ߊߡߊ߬ߘߎ߫-ߟߊ߬ߡߌߣ ߜ߭ߋߦ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߊߡߊ߬ߘߎ߫-ߟߊ߬ߡߌߣ ߜ߭ߋߦ
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫, ߛߣߍ߬ߞߊߟߌ߫, ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Lamine, ߊߡߊߘߎ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߂߀ ߕߎߟߊߝߌ߲ 1891 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊMédine, Mali ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߁߀ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ 1968 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߘߊ߬ߞߊ߯ߙߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲, senator of the Community, Senator of the French Fourth Republic, Member of the National Assembly of Senegal, undersecretary ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߭ߙߊ ߘߌߦߊߔߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊFrench Section of the Workers' International ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊߡߊ߬ߘߎ߫ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߜ߭ߋߦ (߁߈߉߁ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ - ߁߉߆߈ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߕߟߋ߬ ߁߀ ߘߊ߬ߞߊ߯ߙ) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ߬ ߞߙߎߞߊ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߁߉߄߅ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ߢߐ߲߯ ߟߋߏߔߏߟߘ ߛߋߘߊߙ ߛߍ߲ߜ߭ߐߙ ߟߎ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߬ߟߌ߫ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߘߐ߫. ߜ߭ߋߦ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߲߬ߜߍ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߁߉߅߈ ߠߊ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߡߌ߬ߣߌ߲߬ ߜ߭ߋ߬ߦ ߛߊߙߌߦߊ ߞߊ߲߬ ߁߉߄߆ ߟߊ߫ (ߟߊ߬ߡߌ߬ߣߌ߲߬ ߜ߭ߋ߬ߦ ߛߊߙߌߦߊ) ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߥߙߎߣߍ ߓߍ߯ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬.

ߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߏ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߡߊ߬ߘߎ߫-ߟߊ߬ߡߌߣ ߜ߭ߋߦ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߟߋ߬߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ (ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߌ߲߭ ߡߊ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߕߊ߲߬)߸ ߁߈߉߁ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀ ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߁߉߂߁ ߠߋ߬ ߟߊ߫.

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߘߊߞߎ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߡߊ߬ߘߎ߫-ߟߊ߬ߡߌߣ ߜ߭ߋߦ ߦߋ߫ ߘߊ߬ߞߊ߯ߙ߸ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߊ߬ ߞߐߛߊߦߌ ߝߍ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫߸ ߟߊ߬ߡߌ߬ߣߌ߲߬ ߜ߭ߋ߬ߦ ߞߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ ߘߏ߫ ߜߘߌ ߛߌ߰ [ߏ߬ ߘߐߞߣߍ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߣߍ߲߫] ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߍ߲ߕ ߟߎߥߌ߫ ߛߏߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߬ߟߌ߫߸ ߁߉߂߄ ߠߊ߫.

ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ߬ ߞߙߎߞߊ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߁߉߃߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߯ ߥߛߊߘߋ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߟߊ߫ ߟߋߏߔߏߟߘ ߛߋߘߊߙ ߛߍ߲ߜ߭ߐߙ ߘߊߝߍ߬ ߁߉߄߄ ߠߊ߫. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߴߏ߬ ߛߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߬ߞߊ߰ߙߎ߬ ߛߏߕߌ߮ ߘߌ߫. ߜ߭ߋߦ ߞߵߊ߬ ߞߊߘߊ߲߫ ߞߙߊߕߊߕߊ߫ ߤߊ߲߯ ߟߊ߬ߡߌ߬ߣߌ߲߬ ߜ߭ߋ߬ߦ ߛߊߙߌߦߊ ߟߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫ (ߟߊ߬ߡߌ߬ߣߌ߲߬ ߜ߭ߋ߬ߦ ߛߊߙߌߦߊ) ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ ߤߊߞߍ ߟߊߘߤߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߥߙߎߣߍ ߟߎ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߍ߫. ߏ߬ ߟߊߘߤߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߄߆ ߘߓߊ߬ߕߊ ߇ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

ߜ߭ߋߦ ߓߣߐ߬ ߘߴߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߟߊ߫ ߁߉߅߁ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߛߍ߲ߜ߭ߐߙ ߓߐ ߞߐ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߙߎߞߊ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߜ߭ߋߦ ߞߵߊ߬ ߜߋ߲߭ߞߘߎ߬ ߛߍ߲ߜ߭ߐߙ ߟߊ߫ ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߁߉߅߈ ߠߊ߫. ߏ߬ ߞߐߝߍ߬ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ߬ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊߣߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫.

ߛߊ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߘߊ߬ߞߊ߯ߙߎ߫ ߁߉߆߈ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߁߀ ߠߋ߬ ߟߊ߫. ߏ߬ ߟߏ߲ ߞߊ߬ߣߊ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫.

ߘߋ߲ߓߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߑߞߌߍߙ ߊߟߑߔߍ߲߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߰ߟߌ߫ ߟߊ߬ߡߌ߬ߣߌ߲߫ ߜ߭ߋߦ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߘߌ߫.

ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߘߐߜߍ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߛߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߊ߬ߞߊ߯ߙߎ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ߬ߟߐ߲

ߦߟߌߡߊߛߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]