ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߞߟߏߞߊߣߌ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߞߙߊߞߏ:Infobox Commune du Mali

ߞߟߏߞߊߣߌ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߛߏ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬[߁]ߝߏ߬ߙߋ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߟߏߞߊߣߌ߫ ߞߏ߰ߙߌ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ [߂]ߠߎ߬ ߘߐ߫.

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߊ߲߭ ߘߎ߰ߕߌ߰ ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ
߂߀߀߄ ߛߋߞߎ߬ ߡߊ߬ߙߌ߬ߞߏ ߊߘߋߡߊ
߂߀߀߉ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߝߏߝߣߊ߫ ߞߏߘߍߡ

ߓߐߢߐ߲߯ߡߊ߫ ߛߏ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. [߁] ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫
  2. ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲