ߞߙߊߡߏߖ߭ߐ߲ߜ߭ ﴿ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ﴾

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߙߊߡߏߖ߭ߐ߲ߜ߭ ﴿ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ﴾
ߛߌߦߊ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߎߜ߭ߊ߲ߘߊ߫, ߞߋߣߌߦߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߂°߄߉′߅߁″N ߃߄°߉′߁߂″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߞߙߊߡߏߖ߭ߐ߲ߜ߭ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߣߌߟߌ߬ߝߍ߬ߟߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫.

ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߊ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߐ߯ ߞߊ߲߬ ߞߙߊߡߏߖ߭ߊ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߎߜ߭ߊ߲ߘߊ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߘߍ߬ ߘߐߕߟߊ߫ ߞߙߎ ߥߙߍߓߊ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬ : ﴿ ߓߞߏߙߊ ، ߔߌߦߊ߲ ، ߖ߭ߌߦߋ ، ߡߊߕߍߣߌߞߏ﴾. ߞߙߊߡߏߖ߭ߐ߲ߜ߭ ߠߎ߬ ߣߌ߫<< ߞߙߊߡߏߖ߭ߊ ߞߟߌߛߑߕߍߙ>> ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߙߎ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߕߊ߲߬ ߘߐ߫ : ߕߎߙߑߞߣߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߋߣߌߦߊ ، ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߊ߬ ߞߙߎ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߌߗߏߔߌ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߘߊ߫ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߟߏߝߋ߲ߦߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߣߛߌ߬ ߟߎ߬.

ߛߌߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߎ߬ߦߌ ߞߟߏߜߍߢߐ߲߮ ߕߊ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߸ ߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߗߏ߮ ߞߊߛߌߦߊ߫ ، ߦߏ߫ ߓߊߞߙߊߡߏߖ߭ߊ ، ߌ ߞߙߊߡߐߖ߭ߐ߲ߜ߭ ، ߞߊߙߡߊߖ߭ߐ߲ߜ߭ ، ߞߊߙߡߊ ، ߞߙߊߡߏߖ߭ߊ ، ߞߙߊߡߏߖ߭ߐ߲ߜ߭ ߠߎ߬ ، ߞߙߊߡߏߖ߭ߏ ، ߞߊߙߡߊߖ߭ߐ߲ߜ߭ ، ߞߊߙߌߡߏߖ߭ߐ߲ߜ߭ ، ߞߊߙߌߡߏߖ߭ߐ߲ ، ߒߞߊߙߌߡߏߖߐ߲ߜ߭ ، ߒߞߊߙߌߡߏߖߐ߲ߜ߭ ߠߎ߬.

ߊ߬ߟߎ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߢߌ߲߬ ߕߐ߯ ߛߓߍ߫ ﴿ ߣߌߞߊߙߌߡߏߖ߭ߐ߲﴾ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߝߣߊ߫ ߥߋ߯ߟߋ ߞߏ߫ ﴿ߣߞߊߙߌߡߏߖ߭ߐ߲ ﴾. ߞߊߙߌߡߏߖ߭ߐ߲ߜ߭ ߟߎ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߊߙߌߡߏߖ߭ߐ߲.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌߦߊ ߞߙߎ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߝߎ߲ߘߌ ߘߊ߫ ߝߏ߯ ߌߗߏߔߌ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߆߀߀ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬

ߞߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߝߐߕߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߙߊߡߐߖ߭ߐ߲ߜ߭ ߘߌ߫ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ﴿ ߣߞߊߙߌߡߐ߲ߣ﴾ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߌߟߏ ߝߊ߬ߛߏߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߞߌ߬ߢߍ߬ ߞߏ߲ߞߏ߫ ߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߝߐߓߊ߮ ߕߘߍ߬ ߂߆߀ ߀߀߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߀߂ ߣߌ߲߬ ߠߴߌߞߘߐ߫.

ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߙߊߡߐߖ߭ߐ߲ߜ߭ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ ߡߍ߲ ߠߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߘߐ߫:ߖߟߏ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߧߋ߫ ߛߏ߰ߟߏ߲ߞߐ߬ߣߐ ߖߟߏ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫.


ߔߏߟߐ߲ߦߌ߲ߞߊ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ ߙߌߛߑߛߊߙߑߘ ߞߊߔߎߛߑߛߌ߲ߞߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߏߝߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߘߏ߫ ߞߣߐ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ﴿ ߋߓߍߣߋ ébène﴾.

﴿ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߞߏߒߕߋ ߕߎߣߎ߲߫ ߘߊ߫ ߁߉߉߈ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊߘߐߕߊ߮ ߞߍ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߞߣߐ߫ ߁߉߆߀ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬. ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߞߘߐ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߸ ߎߜ߭ߊ߲ߘߊ ߞߊ߲ߔߊߟߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߴߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߏ߫ ߞߙߊߡߊߖ߭ߐ߲ߜ߭ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߏߟߏ߲ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊߟߏ ߟߊ߫ ، ߞߏ߫ ﴿ rechignent﴾ ߠߎ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߬ ߝߊ߰ߣߌ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߏ߬ ߕߙߎ߬ ߞߍ߫ ߓߊߏ߬ : ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߞߎ߲ߒߕߊ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߕߍߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߍ߬ ߦߋ߲߬ ߋߙߐߔߎߞߊ ߝߊ߰ߣߌ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬﴾ . ߊ߬ ߟߊ ߖߖߊߟߌߞߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߁߉߇߁- ߁߉߇߉ ، ߌߘߌ ߊߡߌ߲ߣ ߘߓߊ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߞߌ߬ߣߌ߲߬ ߛߓߍ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߞߙߊߡߊߖ߭ߐ߲ߜ߭ ߝߋ߲ ߋ ߝߋ߲߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߏߟߏ߲ ߧߋ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߖߊ߲߬ߞߌ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߖߐ߰ߛߌ ߝߋߎ߫.....

ߦߟߌߣߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߡߊߝߟߍ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߍߙߊ ߛߓߍߘߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߞߙߎߝߊߣߍ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬ ߞߐߞߊ߲ߕߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]