ߡߊ߯ߝߌ߲߫ ߞߓߊ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߡߊ߯ߝߌ߲߫ ߞߓߊ߫ ߊ߬ ߘߍ߭ ߛߎ߬ߛߎ߬ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߎߛߎߡߊߣߌ߫ ߘߌ߫ ߑ ߊ߬ ߓߊ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ߦߏ߫ ߊ߬ ߢߊߡߍ߲ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߊ. ߡߊ߯ߝߌ߲߫ ߞߓߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߀߅ ߝߊ߲߭ ߠߋ߬ ߝߍ߬ ߡߎߛߊߘߎ߰ ߓߋ߯ߟߊ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߝߊ߬ ߕߐ߮ ߘߐ߱ߓߍ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߊ ߡߊ߯ߝߌ߲߫ ߓߙߋߕߋ߫. ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߓߐߛߟߎ ߟߋ߬ ߖߊߝߎߣߎ߲ ߘߌ߫ ߑ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߛߋ߲߬ߠߊ ߕߐ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߡߎߛߊߘߎ߯ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߑ ߣߊ߬ߡߛߊ߬ ߟߊߘߌߦߊߢߍ ߡߊ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ߬ ߏ߬ ߞߌ߬ߛߍ߬ ߡߊ߬ߞߐߣߐ߲ ߠߊ߫ ߝߏ ߡߎߛߊߘߎ߯ߞߊ ߟߎ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߥߋ߯ߟߋ߫ ߞߏ߫ ߞߓߊ߬ ߖߎߥߊ߫ ߟߎ߫. ߞߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߡߛߊ߬ ߞߌ߬ߛߍ߬ ߞߏ ߝߍ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߣߍ߲ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߡߎߛߊߘߎ߰ ߟߋ߬ ߘߎ߰ߡߊ߬ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐ߫ ߣߌ߫ ߞߏߢߊߢߌߣߌ߲ߣߊߓߊ ߟߋ߬ ߑ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ ߣߊߡߎ߲ ߠߛߊߣߌ߲ߧߊߓߊ߮ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߑ ߊ߬ ߟߐ߲߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߘߊߡߦߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߞߍ߲ߘߍߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߡߊ߯ߝߌ߲߫ ߞߓߊ߫ ߘߌߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏߛߓߍ߫، ߞߏ߬ ߛߊߓߎ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߕߊ߯ ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ : ߡߊ߰ߙߌ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ، ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊ߬ߝߏ߬ߦߊ ߞߍ߬ߟߍ ، ߣߊߥߎ߲ ߡߌߣߌ߲߫ ߞߏ، ߊߟߊߡߊ߲ߘߌ ߞߏ߫ ، ߡߛߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߘߎ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߄ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߟߏ ߟߊߖߌ߮ ߞߏ ߣߌ߫ ߓߟߏ ߟߊߦߟߍ ߞߏ ߕߌ߲ߞߌ ߕߎߡߊ߫…. ߞߴߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊߕߐ߲ ߕߘߍ߬ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߘߊ߫ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߌߦߊߣߊ߲ߞߏ ߘߐߛߊ߬ ߟߊ߫ ߑ ߏ߰ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߞߟߍ߬ ߞߎ߲ ߠߊ߫ ߖߎ߯ߦߊ ߞߎ߲ ߘߌ߫ ߝߏ ߞߊ߬ ߡߊߓߏ߬ߙߌ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߕߐ߮ ߛߓߍ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߟߊߕߊ߯ ߊߟߌߖ߭ߋߙߌ ، ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߓߴߊߟߎ߬ ߞߊ߲ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߟߊ߫ ߊߟߌߖ߭ߋߙߌ ߕߊ߯ ߡߴߊ߬ ߕߎ߬ ߘߐߝߊ߰ ߘߌ߯ߣߊ ߢߊߢߌߣߌ߲߫ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ ، ߏ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߟߊ߫ ߛߊߟߌ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߑ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߟߍߙߊ ߓߎ߯ ߡߊ߬ ߦߋ߲߬ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߣߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߝߏ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߘߵߊ߬ ߞߟߌߟߊ߫ ߞߏ߫ ߢߍߓߊ߮ (ߌߡߊ߯ߡߊߡ) ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ،ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߏ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊߒߠߊߒߕߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߓߊߏ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߕߘߍ߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߟߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߊߟߌߖ߭ߋߙߌ ߞߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ ߈ ߤߊ߲߯ ߁߀ ߢߐ߲߰ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߐߛߊߦߌ߲߫ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߣߊߡߎ߲ ߞߕߌ ߜߍߟߍ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߍ߰ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲߬ ߓߟߏߡߊ߬. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߦߊ߲߬ ߟߊߓߙߌߦߊ߫، ߛߙߊ߬ߟߏ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߑ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߐ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫ ߟߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߞߐ߬ ߛߌ߮ ߟߋ߬ ߡߊ߬. ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ߞߍ ߟߊ߫ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߞߊ߬ ߓߐ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ، ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߓߍ߲߬ ߣߊߥߎ߲ ߡߌߣߌ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߡߊ߬ ߡߎߛߊߘߎ߰ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߡߍ߲ ߢߣߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ ߛߘߌ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߉߀ ߓߐ ،ߊ߬ ߡߌ߬ߛߌ ߝߊ߰ߕߊ ߕߘߍ߬ ߉߀ ߝߣߊ߫ ߓߐ. ߡߊ߯ߝߌ߲߫ ߞߓߊ߫ ߓߊ߯ߣߍ߲߫ ߖߐ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߛߘߍ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߦߋ ߓߙߊ߬ߘߊ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߐߛߓߍ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߓߊ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߙߌ ߕߘߍ߬ ߞߵߊ߬ ߓߘߊ߫ ߕߏ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߊߟߌߖ߭ߋߙߌ ، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߎߡߊ ߢߌߣߌ߲߫ ߒ ߝ߭ߊ߬ ߞߊߙߌߝߊ߬ ߛߊ߰ߣߐ߮ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߲ ߘߏ ߝߐ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߟߐ߮ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߘߊߘߐߞߊ߲ ߟߐ߲߫ ߖߊ߬ߣߌ߲ ߊ߬ ߘߐߕߋ߬ ߕߐ ߛߘߍ ߦߋ߫ ߑ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߡߊ߬ ߛߐ߲߬ ߤߊ߲߫ : ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߣߊߥߎ߲߫ ߞߏ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ( ߕ ߖ) ߞߊ߲ ߕߍ߫ ، ߞߴߊ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߝߋߎ߫. ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߞߎ߲ ߘߌ߫ ، ߣߊߥߎ߲ ߞߏ߫ ߟߊߝߛߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߎߛߊߘߎ߯ߞߊ ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߥߋ߯ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߖߍߓߍ߫ ߑ ߟߊ߬ߘߍ ߏ߬ ߕߌߢߍ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߡߊ߯ߝߌ߲߫ ߞߓߊ߫ ߕߐ߮ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߓߊߏ߬ ߣߊߥߎ߲߫ ߡߌߣߌ߲߫ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߟߋ߬ ߞߢߊߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߟߏ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߑ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߔߊߞߌߛߊ ߘߌ߫. ߊߟߊߡߊ߲ߘߌ ߞߏ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫ ߝߘߎ ߟߊߛߣߐ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ ߘߌ߫ ߝߌߛߙߌ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߛߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߘߎ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߄ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߊߕߐ߲߫ ߜߘߋߜߘߋ߫ ߑ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߬ߙߍ ߣߌ߫ ߞߏ߬ߙߏ߲ ߜߊߛߌ ߝߊߕߊ߲ߕߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߓߌ߬ߘߐ߬ߦߊ ߞߏ ߛߌߦߊߡߊ߲. ߓߋ߯ߟߊ߫ ߡߏߙߌ߫ ߛߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬﴿ ߡߎߛߊߘߎ߯ ، ߢߍ߭ߟߊ ، ߘߞߎߙߋߟߊ ، ߕߊߓߌߟߊߟߊ ، ߖߊߞߐߟߌߘߎ߮ ﴾ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߡߊ߯ߝߌ߲߫ ߞߓߊ߫ ߕߊ ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߛߓߊ߬ ߟߋ߫ ߝߘߎ߫ : ߤߖߊ ߞߊߘߌߦߊߕߎ߬ ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߏ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߐ߮ : ߡߊߛߋߓߊ߫ ߞߊ߬ߓߊ ، ߊߦߎߓ ߞߊ߬ߓߊ ߑ ߤߖߊ ߓߌ߲ߕߎ߬ ߘߏ߯ߙߋ߫ ߏ߬ ߘߋ߲ : ߊߓߎߓߊߞߊߙ ߞߊ߬ߓߊ ߑ ߤߖߊ ߡߊ߬ߛߌߦߊߡߌ߫ ߞߙߎ߬ߡߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߞߍ߫ ߛߎ߬ߢߊ ߇. ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߬ߘߐ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߡߊ߬ ߘߛߍ߫ ߝߋߎ߫ ، ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߁0 / ߁߉߉߂ ߛߋ߲߬ߞߐ߬ ߛߏ ߞߣߐ߫. ߞߵߊ߬ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߈߇. ߊߟߊ߫ ߦߊ߬ߝߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߖߌ߰ ߦߙߐ ߢߊ߬. ߡߊ߯ߝߌ߲߫ ߞߓߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߬ ߖߊ߲ ߛߐߘߐ߲ ߘߌߦߊ߫ ߘߴߊ߬ ߛߦߊ߬ߝߏ߬ߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ߒߡߊ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߝߍ߬ ߑ ߞߏ ߓߊ߫ ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߖߏߣߊ ،ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߏߙߌߜߊߣߊ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ ߣߊߡߎ߲ ߠߊߛߣߊߣߌ߲ߧߊ ߕߘߍ߬ ߟߕߊߡߣߊ ߝߊ߲߬ߞߣߐ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫.