ߏߛߙߌߛ-ߙߍߞߛ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߏߛߙߌߛ ߙߍߞߛ (ߊ߬ ߕߐ߮ ߞߘߐ: Origins-Spectral Interpretation-Resource Identification-Security-Regolith Explorer) ߦߋ߫ ߣߛߊ (NASA) ߟߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߗߋ߫ ߞߎ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߜߘߊ߫ ߓߋߣߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ ߢߍߛߐ߲ ߘߏ߫ ߘߴߊ߬ ߞߐߛߊߦߌ ߝߍ߬ ߘߎ߱ ߡߊ߬ ߦߊ߲߬.ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߊ߲ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ ߘߊ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߈\߂߀߁߆ ߟߊ߫߸ ߊߕߑߟߊߛ ߅߲, ߄߁߁ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫. ߓߋߣߎ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߜߘߊ߫ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߊߔߏߟߐ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߕߊ ߘߐߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ (ߘߎ߰ߘߐ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߛߊ߲ߜߘߊ ߟߎ߬) ߠߊ߫ ߛߐ߲߬߸ ߣߴߊ߬ ߓߊߕߐ߬ߡߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫: ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ ߡߊ߬ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߦߌ߰ ߖߏߣߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊߡߊ߲ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫ ߞߏ߬ߖߎ߮ ߡߊ߬ ߘߎ߱ ߟߊ߫ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߌߡߊ߲߫.

ߏߛߙߌߛ-ߙߍߞߛ
ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߊ߲, sample-return mission
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߢߍߥߟߊ ߣߌߥߦ ߝߑߙߐ߲ߕߌߦߍߙ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߍߓߌߟߊJuno ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐ߫ ߕߎߡߊ2016 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ2029 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߲߬ߖߏ߲ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ߟߌ, ߞߵߊ߬ ߖߊ߲ߓߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߝߍ߬, orbital activity ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐ߫ ߦߙߐߞߊߔ ߞߣߊߝ߭ߋߙߊߟ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߝߊ߲ߞߊ߸ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲ ߄߁ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲߫ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ߕߊ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߘߐ߫Atlas V 411 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ߬ߟߊUniversity of Arizona ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Launch contractorUnited Launch Alliance ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ ߕߎߡߊ߈ ߕߎߟߊߝߌ߲ 2016 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߲ߓߏ߲Lockheed Martin Space ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttps://www.asteroidmission.org/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Funderߣߊߛ߭ߐ߲ߣߊߟ ߊߋߙߣߏߕߌߞ ߍ߲ߘ ߛߑߔߋߛ ߊߘߑߡߣߌߛߕߑߙ߭ߋߛ߭ߐ߲߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߊ߲ ߖߌߘߊ߲ ߦߋ߫ ߞߙߌߕߌ߫ (ߕߐߣߌ߲߫) ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߕߊ߬ߟߊ߲߬ ߥߙߍߓߊߓߊ ߜߍ߲ߜߍߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߌ߬ߦߊߕߎ߬ߟߋ (ߛߎ߬ߞߎߟߊ߲ ߦߋߟߊ߲/spectromètre) ߝߌ߬ߟߊ߫ ߛߴߊ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߛߏ߯ߙߏߟߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߟߊ߬ߟߐ߲߫߸ (altimètre) ߞߋߟߋ߲߫ ߛߴߏ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߊ߲ߜߘߊ ߦߌߟߡߊߛߙߋ (topographie) ߟߎ߬ ߢߊߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫. ߓߟߏߡߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߣߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߌ߲߬ߣ ߛߌߕߎ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߲ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊߢߊ߬ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߛߏ߯ߙߏߟߌ ߣߴߊ߬ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ߢߊ ߞߊ߲߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߞߎ߲߬ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߜߘߊ ߘߎ߰ߡߊ߬ߟߊ ߢߍߛߐ߲ ߘߏ߫ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ ߘߴߊ߲ ߡߊ߬ ߦߊ߲߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߊ߲ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬ ߡߎ߬ߙߊ߲߫ ߞߟߊ߬ߥߟߎ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏߘߐߓߍ߲ ߞߍ߫ ߣߍ߲߫ ߒ߬ ߓߟߏ߫ ߞߛߍ߬ߞߛߍ߬ߘߊ߮ (ߟߊߓߏߙߊߕߎߥߊ߯ߙߌ) ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߛߏ߯ߙߏߟߊ߲ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߟߎ߬ ߟߊߞߋ߲߬ߛߎ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߡߊ߲߬ߘߌ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߜߘߊ ߓߟߏ߫ ߓߟߏߦߊߟߌߓߟߏߡߊ߬.

ߏߛߙߌߛ ߙߍߞߛ ߢߊߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߘߍ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߊߙߌߖ߭ߏߣߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߊߕߐ߬ߡߐ߲߬ ߘߊ߫ ߂߀߁߁ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߣߖ߭ߊ ߟߊ߫ ߣߌߥߦ ߝߑߙߐ߲ߕߌߦߍߙ (ߓߐߕߏ߲߫ ߞߎߘߊ߫) ߢߍߥߟߊ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌߣߌߢߐ߲߯ߕߍ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߢߍ ߛߐ߲߬ߞߐ ߛߊ߲ߘߐߘߊ߲ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߘߏߟߊߙ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߈߀߀ ߘߌ߫. ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߊ߲ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߛߊ߲߭ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲ߜߘߊ߫ ߓߋߣߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߘߐ߫ ߂߀߁߈ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫. ߡߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߊ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߜߘߊ߫ ߓߋߣߎ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ߟߊ ߢߍߛߐ߲ ߘߏ߫ ߕߊ߬ ߞߏ߲߲ߓߌߕߌ߮ ߂߀ ߡߊ߬ ߂߀߂߀ ߟߊ߫. ߢߍߛߐ߲ ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߏ߬ߙߏ߲ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߖߌ߰ߟߌ ߘߎ߱ ߡߊ߬ ߦߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߂߀߂߃ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫.

ߛߓߍߢߐ߲߮ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߊ߲ߜߘߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߛߏ߯ߙߏߟߌ ߣߴߊ߬ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ߟߌ ߘߊ߰ߟߎ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߥߊߦߌ߲߫ ߓߘߌߞߊ (ߡߘߌߜߊ) ߓߐߛߎ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߟߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߝߘߏ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߝߊ߬ߘߌ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߦߏ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬. ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ߬ ߟߐ߲ߓߊߟߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߜߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߛߏ߯ߙߏߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߢߊ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߝߊߙߊ߲ߛߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ߞߎ ߘߏ߫ ߖߎ߯ߓߍߣߍ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߛߏ߯ߙߏߟߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߕߎߋ ߞߊ߰ߙߋ (ߊߛߌߘ ߊߡߌߣߋ) ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߊ߲ߜߘߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߐ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߘߎ߯ ߞߟߊ߬ߟߡߊ߬ ߢߊ߫ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߞߎ߲߬ߓߐ ߘߐ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬߸ ߞߊ߬ ߛߍ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߟߎ߫ ߡߊߞߍ߫ ߊ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ߫ ߡߊߞߏ߬ߣߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬ ߘߐ߬ߓߍ߬ߘߍ߲߬ߛߍ߬ߟߌ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫. ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߌ߲߬ߣ ߛߌߕߎ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߘߐߜߍߕߊ ߟߋ߬, ߒ߬ߞߊ߬ ߡߎ߬ߙߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߋߞߏߦߊ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߖߌߘߊ߲ ߕߴߛߋ߫ ߞߌߘߊ ߓߌ ߓߐ߫ ߟߊ߫. ߝߏ߫ ߞߐߛߊߦߟߌ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߗߋ߫ ߏ߬ ߞߐߛߊߦߌ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߢߍߛߐ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߬ ߦߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߴߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ߬ ߡߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫߸ ߘߎ߰ߡߊ߬ߟߊ ߡߎ߬ߙߊ߲߫ ߞߟߊ߬ߥߟߎ ߟߎ߬ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫ ߞߛߍ߬ߞߛߍ߬ߘߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߬ ߦߊ߲߬. ߤߊ߲߯ ߓߌ߬߸ ߗ߭ߊߔߐ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߊ߲ ߤߦߊ߬ߓߎ߯ߛߊ߬ ߟߋ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߛߊ߲ߜߘߊ ߘߏ߫ ߕߍߟߍ߲ ߘߏ߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߂߀߁߀ ߠߊ߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߞߛߊ߬ߓߌ ߡߍ߲ ߕߊ߬ ߘߊ߫ ߏ߬ ߞߊߘߐ߯ ߞߏߖߎ߰ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߜߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߓߐ߬ߓߐ߬ ߟߎ߬ ߟߊߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߛߎ߲ ߘߌ߫. ߏ߬ ߞߍ ߗ߭ߊߔߐ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߊ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߗߋ߫ ߘߴߊ߬ߟߋ߬ ߣߊ߬ߕߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫߸ ߤߦߊ߬ߓߎ߯ߛߊ߬ ߂߲ ߝߣߊ߫ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ ߘߊ߫ ߂߀߁߄ ߠߊ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߬ߙߍߝߍ߬ ߛߊ߫߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߖߋ߬ߕߌ߰ߘߊ ߣߛߊ ߞߊ߬ ߏߛߙߌߛ ߙߍߞߛ ߗߋߦߊߟߌ ߓߊߕߐ߬ߡߐ߲߬ ߂߀߁߁ ߠߊ߫߸ ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߏ߬ ߞߐߛߊߦߌ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߛߊ߲ߜߘߊ ߘߏ߫ ߢߍߛߐ߲ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫.

ߘߊ߲ߕ ߟߏߙߋߕߊ߫

ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߊ߲ߕ ߟߏߙߋߕߊ߫߸ ߗߋߦߊߟߌ ߟߐ߲ߞߏ ߖߋ߬ߓߌ߬ߦߊ߬ߟߊ. ߏߛߙߌߛ ߗߋߦߊߟߌ ߢߊߦߌ߬ߘߊ߬ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߣߛߊ ߟߊ߫ ߊߙߌߖ߭ߏߣߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߘߍ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߘߌ߬ߛߑߞߏ߯ߝ߭ߌ߬ߙߋ߬ ߢߍߥߟߊ ߘߐ߫ ߂߀߀߄ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߓߊߕߐ߬ߡߐ߲߬ ߛߊ߫ ߒ߬ߞߊ߬ ߊ߬ ߢߊߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߂߀߀߉ ߟߊ߫߸ ߣߌߥߦ ߝߑߙߐ߲ߕߌߦߍߙ (ߓߐߕߏ߲߫ ߞߎߘߊ߫) ߢߍߥߟߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߛߎߞߎ߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߓߊߕߐ߬ߡߐ߲߬ ߘߊ߫ ߂߀߁߁ ߠߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߏߞߑߤߌߘ (Lockheed) ߟߊ߬ߘߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߓߟߏ߫ ߂߀߁߄ ߠߊ߫.

ߟߊ߬ߞߏ߬ߝߐ߬ߟߌ߬ ߝߟߐߝߟߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߏߛߙߌߛ ߙߍߞߛ ߦߋߟߌ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߞߣߍߘߌ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߣߐߝߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫.
ߏߛߙߌߛ-ߙߍߞߛ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߓߌ߫ ߟߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߞߊ߲߲ߡߊ߬

ߏߛߙߌߛ ߙߍߞߛ ߟߊߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߏ߲߫ ߠߊߞߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߟߊߘߊ߲ߓߊ߯ ߟߏߞߑߤߌߘ ߟߎ߫ ߓߘߊ߸ ߞߵߊ߬ ߡߊߝߍߣߍ߲߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߏߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߘߐ߫.

ߏߛߙߌߛ ߙߍߞߛ ߦߋߟߌ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߞߣߍߘߌ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߣߐߝߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫.

ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߊ߲ ߓߘߊ߫ ߘߟߊߘߍ߰ ߞߣߍߘߌ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߴߊ߬ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߢߍ߫. ߛߊ߲ߜߘߊ ߘߏ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ߟߊ ߢߍߛߐ߲ ߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ ߘߎ߱ ߡߊ߬ ߦߊ߲߬߸ ߏ߬ ߢߊߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߝߟߐ ߘߐ߫ ߂߀߀߄ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊߙߌߖ߭ߏߣߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߓߟߏ߫߸ ߟߏߞߑߤߌߘ ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߛߑߔߋߛ ߛߌߛߑߕߍߡߛ ߟߊ߫ ߘߝߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߏߛߙߌߛ ߦߟߌߣߐ (OSIRISNotes) ߁.߂ ߕߐ߮ ߘߌ߫߸ ߘߌ߬ߛߑߞߏ߯ߝ߭ߌ߬ߙߋ߬ ߢߍߥߟߊ ߗߋߦߊߟߌ߫ ߈߲ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߞߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬. ߢߊߦߌߘߊߟߌ ߟߊߛߋ߫ ߘߊߞߎ߲߫ ߘߐ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߜߘߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ߠߊ ߢߍߛߐ߲ ߕߊ߬ ߝߏ߬ߙߏ߲߫ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߬ߟߌ ߟߊ߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߐߛߊߦߌ߲ߠߌ߲߫ ߜߙߋ ߝߙߋߞߋ ߥߊ߬ߙߊ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߘߎ߱ ߡߊ߬ ߦߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߖߐ߰ߣߍ߲ ߘߐߘߏ߲߭ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߰ ߛߘߍ ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߛߊ߲ߜߘߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߓߐߒߡߊߟߌ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬. ߏ߬ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߘߐߞߕߌ߫ ߘߊ߫ ߥߌ߬ߟߌ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߊ߲ ߛߑߕߊߘߐߛߕ (stardust) ߝߏ߬ߙߏ߲ ߢߍߛߐ߲߫ ߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ߕߊ ߟߊߞߐߛߊߦߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ (ߡߍ߲ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߉߉ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߫ ߘߎ߰ ߞߊ߲߬߬ ߦߊ߲߬ ߂߀߁߁ ߠߊ߫)߸ ߓߊߏ߬ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߊ߲ ߏ߬ ߕߊ߬ߟߌ߬ ߓߟߏ ߣߴߊ߬ ߕߐ߬ߡߐ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߝߏ߬ߙߏ߲ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߎ߲ߓߍ߲ߣߍ߲߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߝߊ߫ ߕߎ߲߯ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ ߞߐ߫. ߒ߬ߞߊ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߓߏߟߏߞߟߊ߫ ߘߏ߫ ߝߙߊ߬ ߡߍ߲ ߖߊ߲߰ߧߊ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ (ߡߍߕߙߍ߫) ߂ ߘߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߘߎߞߘߎߟߌ߫ ߛߐ߰ߙߐ߲߬ߢߊ߬ ߅ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߝߏ߬ߙߏ߲߬ ߘߋ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߴߏ߬ ߘߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊߜ߭ߑߛߊߡ (TAGSAM) ߞߊ߲ߞߋ ߛߋ߲߭ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߞߎߡߘߊ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫. ߏ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߗߋߦߊߟߌ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߓߊߕߐ߬ߡߐ߲߬ ߣߖ߭ߊ ߓߟߏ߫ ߂߀߀߄ ߠߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߟߌߟߌ߫ ߜߘߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ ߏ߬ ߛߊ߲߫ߠߊ߬ߞߊ ߟߊ߫. ߏ߬ ߞߍ ߗߋߦߊߟߌ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߡߊߖߌ߰ ߘߊ߫ ߦߌߟߡߊ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫߸ ߡߊ߬ߜߍ߲߬ߠߌ߲ ߖߊ߬ߕߍ߰ߖߙߎߡߎ߲ ߡߊ߬ߟߐ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߘߏ߫ ߦߏ߫ ߂߀߀߁ ߡߊߙߛ ߏߘߌߛߋ߫ ߏ߬ ߖߏ߯ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߕߟߋ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ ߝߜߊ (ߔߊ߬ߣߏ ߛߏߟߍߙ \ ߛߏߟߊߙ ߔߊߣߋߟ) ߞߎ߲ߓߍ߲ߕߊ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋߛߊ߫ ߟߊ߫. ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߖ߭ߊ ߟߊ߫ ߓߊߕߐߡߐ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫߸ ߞߊߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߘߐߘߎ߲߰ߧߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߏߟߌߞߏߟߌ (ߛߊ߯ߘߊ߫ ߊ). ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍߣߍ߲ ߖߊ߬ߕߋ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ߫ ߟߊ߫߸ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߰ ߛߘߍ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߜߍ߲߬ߠߌ߲ ߕߟߋ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ ߝߊ߬ߜߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߘߎ߲߰ߧߊ ߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߥߎߢߊ߲ߥߎߢߊ߲ ߞߍߕߐ߫ ߦߋ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߦߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߜߘߊ ߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫ ߢߐ߲߯ߡߊߛߊߡߊ߲߫ ߝߊ߲ߞߊ ߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߦߊ߬ߟߌ ߝߛߏ߬ߝߛߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߜߘߊ ߞߊ߲߬. ߕߟߋ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ ߝߊ߬ߜߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ߞߏ ߡߊ߬߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ߓߟߏߡߊ߬ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߊ߲ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫. ߢߊߦߌߘߊߟߌ ߏ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ ߘߴߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߕߐ߯ ߓߊߕߐߡߐ߲ߠߌ߲ ߘߍ߬ߘߊ ߓߟߏ߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߟߐ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߛߋ߲ߒߞߏߟߦߊ ߝߊ߲ߝߘߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߞߊ߲߫ ߗߋߦߊߟߌ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߜ߭ߑߙߍߟ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߕߋ ߘߌ߫.

ߓߊߕߐߡߐ߲ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߣߌߥߦ ߝߑߙߐ߲ߕߌߦߍߙ ߢߍߥߟߊ ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߌߥߦ ߝߑߙߐ߲ߕߌߦߍߙ ߢߍߥߟߊ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߗߋߦߊߟߌ߫ ߘߊߜߍߟߍ߲ ߘߏ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߫ ߡߍ߲ ߛߐ߲߬ߞߐ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߢߍߥߟߊ ߘߌ߬ߛߑߞߏ߯ߝ߭ߌ߬ߙߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߞߟߌߟߌ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߢߊߦߌߘߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߂߀߀߈ ߠߊ߫. ߞߏ ߢߊ߬ߒ߬ߞߐ߬ߓߊߟߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߞߟߌߟߌ ߏ߬ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ߞߏ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߜߘߊ ߢߍߛߐ߲ ߘߏ߫ ߞߐߛߊ߬ߦߌ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߊߙߌߖ߭ߏߣߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ ߞߴߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߘߐ߫. ߊ߬ ߕߐ߯ ߢߊߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߞߐߣߙߊ ߙߍߞߛߑߣߏߕ ߂.߂ ߟߋ߬ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߖߊ߲߬ߓߌߟߊ ߘߌ߫ ߢߊߦߌߘߊߟߌ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߛߎߞߎ߫ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫. ߡߊߙߛ ߏߘߌߛߋ߫ ߟߋ߬ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߍߡ.ߍߙ.ߏ (MRO) ߟߐߜߊ߲߬ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߢߍ߫. ߊ߬ ߝߢߐߞߎ߲ ߞߎ߲ߓߊ ߘߐߛߊ߲߭ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߬ ߁.߃ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߂ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ surfaceߕߏ߫ ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߟߊ߬ߥߟߎ ߟߎ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫. ߂߀߀߉ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߠߊ߫߸ ߏߛߙߌߛ-ߙߍߞߛ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߛߊ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߰ ߓߊߕߐ߬ߡߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߖߏߣߊ ߘߌ߫. ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߝߌߟߊ߬ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߊߜ߭ߌ (SAGE) ߟߋ߬ ߘߌ߫ (Surface and Atmosphere Geochemical Explorer)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊߙߏߞߊ߲ߦߟߍ (moonrise),ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߖߌ߰ ߛߌ߰ߟߏߟߏ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߞߐߛߊߦߌ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߊߙߏ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߓߊߙߌ ߢߍߛߐ߲ ߘߏ߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ ߘߌ߫. ߂߀߁߀ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߫߸ ߛߊߜ߭ߌ ߣߴߏߛߙߌߛ-ߙߍߞߛ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊߕߐߡߐ߲ߠߌ߲ ߛߌ߬ߛߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߐߛߊ߬ߥߏ߬. ߂߀߁߁ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߅߸ ߣߛߊ ߞߊ߬ ߏߛߙߌߛ-ߙߍߞߛ ߓߊߕߐߡߐ߲ߠߌ߲ ߠߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫