ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߕߊߖ ߡߤߊߟ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߕߊߖ ߡߤߊߟ
mausoleum, tomb, ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߌ߫ ߦߟߐߓߊ߫ ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߡߊ߬ߣߌ߬ߣߊ
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ1631 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Nameꠔꠣꠎ ꠝꠟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎताज महल, تاج مَحَل, تاج محل ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬Mumtaz Mahal ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߎ߬ߕߍ߰ߓߊ߮Shah Jahan ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫India ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲Agra, Uttar Pradesh ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߂߇°߁߀′߃߀″N ߇߈°߂′߃߁″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߲߬ߖߏ߲construction ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Commissioned byShah Jahan ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߎ߲ߓߎ߲߫ ߠߊߓߊ߯ߙߊߣߍ߲marble ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ArchitectAhmad Lahori ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Architectural styleIslamic architecture, architecture of Iran, Mughal architecture ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Heritage designationMonument of National Importance, World Heritage Site ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttp://www.tajmahal.gov.in/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
World Heritage criteriaWorld Heritage selection criterion (i) ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Activity policy in this placeno photos ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Category for the exterior of the itemCategory:Exterior of the Taj Mahal ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߕߊߖ ߡߤߊߟ (ߘߌߝ߭ߣߊߜ߭ߊߙߌ ߘߐ߫: ताजमहल߸ ߌߙߊ߲߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫: تاج محل)߸ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ «ߞߎߓߋ ߖߊ߲ߓߋ ߘߌ߫» — ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߐ߮ ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߡߎߡߑߕߊߖ߭ ߡߤߊߟ ߛߊߞߍߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߊߜ߭ߙߊ߫߸ ߓߊ ߦߊߡߎߣߊ߫ ߞߊ߲ ߠߊ߫߸ ߎߕߊߙ ߔߙߊߘߍߛ߭ ߞߊ߬ߝߏ ߞߣߐ߫ ߌ߲ߘߌ߫. ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍߟߍ߲ߘߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߡߏߜ߭ߐߟ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߝߊ߯ߡߊ ߛߊ ߖߊ߬ߤߊ߲ ߓߟߏ߫ ߞߏ߬ ߞߴߊ߬ ߝߘߎߡߊ ߊߙߑߖߎߡߊ߲ߣ ߓߊ߬ߣߎ ߓߌߜ߭ߊߡ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߎߡߑߕߊߖ߭ ߡߤߊߟ ߕߐ߮ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߔߍߙߑߛߌ ߘߐ߫ «ߞߎߓߋ ߦߋߟߋ߲» ߘߌ߫. ߊ߬ ߝߘߎߡߊ ߏ߬ ߟߋ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߁߇ ߡߊ߬ ߁߆߃߁ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲߫ ߁߄߲ ߕߌ߲߭ ߞߊ߲߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߝߘߎߡߊ ߝߍ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߘߏ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߝߎ߬ߙߋ ߓߙߌ߬ ߞߏ߫ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߣߊߞߐ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߖ߭ߊߌߣߓߊߘ߸ ߓߎߙߑߤߊ߲ߔߎߙ. ߓߍߟߍ߲ߘߊ ߟߐ߭ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߁߆߃߁ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߭ߝߊ߰ ߁߆߄߈ ߠߴߊ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߝߘߎߡߊ ߝߣߊ߫ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߁߆߆߆ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߃߁ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߝߎ߬ߙߋ ߥߊ߫ ߓߙߌ߬ ߊ߬ ߕߙߐߝߍ߬ ߦߋ߲߬.

ߕߊߖ ߡߤߊߟ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߡߜ߭ߏߟ ߟߐ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߢߍ߯ߙߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߟߐ߬ߢߊ ߞߏߟߏ߲ߛߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߟߐ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߌߙߊ߲ߞߊ ߟߎ߬߸ ߏߕߏߡߊ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߌ߲ߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߕߊ ߟߎ߬.

ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߟߐ߬ߓߊ߮ ߓߊߖߎߡߊ ߦߋ߫ ߎߛߑߕߊߘ ߊߤߑߡߊߘ ߟߊߤߏߙߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߟߊߤߏߙߌߞ.

ߘߌ߲߬ߞߌ߬ߙߌ߬ ߡߊ߬ߟߐ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߍߕߍ߮ ߣߌ߲߬ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߥߟߴߊ߬ ߘߝߊߣߍ߲߫ ߕߍ߫. ߌ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߛߣߍ߫߹ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߫؟

ߕߊߖ ߡߤߊߟ ߦߋ߫ ߊߜ߭ߙߊ߫ ߟߋ߬߸ ߎߕߊߙ ߔߙߊߘߍߛ߭ ߞߊ߬ߝߏ ߞߣߐ߫ ߌ߲ߘߌ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߓߍߟߍ߲ߘߊ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߦߊߡߎߣߊ߫ ߓߊߘߏ߮ ߘߐ߫߸ ߜ߭ߊ߲ߜ߭ ߓߊߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫߸ ߛߏ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߛߏ ߦߙߐ߫ ߡߊߥߙߍߥߙߍߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߏ߭ ߞߊ߲߬ (ߞߵߊ߬ ߟߊߞߙߋ߬ߞߙߋ߫) ߞߊߛߌߙߊ߫ ߓߊ߬ߖ߭ߊߙ ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߊ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߟߐ߭ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߁߆߃߂ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߟߐ߭ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߡߊߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߕߍ߫. ߛߊ ߖߊ߬ߤߊ߲ ߠߊ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߛߓߍߟߊ߫ ߓߊߖߎߡߊ ߊߓߘߎߟ ߤߊ߬ߡߌߘ ߟߊߤߏߙߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫߸ ߕߊߖ ߡߤߊߟ ߞߎ߲߭ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߁߆߄߃ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߁߆߄߄ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߊߖ ߡߤߊߟ ߘߏ߲߬ߘߊ߬ ߓߊߖߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߕߊߖ ߡߤߊߟ ߞߎ߲߭ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߁߆߄߈ ߠߋ߬ ߟߊ߫. ߎߕߊߙ ߔߙߊߘߍߛ߭ ߞߊ߬ߝߏ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߐ߭ ߛߊ߲߬ ߃߅߀߲ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߞߍ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߂߀߀߄ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߟߐ߭ ߞߎ߲߭ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߁߆߅߄ ߠߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߞߊ߬ ߓߟߏߡߐ߯ ߂߂߀߀߀ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߭ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߛߊ߲߫ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬. ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߐ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߓߊߖߎߡߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߎߛߑߕߊߘ ߊߤߑߡߊߘ ߟߊߤߏߙߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߟߊߤߏߙߌߞ.