ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߟߊߓߊ߯ߙߟߊ:ߊߘߡߊ ߢߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲߫ ߛߏ߬ߜߍߕߌ߯ ߛߌ߰ߛߋ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

*ߕߊߟߌߡߊ߲ߘߌߦߊ* :

ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߞߏ߫ [ *ߕߊߟߌߡߊ߲ߘߌߦߊ* ] ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߡߊ߫ ߟߐ߬ ߊ߬ ߟߊ߫  ߊ߬ ߡߊ߫ ߛߊ߬ߙߴߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߕߍ߫، ߓߊ߯ߙߊ ߏ߬ ߞߍߓߊ߮ ߟߋ߬ ߕߊߟߌߡߊ߲ߘߌ ߘߌ߫، ߞߋߟߊ ߞߵߊ߲ ߝߊߕߊ߲ߘߌ߫ ߛߐ߲߬ߖߎ߰ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫ (ߕ.ߖ) ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߕߊߟߌߡߊ߲ߘߌߦߊ ߘߌ߫، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: «ߡߊ߰ߙߌ ߕߍ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߛߓߊ߬ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߥߊߟߌߢߌ߲ߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌߦߊ ߸ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ ߘߐߕߌߢߍ ߸ ߕߊߟߌߡߊ߲ߘߌߦߊ» ߓߎ߬ߞߊ߰ߙߌ߮ ߞߵߏ߬ ߝߐ߫.

          *ߕߊߟߌߡߊ߲ߘߌ ߛߎ߯ߦߊ ߟߎ߬:*

ߕߊߟߌߡߊ߲ߘߌ ߦߋ߫ ߛߎ߯ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߦߏ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲.

*߁ߟߐ/ ߕߊߟߌߡߊ߲ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߜߏ:* ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߊߟߌߡߊ߲ߘߌߦߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲߫ ߜߊ߲߰ߛߊ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߛߋ߲߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍߡߊ߬ ߦߋ߲߬ ߕߋ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߡߊ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ ߝߍ߬ ߝߏߦߌ߬.

ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߛߊ߬ߙߴߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߕߍ߫، ߏ߬ ߕߌ߰ߟߊ߬ߡߐ߮ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߍ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߜߏߦߊ ߕߍ߫ ߝߘߊ߫ ߟߴߊ߬ ߛߌ߭ ߞߣߐ߫ ߤߊߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߎ߱ ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ߫ ߘߌ߫، ߊ߬ ߝߐ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫: [ߞߎߡߊ߫ ߕߍ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߞߎߡߊ ߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߠߴߏ߬ ߘߐ߫]، ߏ߬ ߞߘߐ ߕߍ߫ ߞߎߡߊ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߓߊߏ߬ ߓߍ߯ ߟߋ ߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߕߊߟߌߡߊ߲ߘߌ ߘߐ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߬ ߝߐߣߍ߲߫ ߕߊߟߌߡߊ߲ߘߌ߫ ߛߎ߮ ߏ߬ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߏ߫ {ߕߊߟߌߡߊ߲ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߜߏ}.

*߂ߣߊ߲/ ߕߊߟߌߡߊ߲ߘߌ߫ ߞߎ߬ߣߊ߲߬ߜߏ:* ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߞߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߛߋ߲߭ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߡߐ߰ߢߐ߲߮ ߣߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߕߍ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߕߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߞߏ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ ߢߍߛߌߟߊ߫ ߘߐ߫، ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߋ߬ ߘߴߏ߬ ߞߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߞߏ ߘߌ߫ ߊ߬ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߞߴߏ߬ ߘߐ߫، ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߕߍ߫ ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬ ߥߟߴߊ߬ ߕߍ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߡߊ߫ ߓߐ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߛߌ߫ ߝߊ߲߬ߝߍ߬.

ߞߋߟߊ ߘߏ߲߬ ߓߘߴߊ߬ ߝߐ߫ (ߕ.ߖ) ߞߏ߫: «ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߢߊ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߕߏ߫ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߕߴߊ߬ ߢߍߛߌߟߊ߫ ߘߐ߫» ߕߙߌ߬ߡߖߌ ߞߵߏ߬ ߝߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߢߌߡߊ߫ ߟߋ߬ ߔߌߦߐߔߌߦߐ߫߫ ߟߋ߬.

ߒ߬ߓߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߕߊߟߌߡߊ߲ߘߌ߫ ߛߎ߮ ߏ߬ ߞߍ߫ ߞߎ߬ߣߎ߲߬ߜߏ ߘߌ߫، ߞߊ߬ߕߎ߲߰ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߢߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ߬ ߞߏ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߥߢߊ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ߕߐ߫ ߘߌ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬؟.

ߏ߬ ߞߐ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߡߊ߰ߙߌ ߞߍߘߌߡߊ߲ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߜߊ߲ߞߎߠߊ߫ ߟߴߊ߬ ߖߐ߲߭ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊߟߌߡߊ߲ߘߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߎ߬ߙߎ ߞߍ߫ ߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߢߍ߫ ߞߏ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߕߴߊ߬ ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߍ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߐ߬ ߞߏ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ ߕߊ߫ ߟߋ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫، ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߖߎ߲ߘߎߓߌ߫ ߡߊ߬ (ߊ.ߘ) ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲ߞߌ߫ (ߕ.ߖ) ߞߏ߫: «ߗߍ߭ ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߒ ߞߊ߬ߟߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߡߊ߰ߙߌ ߕߍߣߊ߬ ߜߊ߲ߞߎߠߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߘߌ߬ߛߊ߫ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫، ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߖߐ߲߫ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߕߌ߲ߕߌ߲߫ ߠߊ߫ ߒߠߋ ߞߊ߲߬ ߏ߬ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߒ ߞߊߣߊ߬ ߜߊ߲ߞߎߠߊ߫ ߞߊ߬ߘߌ߬ߛߊ߫ ߡߊ߬؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߒߠߋ ߓߘߊ߫ ߜߊ߲ߞߎߠߊ߫ ߞߊ߬ߘߌ߬ߛߊ߫ ߏ߬ ߡߊ߬ ߞߵߌߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊߓߋ߬ (ߞߵߌ ߓߣߐ߬ ߌ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫)» ߡߎߛߟߌ߬ߡߎ߲ ߞߵߏ߬ ߝߐ߫. ߊ߬ߟߋ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߞߟߏߜߍ ߝߟߍ߫ ߊߙߊߓߎ ߘߐ߫ : عن جندب بن عبدالله  قال: قال رسول الله ﷺ: «قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله: من ذا الذي يتألى عليَّ أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له، وأحبطت عملك» رواه مسلم.


ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߕߊߟߌߡߊ߲ߘߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߢߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߜߊ߲ߞߎ߲ߠߊߓߊߟߌߦߊ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߊ߬ߟߋ߫ ߛߊ߬ߥߏ߬ߞߍߓߊߟߌߦߊ ߘߐ߫ ߏ߬ ߓߟߏ߫.

ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߡߐ߰ ߦߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߣߴߊ߬ ߕߴߌ ߢߍߛߌߟߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߌ ߘߊߓߐ߫ ߞߎߡߊ߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߛߙߊ߬ ߌ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߌ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߕߌߕߍ߱ ߡߊ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߡߊ߫ ߟߐ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߢߌߣߴߌ ߝߍ߬. ߡߊ߰ߙߌ ߦߴߊ߲ ߕߊ߲߬ߞߊ߫.

                *ߊߘߡߊ ߢߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲߫ ߛߏ߬ߜߍߕߌ߯ ߛߌ߰ߛߋ ߓߟߏ߫.*