ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߕߏ߲ߓߏ߲߫ ߛߍ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߕߏ߲ߓߏ߲߫ ߛߍ߲
interchange
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߉°߃߁′߃߂″N ߁߃°߄߁′߁߈″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߣߍߣߍߓߊ ߈ ߛߍ߲ (ߔߐ߲߭ ߘߋ߬ ߥߌ ߣߏ߬ߝ߭ߊ߲ߓߙ «Pont 8 Novembre») ߦߋ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߛߌߟߓߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߊ߲ߜߊ (ߓߌ߬ߟߊ߬ ߦߌߟߊ) ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߏߕߏߙߎߕ ߝߌߘߍߟ ߞߊߛߑߕߙߏ߫ ߣߌ߫ ߙߎߕ ߟߋ߫ ߔߍߙߍ߲ߛ ߟߎ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߞߐ߫ ߛߌߟߊ߫ ߛߓߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ (ߞߐ߬ߘߎ߮ ߖߌߘߊߝߍ߫ ߛߌߟߊ «corniche Nord»߸ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߖߌߘߊߝߍ߫ ߛߌߟߊ «corniche Sud»߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߝߙߍߕߍ߫ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߘߐߛߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߝߏ߯ ߞߊ߬ߟߎߡ). ߛߌߟߊ߫ ߕߊ߲ߜߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߟߋ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߞߎߓߋ ߘߊߝߍ߬ ߜߐߞߎ߫߸ ߞߊ߬ߟߎߡ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߠߊ߫[߁].

ߊ߬ ߕߐ߮ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߘߌ߫ ߁߉߆߄ ߣߍߣߍߓߊ ߈ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߟߊ߬ߘߍ߬ߓߊ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߡߊ߬ߞߟߐ (ߟߎߥߊ ߞߊ߯ߘߙ) ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ (ߓߟߏߟߊ߲ߞߊ߲) ߠߎ߬.

ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߝߊ߲߭ߝߍ߬߸ ߏߕߏߙߎߕ ߝߌߘߍߟ ߞߊߛߑߕߙߏ߫ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ߜߘߋ߫ ߊߤߊߡߍߘ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߡߊ߬߸  ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߞߎߘߍ߫ ߃߆ (ߞߌߟߏ߫-ߡߍߕߙ ߃߆ «kilomètre 36» ߟߊ߫. ߞߐ߬ߘߎ߮ ߖߌߘߊߝߍ߫ ߛߌߟߊ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߞߌߛߌ߲ߣ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߘߐ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߙߊ߬ߕߏߡߊ߫߸ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߞߎ߲߭ߝߊ߰ ߛߐ߲߬ߝߐ߲߬ߣߌ߬ߦߊ߫ ߓߍ߲߬ߕߍ ߘߐ߫ (ߞߎߘߍ߫ ߂߇). ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߙߎߕ ߟߋ߫ ߔߍߙߍ߲ߛ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߡߊ߲ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߈ (ߞߎߘߍ߫ ߄) ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊߡߑߘߟߊߦ (ߞߎߘߍ߫ ߁߈) ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߞߊ߯ߜߟߍ߫ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߘߐ߫. ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߝߙߍߕߍ߫ ߁߭ (ߖߌ߬ߣߍ߫) ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߞߊ߬ߟߎߡ ߛߏ߫ ߕߍߡߟߊ ߘߐ߫.

ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߢߍ߯ߙߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߝߙߌߞߌ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߛߌ߲ߞߐ߲ ߣߐ߬ߣߐߣߐ߬ߣߐ (ߞߙߌ߬ߓߌ߬ߞߙߊߓߊ «graffiti») ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߣߍߣߍߓߊ ߈ ߛߍ߲ ߦߟߍ߬ߦߟߍ߬ߟߊ߲ ߦߋߝߊߘߌ ߡߊߢߍ߯ߙߍ߫.

ߞߍߣߍ߲߫ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߬ߕߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߉߇߁ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߂߅ ߟߊ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߗߋߘߊߕߌ߯ ߛߊ߲ߘߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߎ߲߫ ߘߊ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߈ ߛߍ߲ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߖߊ߲ߝߊ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߦߏ߫ ߎߛߎߡߊߣ ߓߊߟߑߘߍ߬߸ ߓߊ߬ߙߌ ߕߙߏߥߊ߸ ߡߏߙߌߓߊ ߡߜ߭ߊ߬ߛߎߓߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߙߊ ߛߎߝߌߦߣߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߟߎ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊߣߍ߲ ߡߙߊ߬ߞߊ߲߬ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬