ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߡߏߕߌ߬ ߞߏ߰ߙߌ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߡߏߕߌ߬ ߞߏ߰ߙߌ
ߡߊ߬ߟߌ ߞߏ߰ߙߌ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߡߐߔߑߕߌ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߄°߄߀′߀″N ߄°߅′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߡߏߕߌ߬ ߞߏ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߘߎ߰ߞߟߏ ߘߟߊߘߍ߯ߟߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߏߕߌ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫[߁].

ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲߬ ߁߅ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߞߣߐ߫: ߓߊߛߌߙߎ߫߸ ߓߐ߬ߙߐ߲߬ߘߜ߭ߎ߫߸ ߖߊߟߎߓߋ߫߸ ߝߊߕߐߡߊ߫߸ ߞߐ߲߬ߠߊ߫߸ ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߓߊ߬ߣߊ߫߸ ߞߎߓߊߦߋ߫߸ ߞߎߣߊߙߌ߫߸ ߡߏߕߌ߬߸ ߎ߯ߙߐ߬ ߡߏ߯ߘߌ߬߸ ߎߙߎߓߋ߬ ߘߎ߯ߘߋ߬߸ ߛߊߛߊߟߑߓߋ߫߸ ߛߌߦߏ߫߸ ߛߏߞߎߙߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߦߋ߫.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬