊ߬ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߲ߘߟߌ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬. ߞߏ߫ ߜߘߍ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߞߍ߫ ߕߴߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ߬ ߘߟߊߡߌ߬߬ߘߊ߬߬ߣߍ߲߲߫ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߝߘߏ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߓߐߦߙߐ ߟߎ߬ ߡߊ߬.

ߜ߭ߎߕߊ߲ߓߍߙߜ߭ ߖߍ߬ߦߊ߬ߘߐ ߘߊ߬ߢߊ߲ ߘߐ߫ ߘߊ߬ߝ߭ߌߘ ߊ߲ߗ߭ߍߙ ߓߟߏ߫ (߁߈߄߀), ߜ߭ߎߕߊ߲ߓߍߙߜ߭ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ: ߛߑߕߙߊߛߑߓߎߙ: ߤߎߔߍߟߊ߲ߘ ߝߊߙߊ߲ߛߊߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߣߎߡߊ߲߫ ߜߍߟߍ߲ ߠߴߊ߬ ߣߌ߫ ߝߎ߯ߟߊ ߞߘߊߡߊ߫ ߘߏ߲ߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߞߎ߲߭ ߠߊ߫߸ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߟߊ߲ ߞߊ߬ ߘߟߊߝߎߟߊ߲ ߞߐߜߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߍ߫ ߛߌ߬ߕߊ߬ߙߌ߬ ߄߂ ߘߌ߫߸ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߗ߭ߋߣߍߛ ߟߝߊߙߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߴߊ߬ ߘߐ߫.


ߛߓߍߘߋ߲߫ ߓߐߒߣߘߐߕߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߲ߘߟߌ ߖߊ߬ߕߋ߬ߣߍ߲ ߛߌ߲ߘߟߌ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߜ߭ߎߕߊ߲ߓߍߙߜ߭ ߞߊ߬ ߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߣߌ ߖߏߣߊ߲ߣ ߝߐߛߕ ߣߌ߫ ߔߌߕߍ ߛߑߛ߭ߏߌߝߊ߬ ߡߍ߲ ߘߍ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߓߣߐ߬ ߘߊ߬ ߞߕߌ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߊ߫ ߝߐߛߕ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߁߄߅߅ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߲߬ߜߏ ߣߴߊ߬ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߣߍ߲ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߌ߬ߘߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐߘߍ߫. ߜ߭ߎߕߊ߲ߓߍߙߜ߭ ߡߊߛߋ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߞߌߣߌ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߊߘߐߟߝ ߂߲ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߣߊߛߏ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߣߡߐ߬ߟߊ߲ (pension) ߠߊߘߊ߬ߤߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߛߌ߭ ߡߎ߰ߡߍ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߓߋ ߟߊ߲߬ߔߊ߯ߛߌ (gentilhomme) ߘߏ߫ ߘߌ߫.

ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߐߖߎ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߐ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߏ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߘߝߊߣߍ߲߫ ߕߍ߫: ߒ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߣߍ߲ ߟߐ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ߬ ߓߌߛߓߊ߬ ߣߌ߫ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߣߐ߬ߞߟߊߡߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߕߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߖߊ߬ߙߊ߲ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߡߊ (sujet) ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߯ߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߝߊߛߌߣߌ߲ ߠߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߦߊ߬ߞߌ߬ ߥߣߊ߬ߦߊ߫ ߢߊߥߙߍߡߦߊ ߡߊ߬: ߛߌ߲ߘߟߌߟߊ߫ ߛߎߓߊ߮ ߥߟߊ߫ ߡߙߌߘߐ߫ ߛߏ߲߸ ߡߍ߲ ߛߌ߲ߘߟߌߣߐ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߥߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߝߊ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߣߐ߬ ߦߴߊ߬ ߢߍ߫ ߛߌ߲ߘߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߛߌ߲ߘߟߌߣߐ ߘߐߛߏߘߏ߲ߜߊ߫ ߟߊ߫߸ ߡߐ߰ߟߊ߲߬ߘߌ ߤߊߡߊ߲߫ ߖߎ߬ߟߊ ߡߊߣߍ߲߯ߣߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߞߊߘߌ߫ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫ ߕߐ߬ߣߐ ߞߏߛߐ߲߬.

ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߗ߭ߏߤߊߣߍߛ ߜ߭ߎߕߊ߲ߓߍߙߜ߭ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߡߊߦߍ߲ߛ ߟߋ߬ ߁߄߀߀ ߠߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ߫ ߡߊߛߎߡߊߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߋ߲߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߢߋߙߌ߲ߡߊ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߝߑߙߌߍߟ ߜ߭ߍ߲ߛߑߝߟߍߌߛ߭ ߖ߭ߎߙ ߟߊߘߍ߲߫ ߓߊ߯ߙߘߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߦߊ߬ߞߌ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲߬ ߖߎߟߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߍߟߛ ߥߙߌߛ߭߸ ߒ߬ ߧߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߐ߮ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ (ߋߜ߭ߑߟߌߛ\ߗߐߙߗ) ߛߍ߲ߕ-ߞߙߌߛߑߕߐߝ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߛߘߎ߬ߡߊ߲߬ ߦߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߏ ߟߊ߫.

ߜ߭ߎߕߊ߲ߓߍߙߜ߭ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߞߍ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߁߄߀߀ ߣߌ߫ ߁߄߂߀ ߕߍ߫߸ ߒ߬ ߡߴߏ߬ ߟߎ߬ ߢߊߘߐߜߍ߫ ߟߐ߲߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߘߐ߬ߞߏ (ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߍ߫) ߟߎ߫ ߓߊ߯ ߡߊߝߟߍ߫߸ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߍߙߑߝߎߙߕ ߟߋ߬ ߝߏߓߐ ߛߊ߲߬ߕߟߊ (semestre) ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߁߄߁߉-߁߄߂߀,,,. ߁߄߂߉ ߟߊ߫߸ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ (ߓߟߏߟߊߓߊ߯ߙߊ\artisan) ߣߝߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊߦߍ߲ߛ ߛߏ ߖߎ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߓߊߓߏ߲ ߠߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߦߙߐ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߐ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߭ߝߍ߬.

߁߄߃߄ ߣߌ߫ ߁߄߄߄ ߕߍ߫ (ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߁߄߂߉ ߟߊ߫)߸ ߜ߭ߎߕߊ߲ߓߍߙߜ߭ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߛߑߕߙߊߛߑߓߎߙ ߞߌ߲߬ߘߊ߬ ߛߍ߲ߕ-ߊߙߑߓߐߜ߭ߛߕ. ߜ߭ߎߕߊ߲ߓߍߙߜ߭ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߍ߲߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߌ߬ߦߊ߬ߞߌ߬ߦߊ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬. ߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߡߋߛߎߦߊ (ߞߡߋߛߎ߫ ߟߊ߫ ߕߍ߯ߟߌ) ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߍ߱ ߟߎ߬ ߞߏߟߏ߲ߛߏ߲ߠߌ߲ (ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߘߏ߲߬ߢߐ߲ߓߟߏ߫ ߞߏߢߊ߬ ߖߋߞߎ߫߹) ߡߊߣߐ߭߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߐ߬ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߲ߘߟߌ ߘߐ߫ ߞߐߟߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߟߊ߲ ߛߓߍߢߌ߲߫ ߞߟߏߜߍߟߍ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊߛߌߦߊߦߊߕߊ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫.ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊߌߟߌ߫ ߘߋ߬ ߟߌߛ߭ߑߕߋߣߏ߫ ߟߎ߫ ߘߍ߬ ߘߊ߫ ߁߄߃߈ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߐߛߘߊ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲߬ߟߊ߲ ߠߊߘߊ߲߫ (fabriquer des enseignes de pèlerinage)߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߏߟߏ߲ߛߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߥߟߊ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߟߋ߬ߞߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߌ߯ߣߌ߲ߞߎ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߘߋ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫߸ ߘߏ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߣߐ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߣߍ߰ ߘߐߝߘߍ߬ߣߍ߲߫ ߓߊ߬ߘߌ߬ߟߊ߲߬ߠߊ߬ߡߊ ߘߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߝߋ߬ߙߋ ߘߊߞߘߐ߫ ߊߌߞߛ-ߟߊ߬-ߛ߭ߊ߲ߔߍߟ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߝߍ߬ ߁߄߃߉ ߟߊ߫.

ߛߊ߲߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߲߰ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߜߙߋ߬ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߟߊߞߏߟߐ߲߫ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫. ߊ߬ ߞߐߛߊߦߌ ߝߍ߬ ߡߊߦߍ߲ߛ ߁߄߄߈ ߠߊ߫ ߞߐߟߊ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߛߑߕߙߊߛߑߓߎߙ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߥߏߘߌ ߡߌ߬ߘߵߊ߬ ߓߏߙߌ߲ߘߋ߲߫ ߊߡߐߟߘ ߜ߭ߋߟߑߕߐߛ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ߘߊ (presse) ߟߐ߬.

ߛߓߍߢߌ߲߫ ߓߐߒߣߘߐߕߊ ߛߌ߲ߘߌ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߟߊ߲߫ ߠߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߊߟߌ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߁߄߃߁ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߖߊߙߌ߲ߕߋ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߛߓߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߊߥߟߏ߫ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߛߓߍߝߌߘߊ ߥߎ߮ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߫. ߏ߬ ߞߐ߫ ߛߊ߲߭ ߂߀ ߠߊ߫߸ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߜ߭ߊߟߌߖ߭ߌߦߊߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߔߌߦߋߡߐ߲߫߸ ߏ߬ ߣߊ߬ ߘߵߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߓߊߟ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߝߌߘߊ߫ ߟߊߘߊ߲ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߣߍ߫ ߛߎߥߌߛ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߟߊ߲߬ ߘߊߣߐ߲߮ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߣߐ߰ߡߊ߲߬ ߦߋ߫ ߛ߭ߊ߲ߛߟߋߙߌ ߛߓߍߝߌߘߊ ߕߊ ߘߌ߫. ߛߓߍߘߊ ߟߎ߬ ߤߊ߬ߕߊߦߋ ߟߊߥߊ߬ߙߊ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߘߊߦߍ߬ߟߍ߸ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߓߊߟߌ߫ ߞߏ߫ ߦߙߌߞߊ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߜ߭ߎߕߊ߲ߓߍߙߜ߭ ߟߐ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߛߑߕߙߊߛߑߓߎߙ߸ ߖߊ߬ߥߏ ߕߊ߲ߓߊ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߖߊߙߌ߲ߕߋ ߟߎ߬߸ ߞߊ߬ ߝߙߍ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߟߊ߬ߥߟߏ߬ߟߌ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߊߟߌߦߊ ߣߌ߫ ߛߓߍߟߌ ߟߎ߬ ߓߊߟߌߟߌ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߛߐ߲߬ߞߐ ߡߊߖߌ߭ ߖߐ߰ߣߍ ߟߎ߬ ߘߐߝߘߊ ߟߊ߫ ߞߝߊ߬ߘߋ߲ ߦߙߌߞߊߖߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬.

ߊ߬ ߘߏ߲ ߊ߬ ߥߟߏߛߟߎ ߟߊ߫ ߡߊߦߍ߲ߛ ߁߄߄߉ ߟߊ߫߸ ߖߏߤߊߣߍߛ ߜ߭ߎߕߊ߲ߓߍߙߜ߭ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߣߊ߫ ߞߐ߫ ߛߊ߲߭ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߜߍߓߏ߲ߦߟߊ߫ ߖߏߣߊ߲ߣ ߝߐߛߕ ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲߫ ߞߴߏ߬ ߦߴߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ ߡߊ߬. ߝߐߛߕ ߞߵߊ߬ ߘߐ߲ߘߐ߫ ߝߑߟߏߙߍ߲ ߈߀߀ ߠߊ߫ — ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫ — ߜ߭ߎߕߊ߲ߓߍߙߜ߭ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߑߟߏߙߍ߲ ߃߀߀ ߝߣߊ߫ ߛߊ߲߭ ߞߘߐ߫ ߊ߬ ߖߐ߰ߣߍ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫. ߊ߬ ߘߐ߬ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߊߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߢߌߣߌ߲߫. ߝߐߛߕ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߎ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߓߋ߬ ߟߊ߫ ߓߎ߬ߘߐ߬ߞߏ߬ߟߏ߲߬ ߘߐ߫߸ ߖߏߣߊ߲ߣ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߤߘߌ߬ ߞߘߊߡߊߟߌߟߊ ߘߏ߫ ߛߓߍߦߊ߫ ߜ߭ߎߕߊ߲ߓߍߙߜ߭ ߦߋ߫. ߖߌ߰ߟߌ ߏ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ ߘߐ߫߸ ߜ߭ߎߕߊ߲ߓߍߙߜ߭ ߞߊߞߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߟߊ߲ ߣߌ߫ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߟߐ߬ ߊ߬ ߛߋ߲߭ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߬ߣߐ ߘߐߛߌ߰ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ٪߆ ߘߌ߫ ߛߊ߲߭ ߞߘߐ߫. ߝߐߛߕ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߤߌߣߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߐ߬ߣߐ ߡߞߊߣߌ߲ߓߊߟߌ ߕߏ߫ ߊ߫ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߏ߬ ߘߐ߫. ߞߵߊ߬ ߖߌ߱ ߛߌ߰ ߛߊ߫ ߕߣߐ߬ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫߸ ߝߐߛߕ ߣߌ߫ ߜ߭ߎߕߊ߲ߓߍߙߜ߭ ߟߎ߫ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߊ ߘߏ߫ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߏ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߏ߬ ߥߏߘߌ ߕߍ߰ߒߞߎ߲ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߥߏߘߌ߫ ߡߎ߬ߛߞߊ߬ߣߍ߲ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߞߝߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߡߍ߲ ߡߊ߲߬ߘߌߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߛߘߊߞߘߎ߬ߛߘߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߟߊߝߎߟߊ߲ ߘߌ߫߸ ߛߍ߲ߕ ߗ߭ߋߙߐߡ ߡߍ߲ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߕߍ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߝ߭ߎߟߑߜ߭ߊߕ߸ ߏ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߓߍ߲߬ ߕߐ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߓߊߦߟߍߡߊ߲ߠߊ ߝߍ߬ߙߍ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߍ߯ ߓߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߞߎߘߊߘߌ߫. ߡߙߌߘߐ߫ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߎߕߊ߲ߓߍߙߜ߭ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߲ߘߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߣߐ߭ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߟߏߟߊߛߓߍߟߌ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߲߰ ߘߴߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߞߏߟߌߞߏߟߌ߫. ߏ߬ ߟߏ߲ ߞߊ߲߬ߠߊ߫߸ ߒ߬ ߡߊ߫ ߜ߭ߎߕߊ߲ߓߍߙߜ߭ ߘߟߊߝߎߟߊ߲߫ ߠߊߓߊ߯ߙߊߣߍ߲ ߞߍߗߏ߮ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߝߋ߲߫ ߠߊߛߐ߬ߘߐ߲߬.

ߒ߬ߓߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߜ߭ߎߕߊ߲ߓߍߙߜ߭ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߲ߘߟߌ ߝߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߟߊߢߊ߭ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߢߐ߲߯ߝߍ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߖߋߞߎ߫:

ߛߓߍߢߌ߲߫ ߣߍ߰ߡߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߞߢߊߣߍ߲߫ ߓߐߢߐ߲߯ߞߘߐߕߊ ߟߊߥߟߏߟߌ ߛߋߒߞߏߟߦߊ (ߟߋ߬ߞߎ ߣߌ߫ ߘߌ߯ߣߌ߲ߞߎ߲ ߣߌ߫ ߞߊߟߋߣߍ ߟߎ߬ ߞߏߟߏ߲ߛߏߣߍ߲) ߜߊߞߌ ߓߊ߬ߘߌ߬ߟߊ߲ ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫߸ ߘߊ߬ߢߊ߲ ߛߓߍߘߋ߲ߞߙߊߞߏ ߣߌ߫ ߡߎ߬ߙߊ߲߫ ߥߦߏ߬ߕߊ (couler) ߘߏ߫߸ ߡߍ߲ ߛߘߎ߬ߡߊ߲߬ ߦߋ߫ (߁߃߇߇) ߖߌߞߖߌ߫ (jikji) ߛߓߋߘߋ߲߫ ߓߐߒߣߘߐߕߊ ߟߊ߫: ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߌ ߛ߭ߍ߲ߜ߭ ߓߘߊ߫ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߓߐߒߣߘߐߕߊ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߓߊ߲߬ߞߎ ߘߐ߫ (ߝߊ߯߯߯ߘߐߞߍ߫߫ ߁߁߭) ߠߊ߫:

ߓߟߏߟߊ߫ ߘߌ߯ߟߊ߲: ߊߖ߭ߌ߫ ߝߣߊ߫ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߟߊ߲ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߓߊ߬ߘߌ߬ߟߊ߲ (frotton) ߠߊߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫: ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߟߌ߬ ߘߎߓߊ ߡߍ߲ ߠߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߟߍ߲߫ («Lin» ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߌ߲ߦߙߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߔߏ߲߭ߔߏ߲߭ ߡߎߣߎ߲ߣߍ߲߫) ߕߟߎ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߓߊߓߌߟߊߟߊ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߎߓߊ߫ ߖߌߡߊ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߊߖ߭ߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߎߓߊ߫ ߖߌߡߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫.

ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߟߌ߬ ߝߟߐ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߟߏߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߜ߭ߎߕߊ߲ߓߍߙߜ߭ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߘߐ߬ߛߙߋ߬ ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߟߊ߫߸ ߛߎ߬ߞߎ ߟߎ߬߸ ߘߏߣߊߕ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߕߍ߲߬ ߞߊ߲ߜߍ ߟߎ߬ (ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߝߏ߫ ߕߍߟߍ߲߫ ߘߡߊߘߡߊ߫)߸ ߞߏߘߐߣߐ߯ߦߊ߫ ߗߋߛߓߍ ߘߍ߬ߓߏ߲ (ߋߜ߭ߟߌߛ\ߗߐߗ)߸ ߊ߬ ߣߌ߫… ߞߏߘߐߣߐ߯ߦߊ߫ ߗߋߛߓߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߕߊߙߌ߫ ߃߁ ߘߌ߫ (ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߛߌ߬ߞߛߊߓߌ ߦߋ߫ ߞߏ߲߲ߓߌߕߌ߮ ߂߂, ߁߄߅߄ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߍߛߐ߲߫ ߝߟߐ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߣߍ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߊߦߍ߲ߛ ߟߋ߬) ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߏ߫ ߞߝߊ߬ ߘߋ߬ߣߍ߲߬ ߝߟߐ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߣߍ߲ ߟߊߥߟߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߜ߭ߎߕߊ߲ߓߍߙߜ߭ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫. ߞߝߊ߬ ߘߝߊߣߍ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߓߌ߬ ߕߊ߲߬߸ ߡߍ߲ ߜߌߙߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߜ߭ߎߕߊ߲ߓߍߙߜ߭ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߛߘߎ߬ߡߊ߲߬ ߦߋ߫ ߕߙߎߞߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߥߟߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ (ߕߎߙߞ-ߞߊߟߍ߲ߘߊߙ, ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߛߟߊ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߤߑߣߎ߲ߜ߭ ߘߍߙ ߞߗߌߛߑߕߋߤߍߣ ߥߌߘߍߙ ߘߊߌ߫ ߕߎߙߑߞߍ߲ (ߌߛߟߊߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߕߎߙߑߞߌ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬) ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߏ߬ ߞߏߟߊߒߞߏߡߊ ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߓߍߘߊ ߟߊ߫ ߡߎߣߌߗ߸ ߡߍ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߦߋ߫ ߁߄߅߅ ߘߌ߫. ߟߊ߬ߥߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߕߙߏߞߏ ߛߓߍߢߌ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘ.ߞ-ߛߎ߯ߦߊ (DK-type) (ߡߍ߲ ߠߊߘߛߏߣߍ߲ ߦߋ߫ ߘߏߣߊߕ߸ ߞߊߟߊ߲ߘߊ ߕߌߔ «Donat, kalender type») ߘߌ߫.

ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ߘߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊߞߎ߲߫ ߘߐ ߞߊ߬ ߥߊ߯ߕߌߖߊ߲ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲ ߞߛߊ߬ߓߌ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߖߐ߰ߣߍ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߓߟߏߕߍ߬ ߟߊ߫ ߝߐߛߕ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߥߛߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߥߊߟߌߘߊ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ ߘߐ߫. ߁߄߅߄ ߠߊ߫߸ ߝߐߛߕ ߞߊ߬ ߝߑߟߏߙߍ߲ ߈߀߀ ߛߙߊ߬ ߝߣߊ߫ ߌߞߐ߫ ߕߎ߲߯ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߓߌߓߟߎ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߫ ߝ߭ߋߟߍ߲߸ ߞߎߛߎ߲߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߛߓߍߝߌߘߊ ߡߊߛߐߢߐ߲ ߘߌ߫.

ߓߌߓߟߎ ߓ߄߂ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜ߭ߎߕߊ߲ߓߍߙߜ߭ ߟߊ߫ ߓߊ߭ߌߓߏߟ߸ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߊ߸ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߘߌ߭.ߛߌ߫..

ߞߎߡߘߊ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌߣߍ߲: ߜ߭ߎߕߊ߲ߓߍߙߜ߭ ߟߊ߫ ߓߌߓߟߎ.

ߜ߭ߎߕߊ߲ߓߍߙߜ߭ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߌߓߟߎ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߊ߲߬ ߦߙߋߟߋ߲߫ ߆߄߁ ߘߌ߫߸ ߞߊߦߋ߫ ߓߌߥߐ߯ߙߐ߫ ߣߌ߫ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߔߌߕߍ ߛߑߛ߭ߏߌߝߊ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫.

ߡߍ߲ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߍ߲ߕ ߗ߭ߋߙߐߡ ߠߊ߫ ߞߎߡߊ (Vulgate) ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߜ߭ߎߕߊ߲ߓߍߙߜ߭ ߟߊ߫ ߓߌߓߟߎ ߟߋ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߣߴߊ߬ ߘߝߊߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߗߋ߲߭ ߘߌ߫ ߜ߭ߎߕߊ߲ߓߍߙߜ߭ ߟߊ߫ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߐߜߍ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߦߏ߫ ߓߟߏߟߊߛߓߍߟߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߜ߭ߏߕߌߞ ߛߓߍߘߋ߲ ߖߛߋ߬ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߍߝߘߊ߫ ߛߐ߲ߜߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߓߍ߯ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߕߊ߬ߙߌ߬ ߄߂ ߟߎ߫ ߘߌ߫. ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߁߄߅߂ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߁߄߅߅ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߛߌ߬ߕߊ߬ߙߌ߬ ߄߂ ߓߌߓߟߎ ߞߝߊ߬ߘߋ߲ ߗߡߍ߬ ߣߌ߫ ߓߌߛߋ߯ߦߌ߲߫ ߢߐ߲߭ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߘߊ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߄߈ ߠߎ߫ ߟߊߡߙߊ߬ ߘߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߁߂ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߛߓߍߜߘߏ

  1. [߁] all this article was translated from French Wikipedia