ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ
interdisciplinary science, ߘߎ߲ߓߎ
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲ߕߟߋ߬ߓߊ߰ ߞߊߙߊ߲ ߥߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ ߟߐ߲, mathematical linguistics ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߥߊߟߌߟߊ߫computational linguist ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Stack Exchange taghttps://linguistics.stackexchange.com/tags/computational-linguistics ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ (ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫:Computational Linguistics ) ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߞߏ߫ ߞߎߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߟߏߜߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߝߙߍߕߍߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߛߍߝߛߍ ߞߊ߲ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߢߐ߲߮ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߢߍߛߐ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߞߊ߲ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߟߐ߲ߞߏ ߣߌ߲߬ ߧߋ߫ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߝߍ߭ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߟߐ߲ߕߊ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߞߏ ߟߎ߫ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߙߌߦߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߫ ߢߌ߲߬ ߞߊ߲ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ ߢߊ ߣߴߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߊ ߘߐ߫.  ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߬ߓߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߋ ߡߙߌߦߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߟߎ߬، ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߢߍߥߟߊ ߟߊ߫ ߘߊ߲߫ ߸ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߟߎ߫ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߘߐ߫.

ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߢߍߥߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߠߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߡߊߛߊ߬ߦߌ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߟߏߜߍ ߟߎ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߍߢߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߝߙߍߕߍߡߊ ߟߎ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߐ߫،ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߟߏߜߍ ߟߎ߬ ߦߙߌߡߊߛߦߋߦߊ ߣߵ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍߦߊ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߓߍߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߍߢߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߊ߬، ߟߐ߲ߞߏ ߝߙߍߕߍߡߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߥߙߎߞߌ߫ ߛߊ߲߬ ߠߊߓߊ߲ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫، ߡߊ߬ߘߎ߮ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߕߙߏ߬ߞߏ߬ ߞߎߘߊ ߓߐߣߍ߲ ߡߊ߬:

• ߞߟߏߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋߟߌ ߛߋ߲ߞߏߟߦߊ (ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫: OCR ): ߞߏߛߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߲ ߘߊ߲ߕߊ ߓߊߖߎ ߗߏ߯ߦߊ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ ߘߊ߲ߕߊ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߠߎ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߝߙߍߕߍ߫ ߞߊ߲ (ߞߟߏߜߍ ߢߎߡߍߙߋ߲ߡߊ) ߘߌ߫، ߊ߬ ߘߌ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲.

• ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߢߎߡߍߙߋ߲ߡߊ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߕߊ ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߣߐߞߍߣߍ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߥߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ، ߏ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߓߘߊ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߓߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߓߊߖߎ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ ߘߐ߫.

• ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߢߎߡߍߙߋ߲ߡߊ: ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߛߎߘߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߓߟߏߦߊ߫ ߞߊ߲ ߞߟߏߜߍ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ ߞߐߙߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎߘߊ߲ ߘߏ߯ߣߍ߲߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߞߐߙߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߐ߬ߣߌ߲ ߧߋ߫ ߟߊ߬ߥߙߎ߬ߟߌ ߘߊߞߘߐ

• ߡߍ߲ߞߊ߲ ߡߊߟߐ߲ ߛߋߒߞߏߟߦߊ: ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߟߏߜߍ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߞߟߏߜߍ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬، ߞߊ߲ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍߢߊ ߣߌ߲߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߸ ߢߍߛߐ߲ ߞߐ߲߬ߜߍ ߝߛߍߝߛߍ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߘߊ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߊ߲߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߞߏߛߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ ߢߊ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߗߏ߯ߦߊ ߓߐߣߍ߲ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߫ ߞߏߟߏ߲ߧߊ ߢߐ߲߮ ߘߐ߫، ߞߊ߬ ߟߴߊ߬ ߓߟߏߦߊ߫ ߞߊ߲߬، ߦߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߎߡߊ ߝߙߋߞߋ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߘߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲.