ߦߎ߬ߙߌ ߜ߭ߊߜ߭ߊߙߌ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߦߎ߬ߙߌ ߜ߭ߊߜ߭ߊߙߌ߲
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Allegianceߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Юрий Алексеевич Гагарин ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߐ߮Юрий Алексеевич Гагарин ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Yury ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌGagarin ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Patronym or matronym for this personAlekseyevich ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߉ ߕߙߊߓߊ 1934 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊKlushino ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߂߇ ߕߙߊߓߊ 1968 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊNovosyolovo ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭aviation accident ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊߓߙߎKremlin Wall Necropolis ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬Aleksey Gagarin ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߣߊ߫Anna Gagarina ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊValentina Ivanovna Gagarina ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ ߠߎ߬Yelena Gagarina, Galina Gagarina ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊaircraft pilot, astronaut, ߛߏ߬ߝߊ, ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ, explorer ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊdeputy of the Supreme Soviet of the Soviet Union ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊCollege named Yuri Gagarin (Saratov), Orenburg Military Aviation Piloting High School, Zhukovsky Air Force Engineering Academy ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߊߞߍߦߌߟߊߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Astronaut missionVostok 1 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊCommunist Party of the Soviet Union ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߟߎ߫22nd Congress of the Communist Party of the Soviet Union, 23rd Congress of the Communist Party of the Soviet Union ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߖߟߊcolonel, podpolkovnik, major, senior lieutenant, lieutenant ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬Yuri Gagarin Cosmonaut Training Center, Soviet Air Forces ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫International Academy of Astronautics, First group of Soviet cosmonauts ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߲߬ߖߏ߲ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ߫ ߜߊ߲ߠߌ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Depicted byBust of Yuri Gagarin, Irakleio ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߦߎ߬ߙߌ ߊߟߍߞߑߛߦߋߝ߭ߌߞ ߜ߭ߊߜ߭ߊߙߌ߲ (߁߉߃߄ ߕߙߊߓߊ ߉ – ߁߉߆߈ ߕߙߊߓߊ ߂߇) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ߓߏߙߌߟߊ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߐ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲ߕߍ ߞߐߞߊ߲ߠߊ (ߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߛߊ߲ ߞߣߐ߫) ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߞߍ߫ ߝ߭ߍߛߑߕߐߞ ߁߭ ߡߊ߬ߘߏ߲ (ߞߊߔߑߛߎߟߌ) ߠߋ߬ ߞߣߐ߫߸ ߜ߭ߊߜ߭ߊߙߌ߲ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߖߊ߰ߟߋ ߘߝߊ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߁߉߆߁ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߁߂ ߡߊ߬. ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߘߊߞߎ߲߫ ߞߎ߲ߓߊ߫ ߛߎ߮ ߏ߬ ߘߝߊ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߜߊ߬ߛߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߛߊ߲ߡߊߟߏ߬ߟߏ (ߡߐ߰ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲) ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߡߊߢߍ߯ߙߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߣߌ߫ ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߊ߫߸ ߦߏ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߣߊ߲߬ߞߌ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߊ߫ ߜߟߌߦߊ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߘߌ߫[߁].

ߜ߭ߊߜ߭ߊߙߌ߲ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߙߎ߬ߛߌ߫ ߕߏ߯ߘߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߑߟߎߛ߭ߌߣߏ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋߣߍ߲ߦߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߍ߰ ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߜߊߞߌߘߊ (steel plant) ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߟߌߦߎߓߍߙߑߛߌ߫. ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߝߊ߲ߞߊ ߘߐ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ߓߏߙߌߟߊ ߘߌ߫ ߟߎߏߛߑߕߊߙߌ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߜߘߋ ߟߊ߫ ߣߐߙߑߝ߭ߍߗ߭ߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߐߕߏ߲ ߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߕߐ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߢߍߥߟߊ ߘߐ߫ ߞߏߛߌߡߏߛߌߦߟߊ߫ (ߛߊ߲ߡߊߛߓߍߟߊ߫) ߟߏ߯ߟߎ߫ ߟߎ߫ ߝߍ߬. ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ߫ ߜߊ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߞߐߝߍ߬ ߛߊ߫߸ ߜ߭ߊߜ߭ߊߙߌ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ߫ ߡߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߡߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߫ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߏ߬ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߐ߯ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐߝߍ߬. ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߁߉߆߂ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߞߐ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߟߊߟߌ߯ߟߊ߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߛߎߔߙߍߡߎ߲ ߓߏ߲߫ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߣߴߊ߬ ߘߎ߰ߟߊ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߫.

ߝ߭ߏߛߑߕߐߞ ߁߭ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߜ߭ߊߜ߭ߊߙߌ߲ ߞߋߟߋ߲ߔߋ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ߫ ߜߊ߲ߠߌ߲ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߏߦߎߛ ߁߭ ߗߋߦߊߟߌ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߓߋ߬ߟߌ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߰ߞߍ߫ ߣߴߊ߬ ߕߊ߯ߡߊߢߐ߲߯ ߝ߭ߑߟߊߘߡߌߙ ߞߡߊߙߐߝ߭ ߟߎ߫ ߝߊ߰. ߖߘߐ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߣߊ߲߬ߞߌ߲ ߞߊߣߊ߬ ߝߊ߰߸ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߜ߭ߊߜ߭ߊߙߌ߲ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ߫ ߜߊ߲ߠߌ߲߫ ߣߊ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߖ߭ߎߞߐߝ߭ߛߑߞߌ߫ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߣߌߘߐߦߊߟߌ߫ (Engineering) ߘߎ߲ߓߎ ߟߊ߫ ߁߉߆߈ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߟߊ߫߸ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߘߊ߬ߙߌ߬ߒ߬ߠߊ߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊߜߊ߲ ߘߐ߫. ߜ߭ߊߜ߭ߊߙߌ߲ ߛߊ߬ ߘߴߏ߬ ߞߍ ߞߎ߲߬ߢߐ߲߰ ߟߏ߯ߟߎ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߡߌߜ߭-߁߅ ߡߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߫ ߜߊ߲ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߊߓߏ߬ߙߌ ߞߊ߲߬ ߜߊ߲ߠߌ߲ ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߝ߭ߑߟߊߘߡߌߙ ߛߍߙߑߦߐߜ߭ߌ߲ߣ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߓߋ߬ ߘߊ߫ ߞߌߙߑߜ߭ߊߛ߭ ߛߏ ߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫.

This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߍ߬ߞߊ߲ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬