ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߞߌߛߑߥߊߤߟߌ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߌߛߑߥߊߤߟߌ
dialect, ߞߊ߲, ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߞߊ߲, standard language
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲Swahili ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎkiswahili ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Indigenous toGarissa County, Lamu County, Cabo Delgado Province, Lower Juba, Tanzania ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Linguistic typologysubject–verb–object, agglutinative language ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߟߌ ߞߊ߲ߞߋߟߊ߬ߕߍ߲߬ ߛߓߍߛߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Ethnologue language status1 National ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Related categoryCategory:Swahili pronunciation ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߌߛߑߥߊߤߟߌ ߦߋ߫ (ߛߌߟߊߟߊߞߊ߲) ߓߊ߲߬ߕߎ߬ ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߓߐߖߎ ߦߋ߫ ߕߊ߲ߖ߭ߊߣߌ߫ ߘߌ߫߸ ߣߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߖߊ߰ߕߙߊ߬ߦߊ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎ.  ߟߐ߬ߘߎ߮ ߣߝߊ߬ߡߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߲ ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߞߊ߲߬ߦߊ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߝߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫. ߢߍߣߙߊ ߞߌ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߑߥߊߤߟߌ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߌߛߑߥߊߤߟߌ ߦߋ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫[߁].

ߞߌ ߛߑߥߊߤߟߌ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߕߊ߲ߖ߭ߊߣߌ߫

ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߍߙߍ߲ߞߍߙߍ߲ߦߟߊ߫ ߕߊ߲ߖ߭ߊߣߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߰ ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߏ߯ߙߏߦߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߘߏ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫.  ߁߉߃߀ ߟߊ߫߸ ߥߙߎߣߍߦߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߞߵߊ߬ ߘߐߞߕߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߖ߭ߊ߲ߖ߭ߌ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߌߦߎ߲ߞߎߜ߭ߊ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߍ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫. ߛߑߥߊߤߟߌ߫ ߞߊ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋߢߐ߲߯ߣߊ߫ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߜߙߋ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߟߐߡߊ ߘߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߝߍ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߕߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫.

ߓߐ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߘߐ߫߸ ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߛߌߦߊߞߏ ߕߍߝߘߊߟߌ ߟߊ߫߸ ߗ߭ߎߟߌߎߛ ߒߦߙߋߙߋ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߏ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߕߊ߲ߖ߭ߊߣߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ (ߓߊ߯ߙߊ߫) ߞߊ߲ ߘߌ߫. ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ ߣߌ߫ ߛߎߡߊ߲ߘߊ߲ߕߦߊ ߟߎ߫ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߬ ߘߊ߫ ߌ߲߬ߛߑߕߌߕߎߕ ߐ߬ߝ ߛߑߥߊߤߟߌ ߙߌ߬ߛߌߗ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߘߊ߯ߙ ߛߊ߬ߟߊߡ ߦߎ߬ߣߌ߬ߝ߭ߊߛߌߕߋ߫ ߞߐߟߍߖ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߙߊߖ߭ߊ߬ ߞߌ߬ߛߑߥߊߤߟߌ ߕߊߌߝߊ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߲ߖ߭ߊߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ߬ߞߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߡߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫. ߛߑߥߊߤߟߌ ߦߋ߫ ߞߊ߲߫ ߝߟߐ߫ ߕߜߋߟߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲߫ ߝߌߟߊߣߊ߲߫ ߘߐߦߙߌߥߊߣߍ߲߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߰ߓߊ߫ ߢߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߦߋ߫ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ߫ ߞߊ߲ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߊ߬ ߥߊ߲߬ߥߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߎߡߊߓߏ߲ ߠߊ߫. ߞߊ߲ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߛߌ߫ ߟߊߝߌ߬ߛߊ߬ߦߊ߫߸ ߞߏߟߊߘߍ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߛߐ߲߬ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬. ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߁߉߆߅ ߡߊ߬߸ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߠߎ߬ ߸ ߟߊ߬ߞߟߏ߬ߞߟߏ߬ߟߌ߸ ߞߕߌߘߊ߫ ߝߟߐ ߞߎߡߊ ߟߎ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊߞߎ߲߫ ߜߘߍ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߌߛߑߥߊߤߟߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߟߊߛߎߥߊߤߟߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬. ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߁߉߇߀ ߡߊ߬߸ ߞߎߡߊߓߏ߲ ߟߊ߬ߘߍ (ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ) ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߘߐ߫. ߁߉߈߀ ߠߊ߫߸ ߟߊ߬ߞߟߏ߬ߞߟߏ߬ߟߌ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫ ߞߌߛߑߥߊߤߟߌ ߞߐ߫߸ ߘߋߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬߸ ߓߊߏ߬ ߞߌߛߑߥߊߤߟߌ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߝߟߐߡߊ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߞߊ߲ ߘߌ߫.

ߞߌߛߑߥߊߤߟߌ ߦߋ߫ ߞߊ߲߫ ߣߙߊߟߌߟߊ (ߞߊ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߙߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫) ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߕߎ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߞߙߎ ߘߐ߫.

ߜ߭ߎߕߙߌ ߛߙߊߛߌ߯ߟߌ: ߞߙߎ G.߄߀

ߓߊߛߑߕߍ߲ ߛߙߊߛߌ߯ߟߌ\ߕߍ߰ߟߌ\ߡߊߣߣ: G.߄߂

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߐ߬ߕߟߊ߬ߟߌ

[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߑߥߊߤߟߌ߫ ߞߊ߲ ߝߊ߲߬ߕߙߊ

ߞߌߛߑߥߊߤߟߌ ߦߋ߫ ߞߋ߲ߦߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫ ߓߍ߯ߦߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߘߐ߬ ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߎ߬ߜ߭ߊ߲ߘߊ߬ ߣߌ߫ ߙߎ߬ߥߊ߲ߘߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߏߖ߭ߊ߲ߓߌߞ ߣߌ߫ ߡߟߊߥߌ߫ ߣߌ߫ ߖ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߡߐߙߌ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߡߐߙߌ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߘߎ߬ߡߊ߲߬ (ߡߎߣߎ߲ߣߍ߲߫) ߦߋ߫ ߞߏߛߓߍ߫.

ߞߊ߬ߞߎߘߊߞߎߘߊ ߛߓߍߦߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߦߋ߫ ߛߓߍߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߌߛߑߥߊߤߟߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߕߊ߲ߖ߭ߊߣߌ߫ ߣߌ߫ ߞߋ߲ߦߊ߫. ߦߏ߫ ߛߑߥߊߤߟߌ߫ ߞߊ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߫߸ ߡߟߋߞߎߦߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߞߌߛߑߥߊߤߟߌ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߦߙߌߞߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫ (ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߛߓߍߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߛߓߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߕߍ߲߬ ߛߓߍߛߎ߲ ߘߐ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߉߲ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫). ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߞߙߌߔߛ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߥߛߎ ߟߎ߬ ߟߴߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߢߐ߲߮ ߢߊߦߋ߫ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߡߊ߬.

ߥߟߊ߬ߟߋ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߦߊ߲߬

This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.
  1. ߞߏߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬