ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߌߙߑߔߍ߲߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߌߙߑߔߍ߲߫ (ߎߞߙߍߣߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫: ) ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߞߌߦߍߝ߭ ߛߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߎߞߙߍߣߌ߲߫. ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߡߊߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߡߐ߰ ߆߂ ߄߅߆ ߘߐ߫ ߂߀߂߁ ߠߊ߫.

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌߙߑߔߍ߲߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߌߙߑߔߌߣ ߓߊ ߟߋ߬ ߝߍ߬߸ ߘߑߣߌߍߔߙ ߓߊ ߞߌߣߌ߲߫ ߓߟߏ߫ ߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߀ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߞߌߦߍߝ߭ ߞߐ߬ߘߎ߯-ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫. ߌߙߑߔߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߌߦߍߝ߭ ߛߌ߰ߘߊ߮ (agglomération) ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌߙߑߔߍ߲߫ ߦߋ߫ (municipalité) ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ () ߊ߬ߟߋ߬ ߕߐ߯ ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫ (ߎߞߙߍߣߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫: ߸ ߌߙߑߔߍ߲ߛߑߞߊ ߡߌߛߑߞߙߊߘߊ߬)߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߓߊ߫ ߞߊߝߏߙߋ߲߫ ߛߓߊ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫: ߝ߭ߐߙߑߖ߭ߍߟ߸ ߤߐߛߑߕߏߡߍߟ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐߕߑߛߌߦߎߓߌ߲ߛߞߌ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌߙߑߔߍ߲߫ ߜߍ߲ ߕߍ߰ ߘߊ߫ ߁߈߉߉ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߌߦߍߝ߭ ߣߌ߫ ߞߏߝ߭ߍߟ ߟߎ߫ ߕߍ ߣߍ߰ߛߌߟߊ ߟߊ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߘߊߝߍ߫ ߓߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊߖ߭ߌ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߞߍ߫ ߌߙߑߔߍ߲߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߂߄ ߡߊ߬ ߁߉߄߁ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߣߍߣߍߓߊ ߕߟߋ߬ ߆ ߟߊ߫ ߁߉߄߃ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߏߞߣߐߟߊ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߉߅߆ ߟߊ߫.

ߞߊ߬ߦߌ߯ ߂߀߀߃ ߟߊ߫߸ ߌߙߑߔߍ߲߫ ߦߋ߫ ߌߙߑߔߍ߲߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߝߟߍ (ߛߣߌߡߊ߲) ߢߊ߰ߢߊ߮ ߘߏ߫ ߟߊߛߣߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬_ߊ߲_ߛߊ߲߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߝߟߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߡߊ߬ߝߏ߬ߦߌ߬ߟߌ ߛߎߞߌߟߊ (ߓߐߢߐ߲߯ߞߘߐߟߊ) ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߙߎ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߘߍߘߍ߲ߝߍߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߂߀߂߂ ߕߙߊߓߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߝߊ߲ߞߊ߲ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߌߙߑߔߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ߫ ߘߊߞߎ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߌߦߍߝ߭ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬.

ߛߏ ߣߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߎߘߎ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߛߏ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߕߙߊߓߊ ߂߈, ߂߀߂߂ ߟߊ߫.

ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊߓߐ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߌߙߑߔߍ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߥߊ߫ ߞߌߦߍߝ߭߸ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߈ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߙߎ߬ߛߌ߫ ߓߋ߲߬ߞߊ߲ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߞߘߐߞߊ߬
ߎߞߙߍߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߊ߲߬ ߛߍ߲߫ ߘߐߛߏ߬ߘߏ߲߬ߜߋ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬
ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߐ ߦߵߌ ߘߐ߫ ߌߙߑߔߍ߲߫ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߥߊ߫ ߞߌߦߍߝ߭߸ ߌߙߑߔߍ߲߫ ߓߊ ߛߍ߲ ߘߐߝߏߘߏ߲ ߞߐߝߍ߬ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߛߊ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊߝߊ߬ ߞߌߦߍߝ߭ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߋߟߌߦߊ ߣߌ߫ ߣߐ߰ߦߊ߬ ߘߐ߫
ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߐ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߌߙߑߔߍ߲߫ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߈ ߡߊ߬

ߟߐ߬ߟߌ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊߡߊ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߌߙߑߔߍ߲߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߛߘߍ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬: ߍߝ.ߛߋ ߙߐߛ-ߓߌ߬ߟߊ ߕߑߛߋߙߞߑߝ߭ߊ߫ ߣߌ߫ ߍߝ.ߛߋ ߣߊߝߑߞߐߡ ߓߙߏߝ߭ߊߙߌ߫.

ߞߊ߬ߙߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߔߊߙߞ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߊ߬ߥߛߊ ߔߊߙߞ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎ߬ߟߎ߲߬ ߝߙߎߕߎ߸ ߕߋ-߃߄ ߈߅
ߗߍ߬ߝߊߘߌ߲ ߠߎ߬ ߕߊ߯ ߦߙߐ߫ ߔߊߙߞ
ߔߊߙߞ ߝ߭ߟߏߘߌߡߌ߯ߙ ߔߙߊߝ߭ߌߞ.
ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߞߍߦߙߐ߫ ߗߍߕߟߊߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫

ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߕߐ߯ߛߓߍߟߌ ߥߟߊ߫ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ߟߌ ߟߎ߬

߁߉߂߃* ߁߉߂߆* ߁߉߃߉* ߁߉߅߉* ߁߉߇߀* ߁߉߇߉* ߁߉߈߉*
߂߂߂߆ ߂߅߁߃ ߆߄߈߉ ߁߈߁߈߆ ߂߅߂߇߅ ߃߁ ߅߈߉ ߃߈ ߇߁߀

ߛߌ߰ߓߊ߰ߓߙߍ߬ߟߐ߲ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ߟߌ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߰

߂߀߀߁* ߂߀߁߀* ߂߀߁߁* ߂߀߁߂* ߂߀߁߃* ߂߀߁߄* ߂߀߁߅*
߄߀ ߅߉߃ ߄߁,߁߈߅ ߄߁,߅߃߃ ߄߁,߆߉߃ ߄߂,߉߂߄ ߄߄,߀߂߃ ߄߅,߄߆߈

ߖߌ߬ߦߊ߬ߝߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌߙߑߔߍ߲߫ ߟߐ߬ߘߊ (gare)
ߌߙߑߔߍ߲߫ ߛߏ ߛߓߍߘߊ
ߘߎ߱ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ
ߌߙߑߔߍ߲߫ ߘߋ߲ߡߊߛߎ߫ ߓߊߕߏߓߏ߲
ߝߊ߬ߛߏ ߖߊ߯ߓߘߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߌߙߑߔߍ߲߫
ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߌߙߑߔߍ߲߫߸ ߓߊ߫ ߣߍߣߍߞߓߊ߫ ߝߟߐ