ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߊߟߌߣ ߛߌ߬ߕߏߋ߫ ߖߊ߬ߕߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߊߟߌߣ ߛߌ߬ߕߏߋ߫ ߖߊ߬ߕߊ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߡߏ߬ߛߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߊߟߌߣ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲߬ߕߐ߮Dame de Kabrousse ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ1920 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߞߊ߬ߓߙߎߛ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߂߂ ߘߓߊ߬ߕߊ 1944 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߕߎ߲ߓߎߞߑߕߎ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍߢߊߛߎ߲ߞߎ߲ ߛߊߓߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭scurvy ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߲߬ߖߏ߲deportation ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊߟߌߣ ߛߌߕߏߋ߫ ߖߊ߬ߕߊ߫ (߁߉߂߀-߁߉߄߄), ߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊߓߙߎߛ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߡߛߏ߫ ߕߐ߮ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߂߀ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊߓߙߎߛߌ߫߸ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߄߄ ߠߊ߫ ߕߎ߲ߓߕߎ߫߸ ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߬ߟߌ߬ ߞߐߞߐߣߐ߲ߠߌ߲ ߣߊ߲߬ߞߌ߲߬ ߡߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߙߍߞߙߍߦߟߊ߫ ߞߛߊߡߊ߲ߛߌ߬߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߥߙߎߣߍߦߊ ߞߊ߲ߡߊ߬.

ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߟߌߣ ߛߌߕߏߋ߫ ߖߊ߬ߕߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߂߀ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊߓߙߎߛߌ߫߸ ߞߛߊߡߊ߲ߛߌ߬߸ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߏ߲ ߞߊ߬ߣߊ߫ ߦߋ߲߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߥߙߎߣߍߦߊ ߟߊ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߟߌߛߌߦߊ߫ ߖߊ߬ߕߊ߫ ߣߌ߫ ߊߛߏߣߋߟߏ߫ ߖߊ߬ߕߊ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫߸ ߒ߬ߞߵߊ߬ ߟߊߡߐ߬ ߘߴߊ߬ ߓߏߙߌ߲ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߋߟߊߓߊߟߍ߲߫ ߖߊ߬ߕߊ߫߸ ߊ߬ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ ߘߐ߫.

ߖߐ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ߫ ߗߍߓߏ߲߸ ߒߟߐ߲ߔ (ߞߛߊߡߊߛ) : ߓߏߟߌ. ߖߐ߲߬ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߊ߬ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߕߏߘߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߖ߭ߌߜ߭ߍ߲ߛ߭ߐߙ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߎ߲ߘߊ߮ («docker» ߘߏ߬ߣߌ߲߬ߠߊ߬ߦߟߍ ߣߴߊ߬ ߟߊߖߌ߱) ߘߏ߫ ߟߊ߫. ߕߟߋ߬ߡߊ ߓߐ߫ ߣߍ߲߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߘߊ߬ߞߊߙߎ߫߸ ߒ߬ߓߴߊ߬ ߞߊ߬ ߗߋߘߊ߫ ߢߣߊߡߊ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߦߋ߲߬ ߠߋ ߞߏ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫. ߒ߬ߓߴߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߘߊ߬ߞߊ߯ߙߎ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߞߎߡߊߞߊ߲߫ ߛߟߐߡߌ߲ߠߞߊ ߝߊߙߊ߲ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߦߴߊ߬ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߞߏ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߗߋߦߊߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊߕߟߊ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߥߙߎߣߍߦߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߟߊ߫. ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߊ߬ ߡߊ߫ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߴߊ߬ ߡߙߌߘߐ ߕߊ߭ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߫ ߞߛߊߡߊߛ. ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ߧߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߕߟߏߡߊߜߟߍߦߊ ߕߏ߰ߝߏ ߟߊ߫.

ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ߠߊ ߔߏߟ ߘߌߋߘߌߦߎ߫ ߣߊ߬ ߦߌߟߡߊ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߂߀߁߁ ߠߴߊ߬ ߜߋ߬ߟߋ ߞߊ߲߬. ߞߏ߫ ߊߟߌߎ߲ߣ ߛߌߕߏߋ߫ ߖߊ߬ߕ[߁]ߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߜߊ߫ (ߛߏߡߊ ߡߛߏ߬ߡߊ߲) ߞߏߦߋߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߞߊ߰ߙߎ߬ ߛߌ߮ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߛߊ߲ߖߌ ߟߊ߲߬ߘߊ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߛߊߙߊ߫. ߊ߬ ߞߐߛߊߦߌ ߝߍ߬ ߞߊߓߙߎߛ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊߙߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߛߊߙߊ߫ ߟߊ߲߬ߘߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߕߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߓߏߟߌ ߘߏ߫ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߛߏ ߟߎ߬ ߡߊߞߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߞߟߌߟߌ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐߛߌߟߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߕߏ߰ߝߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

߁߉߄߃ ߟߊ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߖߐ߲ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߥߎ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߖߐ߰ߟߊ߬ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߝߟߐ߫ ߊ߬ ߣߎ߲ߞߘߐߕߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߛߎ߯ߦߊ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߓߏ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߛߙߊߛߌ߯ߟߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߏ߬ ߟߋ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߡߊߛߌߟߊ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߋ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߢߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߕߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߥߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߕߎ߲ߓߕߎ߫߸ ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߴߊ߬ ߛߊ߲߬ ߂߄ ߡߊ߬ ߦߋ߲߬ ߠߋ ߁߉߄߄ ߠߊ߫ ߢߌ߲ߓߎߘߎ߲߫ ߖߊ߲ߞߊߙߏ (scorbut) ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߛߊߡߊߛߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ ߞߐߞߐߣߐ߲ߓߊ߯ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫.

ߜߟߌߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߊߞߎߟߎ߲ ߊߟߌߣ ߛߌ߬ߕߏߋ߫ ߖߊ߬ߕߊ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߊ߬ߞߊ߯ߙߎ߫ ߣߌ߫ ߖ߭ߌߜ߭ߍ߲ߛ߭ߐߙ ߕߍ߫

ߝߋ߬ߙߌ ߊߟߌߣ ߛߌ߬ߕߏߋ߫ ߖߊ߬ߕߊ߫ ߊ߬ ߕߐ߮ ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߛ߭ߋߌߞ ߊ߲ߕߊ߬ ߖߐߔ ߘߍ߬ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߬ (campus) ߡߊ߬ ߘߊ߬ߞߊ߯ߙ (ߊߟߌߣ ߛߌ߬ߕߏߋ߫ ߖߊ߬ߕߊ߫ ߞߍߦߙߐ)߸ ߏ߬ ߟߊߘߊ߬ߙߏ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߢߍ߫ ߖ߭ߌߜ߭ߍ߲ߛ߭ߐߙ (ߝߙߎߕߎ ߊߟߌߣ ߛߌ߬ߕߏߋ߫ ߖߊ߬ߕߊ߫), ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߣߌ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߢߊ߬ߟߌ߬ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߫.

ߥߟߊ߬ߘߊ߰ߦߌߘߊ ߘߏ߫ ߟߐ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߂߀߀߇ ߟߊ߫.

ߊߟߌߣ ߛߌ߬ߕߏߋ߫ ߖߊ߬ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߊ߬ߞߊ߰ߙߎ߬ ߣߌ߫ ߖ߭ߌߜ߭ߍ߲ߛ߭ߐߙ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߂߀߀߈ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߥߟߌߛ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߖߐ߰ߟߊ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߖߌ߰ ߘߊ߫ ߖߌ ߞߘߐ߫ ߛߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬