ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߣߊ߰ߙߊ߫ ߞߏ߰ߙߌ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߣߊ߰ߙߊ߫ ߞߏ߰ߙߌ
ߡߊ߬ߟߌ ߞߏ߰ߙߌ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߅°߁߀′߆″N ߇°߁߇′߂߅″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߣߊ߰ߙߊ߫ ߞߏ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߘߎ߰ߞߟߏ ߘߟߊߘߍ߯ߟߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫[߁].

ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲߫ ߁߁ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߞߣߐ߫: ߊߟߊߤߌ߬ߣߊ߫߸ ߘߊߓߏ߫߸ ߘߌ߯ߟߌ߫߸ ߘߜ߭ߐ߬ߝߙߌ߫߸ ߝߊ߬ߟߎ߫߸ ߜ߭ߍ߬ߢߍߓߊ߫߸ ߜ߭ߎߌߙߋ߫߸ ߞߐߙߐ߲ߜ߭ߊ߫߸ ߣߊ߰ߙߊ߫߸ ߢߊߡߣߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߊ߬ߜ߭ߊߘߎ߫.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬