ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߞߡߊߟߊ߫ ߤߊߙߌߛ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߡߊߟߊ߫ ߤߊߙߌߛ
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߡߏ߬ߛߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Kamala Harris ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߐ߮Kamala Devi Harris ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Kamala ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌHarris ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߲ߞߊߕߐ߮賀錦麗 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߂߀ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ 1964 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊOakland Medical Center ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬Donald J. Harris ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߣߊ߫Shyamala Gopalan ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬Maya Harris ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊDoug Emhoff ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߝߏ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߫ߘߋ߲ߡߊߦߊ߫Tony West, Meena Harris, Cole Emhoff, Ella Emhoff, Sharada Balachandran Orihuela ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ߓߦߊfamily of Kamala Harris ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߟߌ߫ ߞߊ߲ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ, ߟߊ߬ߝߛߊ߬ߟߌ߬ߟߊ, prosecutor, jurist, ߛߓߍߦߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Field of workcriminal justice, prosecution, ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ, ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߮ߙߊ߫ ߘߌߦߊSan Francisco District Attorney's Office, San Francisco District Attorney's Office, California Department of Justice ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊUniversity of California College of the Law, San Francisco, ߤߏߥߊ߯ߙߘ ߖߊ߯ߓߘߊ, Westmount High School, F.A.C.E. School ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߯ߓߘߊ ߖߐ߲ߓߐ߲Juris Doctor, Bachelor of Arts ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߊߞߍߦߌߟߊߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߘߌ߭ ߛߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߭ߙߊ ߘߌߦߊSan Francisco, Sacramento, ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߘߌ߭ ߛߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊߞߙߎߞߊ ߓߍ߯ߦߟߊߞߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߡߍ߲ ߘߐ߫2020 United States presidential election, 2016 United States Senate election in California, 2014 California Attorney General election, 2010 California Attorney General election, 2024 United States presidential election ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߘߋ߲ߡߊߛߎߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߘߌ߬ߘߐ߬ߛߐߛߐ ߟߎ߬COVID-19 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Handednessright-handedness ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߓߊ߬ߘߋ߲߬ ߓߊ߯ߙߊThe Truths We Hold: An American Journey, Superheroes Are Everywhere, Smart on Crime ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫Alpha Kappa Alpha, Congressional Black Caucus ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߲߬ߖߏ߲2020 Democratic Party vice presidential candidate selection ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲Thurgood Marshall Award, honorary doctor of the University of Southern California, honorary doctor of the Howard University, Time 100 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Phone number+1-202-224-3553 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttps://www.whitehouse.gov/administration/vice-president-harris/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
FandomKHive ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Personal pronounL484 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Stack Exchange taghttps://politics.stackexchange.com/tags/kamala-harris ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߡߊߟߊ߫ ߤߊߙߌߛ (/ˈkɑ.mə.lə ˈhæ.ɹɪs/) ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߆߄ ߞߏ߲߲ߓߌߕߌ߮ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߀ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߁߉߆߄ ߠߊ߫ ߏߋߞߑߟߊ߲ߘ߸ ߞߊߟߑߝߐߙߑߣߌ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߡߐ߰ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߛߏ߬ ߝߟߐ ߣߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߝߟߐ ߣߌ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߊߡߋߙߞߌߞߊ߫ (ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߌ߲ߘߌߞߊ) ߟߎ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߗߋߘߊ ߏ߬ ߘߊߞߘߐ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߂߀߂߁ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߂߁ ߠߊ߫.

ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ ߄߉߲ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊߟߌߝߐߙߑߣߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߕߌߞߊ߲ߘߊ ߘߌ߫ ߂߀߁߁ ߣߌ߫ ߂߀߁߇ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߖߋߙߌ߫ ߓߑߙߐ߲ߥ ߠߊ߫ ߟߐ߬ߒ߬ߞߋ߬ߟߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߯ߦߟߊߞߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߟߑߝߐ߯ߣߌ߬ߦߊ߬ ߞߊ߲߬ߜߍ߬ ߡߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߟߊ߫ ߂߀߁߇ ߣߌ߫ ߂߀߂߁ ߠߎ߬ ߕߍ߫.

ߊ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߓߍ߯ߦߟߊߞߊ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߬ߛߌ߮ ߞߐ߫ ߂߀߂߀ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߐ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊߘߌ߲ߧߊ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ ߣߴߊ߬ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊߘߐߖߊߥߏ߫ ߝߟߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ (premiers) ߖߍ߬ߘߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߐ߫. ߖߏߌ߫ ߓߊߌߘߍ߲߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߴߊ߬ ߝߌߟߊ߲߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߓߍ߯ߦߟߊߞߊ ߡߊ߬ߡߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍߦߊ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߌ ߕߟߋ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߡߵߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ߫ ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߕߟߋ߬ ߇ ߡߊ߬. ߛߎߥߊ߲ߘߌߟߊ߫ ߞߎ߲ߓߊ (grands électeurs) ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ ߘߌ߫ ߂߀߂߀ ߣߍߣߍߓߊ ߕߟߋ߬ ߁߄ ߠߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍߦߊ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߕߏ߫ ߟߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲߬ߜߍ (sénat) ߟߎ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߞߊ߲ߓߍ߲ߠߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߍ߯ߦߟߊߞߊ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߞߢߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߅߀-߅߀ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߂߀߂߀ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ ߦߟߍ߬ ߘߵߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߝߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߕߍߝߘߊߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߊߣߌ߲ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߐߖߎ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎߡߘߊ ߓߊߖߎߡߊ:ߞߙߊߞߏ:ߞߡߊߟߊ߫ ߤߊߙߌߛ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ

ߞߡߊߟߊ߫ ߘߋߝ߭ߌ ߤߊߙߌߛ ߦߋ߫ ߘߏߣߊߟߘ ߖ. ߤߊߙߌߛ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߞߐ߲ߘߐ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߛߑߕߊ߲ߝߐߙߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫߸ ߣߴߊ߬ ߓߐߖߎ ߦߋ߫ ߖߊߡߊߌߞߌ߬ ߘߌ߫ ߣߴߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߁߉߆߁ ߠߊ߫߸ ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏߘߋߦߊ (doctorat) ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊߟߑߝߐߙߑߣߌ߫ ߓߍߙߑߞߌߟߋ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛ߭ߌߦߊߡߟߊ ߜ߭ߏߔߊߟߊ߲߫߸ ߞߍ߲ߘߍߞߊߙߊ߲ߠߊ ߣߌ߫ ߥߊ߲߬ߞߏ߲߬ߓߣߊ߬ߟߐ߲߬ߠߊ ߣߴߊ߬ ߘߊ߲ߘߟߊ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߛߌ߲ ߥߊ߲߬ߞߏ߲߬ߓߣߊ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߓߐߛߎ߲ ߦߋ߫ ߕߊߡߌߟ ߣߊߘߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߌ߲ߘߌ߫ ߣߴߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߆߀ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏߘߋߦߊ ߖߐ߲ߓߐ߲߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߊ߲ߘߏߞߙߌߣߟߏߗ߭ߌ (endocrinologie) ߘߐ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫, ߣߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߓߊ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߏߞߑߟߊߤߏߡߊ߫߸ ߞߊߟߑߝߐߙߑߣߌ߫. ߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߘߊ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߡߊߟߊ߫ ߛߊ߲߭ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ ߦߋ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫ ߡߐ߲ߕߑߙߋߦߊߟ ߁߉߇߆ ߣߌ߫ ߁߉߈߁ ߠߎ߬ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߫ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߡߛߏ߫ ߡߦߊ ߤߊߙߌߛ ߟߎ߫ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߓߊ߫ ߞߊ߬ ߗߋߘߊ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߘߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߟߊ߬ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߡߊߞߑߜ߭ߌߟ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߟߐ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲߬ߝߐ߫ ߞߊߙߊ߲ߛߏ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߣߊߘߊ߫ ߥߍߛߕߑߡߐ߲ߕ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫ ߞߋߓߍߞ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߎ߲߬ߝߊ߮ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߦߋ߲߬ ߠߋ߫ ߁߉߈߁ ߠߊ߫.

ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߟߊߕߊ߯ ߓߞߊߟߏߙߌߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߦߋ߲߬ ߠߋ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߟߐ߲ߞߏ ߘߐ߫ ߤߏߊߙߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߞߕߌߟߊ ߝߏߘߋߦߊ (Juris Doctor) ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߤߊߞߍ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߫ ߤߊߛߑߕߌ߲ߜ߭ ߠߊ߫ ߞߊߟߑߝߐߙߑߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߝߑߙߊ߲ߛߌߛߑߞߏ߫. ߊ߬ ߕߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߘߍ߬ ߓߊߙߏߦߊ (barreau) ߘߐ߫ ߞߊߟߑߝߐߙߑߣߌ߫ ߁߉߉߀ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߞߎ߲߬ߞߊ߲߬ߞߏ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߝߘߎ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߊ߫ ߘߎߜ߭ߑߟߊߛ ߋߡߑߤߐߝ ߓߟߏ߫߸ ߘߋ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߝߘߎߡߊ߫ ߝߟߐ ߝߍ߬.

ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊߔߑߕߌߛߕ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߊ߯ߙߘ ߓߊߔߑߕߌߛߕ ߗߐߗ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߌ߫ ߛߊ߲ߝߑߙߊ߲ߛߌߛߑߞߏ߫߸ ߡߍ߲ ߦߴߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߓߊߔߑߕߌߛߕ ߓߊߕߏߓߏ߲ ߠߎ߬ ߓߏߟߏ߲ ߘߌ߫ USA.

ߞߕߌߟߊ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊߞߎ߲ ߘߊߡߌߣߊ ߛߊ߲ߝߊߙߊ߲ߛߌߛߑߞߏ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߡߊߟߊ߫ ߤߊߙߌߛ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊߡߍ߲ߘߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߕߌߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߙߍߞߍ ߘߌ߫ ߁߉߉߀ ߣߌ߫ ߁߉߉߄ ߕߍ߫. ߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊߟߌߝߐߙߑߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߥߊߟߌ߫ ߓߑߙߐ߲ߥ ߓߟߏ߫ ߁߉߉߄ ߠߊ߫߸ ߕߍߓߊ߯ߦߊ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߣߴߏ߬ ߡߍ߲ ߕߍ߫߸ ߞߕߌ߫ ߞߐߛߊߦߌߘߊ (ߞߎߙ ߘߴߊߔߍߟ) ߘߐ߫ ߓߊ߯ߙߊߒߕߊ߲ߧߊ ߟߊߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߘߐ߫߸ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߟߊߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߘߐ߫ (ߞߊ߬ߟߑߝߐ߯ߣߌߦߊ ߡߋߘߌ߬ߞߊߟ ߊ߬ߛߌߛߑߕߍ߲ߛ ߞߐߡߌߛ߭ߐ߲߬) . ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ ߓߟߏߕߍ߭ ߞߐ߫ ߞߊߙߏ߫ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߕߌߞߊ߲ߘߦߊ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߍ߯ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߵߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߕߐ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰. ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߊߟߌ߫ ߓߑߙߐ߲ߥ ߠߊ߫ ߕߍߓߊ߮ߦߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߊߝߌ߲߬߸ ߞߊ߬ߕߎ߲߰ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߘߊ ߟߎ߬ ߡߞߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫,,. ߂߀߁߉ ߟߊ߫߸ ߥߊߟߌ߫ ߓߑߙߐ߲ߥ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߞߏ߫ «ߞߵߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߣߐ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊߞߎ߲\ߞߊߙߌߦߍߙ ߘߐ߫» ߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߁߉߉߄ ߠߊ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߮ߦߊ ߓߟߏߕߍ߰ ߊ߬ ߛߎߘߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߛߊ߲ߝߊߙߊ߲ߛߌߛߑߞߏ߫ ߛߏߕߌ߮\ߊ߬ߟߌ߬ߞߊߟߌ ߘߌ߫ ߁߉߉߆ ߟߊ߫. ߁߉߉߈ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊߟߑߝߐߙߑߣߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߕߌߞߊ߲ߘߊ߫ ߕߌߙߍ߲ߛ ߤߊߟߌߣߊ߲߫ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߍ߮ ߓߏߟߏ߲߲ߝߘߊ ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ (Career Criminal Division)߸ ߞߕߌߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߓߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߣߊ߬ߡߌ߬ߣߊ߬ߜߋ߲߬ߦߊ (ߛߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌߓߋ߬ߒߞߊ߬ߠߌ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߋ߬ߡߛߏ߬ߞߊ߲߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߘߊߘߐߓߍ߲߭. ߕߌߙߍ߲ߛ ߤߊߟߌߣߊ߲߫ ߛߙߍߞߍ ߞߊ߬ ߘߊߙߍߟ ߛߊߟߏߡߐ߲߫ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߞߡߊߟߊ߫ ߤߊߙߌߛ ߛߌ߬ߣߊ߬ߦߊ ߟߊ߫߸ ߞߊߟߑߝߐߙߑߣߌ߫ ߂߀߀߀ ߞߎ߲߬ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ ߂߁߭ ߞߊ߲ߘߟߌ ߘߊߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߞߕߌߞߊ߲ߘߊ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߘߋߣߍ߲߫ ߞߎ߲߬ߡߊߞߘߎ߬ߓߊߟߌ (ߛߊ߲߬ ߁߈ ߘߎ߰ߟߊ߫) ߟߎ߬ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߫ ߊ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߘߐ߫ ߦߊ߬ߣߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߋߣߍ߲߫ ߞߕߌߖߌ߲ ߠߊ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߲ߘߟߌ ߏ߬ ߡߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߞߡߊߟߊ߫ ߤߊߙߌߛ ߢߍ߫. ߂߀߀߀ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߋ߲߭ ߕߘߍ߬ ߛߊ߲ߝߊߙߊ߲ߛߌߛߑߞߏ߫ ߛߏߕߌ߯ߦߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߛߏ ߟߊߝߛߊ߬ߟߊ߫ ߟߎ߬ߥߌߛ ߙߍߣߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬. ߞߡߊߟߊ߫ ߤߊߙߌߛ ߞߊ߬ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬߸ ߡߍ߲ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߋߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߘߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ ߜߍߟߍ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲ߘߊ߫. ߟߎ߬ߥߌߛ ߙߍߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߜߍߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߕߌߞߊ߲ߘߊ ߘߌ߫.

ߛߊ߲ߝߊߙߊ߲ߛߌߛߑߞߏ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߞߕߌߞߊ߲ߘߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߂߀߀߃ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊߟߑߝߐߙߑߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߞߕߌߞߊ߲ߘߊ ߘߌ߫ ߕߌߙߍ߲ߛ ߤߊߟߌߣߊ߲߫ ߣߌ߫ ߓߌߟ ߝߊߖ߭ߌߦߏ߫ ߟߎ߫ ߞߘߐ߫ ߞߊ߲ ٪߅߆ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߌ߲߰ߡߊ߲߬ ߝߟߐ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߘߊߞߎ߲ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰ ߛߊ߲ߝߊߙߊ߲ߛߌߛߑߞߏ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߤߘߌ ߕߊ߬ ߞߴߊ߬ ߕߍߣߊ߬ ߝߊ߰ߟߌ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߍߣߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߝߣߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߝߏߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫.

ߞߡߊߟߊ߫ ߤߊߙߌߛ ߞߊ߬ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲߫ ߜߟߐߡߌ߲ߡߊ ߞߍ߫ ߛߊ߲ߝߊߙߊ߲ߛߌߛߑߞߏ߫ ߛߏߕߌ߯ ߞߘߐ ߥߊߟߌ߫ ߓߑߙߐ߲ߥ ߘߊߝߍߛߌ߮ ߘߐ߫߸ ߞߊߟߑߝߐߙߑߣߌ߫ ߞߊ߲߬ߜߍ߬ ߡߛߏ ߘߌߊߣߌ߫ ߝߍ߲ߛߑߕߍ߲߫ ߦߋ߫߸ ߛߓߍߟߌߟߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߢߊ߰ߟߌ߬ߖߌ߬ߦߊ߬ߕߊ߬ߟߊ (caricaturiste) ߊ߯ߙߐ߲ ߡߊߞ ߜ߭ߑߙߎߘߊ߬: ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߥߏ߬ߟߊ߬ߓߐ߬ߟߊ ߋߘߌ ߜ߭ߑߙߌߝߍ߲߫ ߣߌ߫ ߞߑߙߊߌߛ ߙߐߞ ߟߎ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߊߘߊ߲߫ ߛߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߕߌߙߍ߲ߛ ߤߊߟߌߣߊ߲߫ ߕߊ ߟߎ߬ ߡߵߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ߥߟߊ (bilan) ߦߙߊ߬ߞߌ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߞߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߐ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߕߌߓߋߟߋ߲ (parquet) ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߓߊߏ߬ ߞߴߏ߬ ߕߴߛߋ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߛߋ߲ߒߞߏߟߦߊߓߟߏߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߴߊ߬ ߕߍ߫ «ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫» ߸ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߘߐߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߥߛߎ߬ߟߌ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߊ߲߬ ٪߅߂ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ ߜߍߟߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߊߟߌߝߐߙߑߣߌ߫ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ߓߊ ߦߋ߫ ٪߈߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߌߙߍ߲ߛ ߤߊߟߌߣߊ߲߫ ߡߊߝߌ߲߬ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߕߌߓߋߟߋ߲ ߠߴߊ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊߓߋ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߜߍߣߍ߲߫ ߕߍ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߴߏ߬ ߟߊ߫ ߞߕߌߓߋߟߋ߲ ߣߐ߬ ߕߴߊ߬ ߘߐߖߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߟߊ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߟߊߟߐ߬ ߛߏ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߘߐ߰ߕߐ߬ ߞߌ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߓߋߦߑߝ߭ߌߎ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߘߊߟߐߍ߲ߣ ߠߎ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߝߌ߲߬  ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߟߎߞߣߐ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߟߎ߬ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߘߝߐߟߌ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߡߊߝߌ߲߬ ߘߊ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊߟߌ߫ ߓߑߙߐ߲ߥ ߡߊߕߎ߬ߙߍ߬ߕߎߙߍ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߴߏ߬ ߖߋ߬ߓߌ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮\ߝߏ߲߬ߝߏ߲ (carrière) «ߦߴߏ߬ ߟߋ ߞߕߐ߫»߸ ߊ߬ ߣߴ«ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߏߦߌ߬ ߡߊ߲ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߦߋ߫»߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ «ߖߌ߰ߟߌ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߝߌ߲ ߘߐ߫» ߥߊߌߟߌ ߓߑߙߐ߲ߥ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫.

߂߀߁߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬  ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߐ߫ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߯ ߕߊ߲ߧߊ ߘߐ߫.