ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߡߋߣߞߊ߫ ߞߏ߰ߙߌ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߡߋߣߞߊ߫ ߞߏ߰ߙߌ
ߡߊ߬ߟߌ ߞߏ߰ߙߌ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߜ߭ߊ߬ߏ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߆°߃߅′߀″N ߂°߅߀′߀″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߡߋߣߞߊ߫ ߞߏ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߘߎ߰ߞߟߏ ߘߟߊߘߍ߯ߟߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߜ߭ߊ߬ߏ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߕߊ߲߬ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߡߋߣߞߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߰ ߞߎߙߎ߲ߘߎ ߓߊ߯ ߓߊ߲߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߜߙߊ ߝߍ߬ ߂߀߁߁ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߁߄ ߡߊ߬. ߡߋߣߞߊ߫ ߞߏ߰ߙߌ߬ ߞߘߐ ߡߍ߲ ߣߊ߬ߕߐ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߏ߰ߙߌ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫: ߡߋߣߞߊ߫߸ ߊ߲ߘߋߙߊߓߎߞߊߣ߸ ߌߣߋߞߊ߯ߙ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌߘߍߙߑߡߍߣ.

ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲߫ ߅ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߞߣߐ߫: ߊߟߕߊ߫߸ ߊ߲ߘߋߙߊ߲ߓߎߞߊߣ߸ ߌߣߋߞߊ߯ߙ߸ ߡߋߣߞߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌߘߍߙߑߡߍߣ.

ߡߋߣߞߊ߫ ߞߏ߰ߙߌ ߓߎ߬ߕߘߎߓߎ߬ߖߍ߲ߛߍ߲ ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߥߎߟߋߡߌ߲ߘߍ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߤߊߥߎߛߊ ߟߎ߬߸ ߝߌߟߊ ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߐ߲ߙߊߌ ߟߎ߬. ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߌߦߊ߲ߡߙߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ (ߣߌ߬ߛߌ߸ ߢߐ߯ߡߍ߸ ߛߊ߱߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߭ ߟߎ߬) ߡߍ߲ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߡߊ߬[߁].

߁߉߇߀ ߘߊߡߌߣߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߊ߭ ߣߌ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߌ߫ ߞߟߍ ߟߎ߬ ߘߊߡߌߣߊ ߕߎߡߊ ߘߌ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߖߊ߭ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߜߏߦߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߫. ߏ߬ ߞߍ ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬߸ ߣߌ߬ߛߌ߸ ߛߊ߱߸ ߢߐ߯ߡߍ߸ ߣߌ߫ ߓߊ߭ ߟߎ߬ ߡߊߘߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ٪߉߀ ߟߊ߫. ߏ߬ ߞߍ ߝߛߏ߬ߝߛߊ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߝߋ߲ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ߡߊ (ߣߐߣߐ߸ ߛߏ߬ߓߏ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߏ߬ߟߏ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫) ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊߘߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߝߏߍ߲߫.

ߓߊ߲ߘߊ ߟߌ߬ߤߟߊ ߞߊ߬ ߓߐ߰ߝߍ (ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲) ߠߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߥߎߟߋߡߌ߲ߘߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߲߬ߞߌ߬ߙߊ߬ ߞߎߘߊ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߕߊ߯ߓߟߏ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߏ߫ ߛߌ߮ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߢߌߣߌ߲߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߝߍ߬.

ߓߐߢߐ߲߯ߦߊ ߓߍ߲߬ߘߐ ߓߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲߫ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߕߍ߫:

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫