ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬
designation for an administrative territorial entity of a single country
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲second-level administrative division ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߥߙߍ ߔߊ߬ߔߘߊ

ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߦߋ߫ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߕߟߊߕߟߊߟߌ ߞߊߓߋ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߃߁ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫߸ ߏ߬ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲ ߓߍ߯ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲߫ ߂ ߥߟߊ߫ ߦߙߌߞߊ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߕߟߊߕߟߊߟߌ ߞߊߓߋ߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬. ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߖߘߍ߬ߕߐ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߟߊߕߟߊߟߌ ߞߊߓߋ߫ ߝߟߐ ߘߌ߫. ߊߓߌߖߊ߲߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߖߘߍ߬ߕߐ߲߬ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߦߊߡߎ߬ߛߏ߬ߞߙߐ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߫ ߕߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߘߌ߫.

ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߃߁ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬. ߒ߬ߓߊ߬ ߛߌ߬ߕߊ߬ߙߌ߬ ߝߙߌߛߌߡߊ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߓߐߕߏ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫. ߛߌ߬ߕߊ߬ߙߌ߬ ߛߟߏߟߏ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߖߘߍ߬ߕߐ߲߬ߕߌ߮ ߓߐߕߏ߲ ߠߋ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߕߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߘߌ߫[߁].

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߁߀ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߁߉߉߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߕߟߊߟߌ ߞߊߓߋ߫ ߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߊߓߋ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫. ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߂ ߟߎ߫ ߝߙߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߁߉߉߆ ߟߊ߫. ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߄ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߝߙߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߁߉߉߇ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߐ߮ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ ߞߍ߫ ߁߆ ߘߌ߫. ߂߀߀߀ ߟߊ߫߸ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߕߟߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ ߟߊߛߋ߫ ߁߉ ߘߐ߫.

߂߀߁߁ ߢߝߍߟߊ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߕߟߊߕߟߊߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߘߐ߫߸ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߁߉ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߟߊߟߌ ߞߊߓߋ߫ ߝߟߐ ߘߌ߫. ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߫ ߞߎߘߊ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߘߛߌߕߙߌߞߌ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߕߟߊߟߌ ߞߊߓߋ߫ ߝߟߐߦߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬߫ ߁߉ ߟߎ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߃߁ ߘߌ߫. ߂߀߁߂ ߟߊ߫߸ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߟߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߃߁ ߠߊߘߊ߲߫.

߂߀߁߄ ߠߊ߫߸ ߘߛߌߕߙߌߞߌ ߞߏ ߟߊߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߊߓߌߖߊ߲߬ ߣߌ߫ ߦߊߡߎ߬ߛߏ߬ߞߙߐ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬. ߏ߬ ߞߍ ߂߀߂߁ ߠߊ߫߸ ߘߛߌߕߙߌߞߌ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߘߛߌߕߙߌߞߌ߫ ߖߘߍ߬ߕߐ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫.

ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߔߊ߬ߔߘߊ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߊ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߟߊ߬ߟߋ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߦߊ߲߬ ߞߣߐ߫

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ (enwiki) ߟߋ߬ ߡߊ߬