ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߊ߲ߞߎ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯

ߓߟߏߞߘߐ߫ ߘߐߛߙߋ ߡߎ߰ߡߍ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫ ߥߞߌߔߘߋߞߎ. ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߙߍߘߍ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ ߟߊ߫ ߓߘߍߞߍ߭ ߞߊ߬ ߢߊ߬߸ ߏ߬ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߛߙߋ ߛߎ߯ߦߊ ߡߊߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߟߊ ߕߐ߮ (ߛߏ߬ߓߌ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߟߋ߬ ߛߓߍߘߋ߲ ߗߏ߯ߦߊ ߝߍ߬)߸ ߥߟߴߊ߬ ߥߟߏߣߍ߲߫ ߞߐߜߍ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ (ߛߏ߬ߓߌ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߛߓߍߘߋ߲ ߠߎ߬ ߗߏ߯ߦߊ ߝߍ߬).

ߘߏ߲߬