ߝ߭ߊߛߟߌ߫ ߊߙߑߞߌߔߐߝ߭

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߝ߭ߊߛߟߌ߫ ߊߙߑߞߌߔߐߝ߭
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Allegianceߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Васи́лий Алекса́ндрович Архи́пов ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Vasily ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌArkhipov ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߃߀ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ 1926 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊZvorkovo ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߁߉ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ 1998 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊZheleznodorozhny ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭kidney cancer ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊnaval officer ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊS.O. Makarov Pacific Naval Institute ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߖߟߊvice admiral ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߐߢߐ߲߯ߞߐSoviet–Japanese War, ߞߟߍ߬ ߛߎߡߊߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬Soviet Navy ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߲߬ߖߏ߲Cuban Missile Crisis ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Described at URLhttp://video.pbs.org/video/2295274962/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߝ߭ߊߛߟߌ߫ ߊߟߋߞߑߛߊ߲ߘߙߏߝ߭ߌߗ ߊߙߑߞߌߔߐߝ߭ (ߙߎ߬ߛߌ ߘߐ߫ : Василий Александрович Архипов) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߖߌߞߟߍߛߘߍ ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߁߉߂߆ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߃߀ ߡߊ߬ ߖ߭ߑߝ߭ߐߙߑߞߝ߭ߏ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߉߈ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߁߉ ߡߊ߬ ߛߑߕߙߊߌߦߊ߫ ߞߎߔߊߝߑߣߊ߫. ߞߎߓߊ߫ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ߕߊ (ߡߛߌߟ) ߞߏߖߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߖߌߞߘߐߡߎ߮ ߝߕߌߝߏߘߏ߲ߡߊ ߝߟߌ߬ ߞߏ ߡߊ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߞߊ߲߬߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߘߎߢߊ߫ ߝߘߌߢߐ߲߯ߘߐ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ ߡߊ߬ ߝߕߌߝߏߘߏ߲߫ ߞߟߍ ߘߐ߫.

ߝߏߣߌ߲ߞߋߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝ߭ߊߛߟߌ߫ ߊߙߑߞߌߔߐߝ߭ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߂߆ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߃߀ ߡߊ߬ ߖ߭ߑߝ߭ߐߙߑߞߝ߭ߏ߫߸ ߡߐߛߑߞߎ߫ ߛߏߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߖߌߞߊ߲ߝߋ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߝߊߣߍ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛ.ߘ.ߘ.ߞ «URSS» ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߟߊ߬ߥߊ߲ߞߊ ߝߍ߬ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߁߉߄߅ ߘߓߊ߬ߕߊ ߈ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߘߐ߫ «ߘߏߝߟߊ߫ ߢߍߡߌߘߊ» ߘߌ߫.

ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߖߌߞߊ߲ߝߋ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߓߊ߬ߞߎ߸ ߊ߬ ߖߐ߲ߓߐ߲ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߁߉߄߇ ߟߊ߫.

ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߖߌߞߟߍߛߘߍ ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߖߌߞߟߍߛߘߍߦߊ ߘߐ߫ ߡߐߍ ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲߬ ߗߋߘߊ ߟߊ߫߸ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߓߊߟߑߕߌ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬.

ߞ-߁߉ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߘߐ K-19[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߉߆߁ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߟߊ߫߸ ߝ߭ߊߛߟߌ߫ ߊߙߑߞߌߔߐߝ߭ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߎߍ߫ ߞ-߁߉ ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߥߎߦߋ߲ ߕߎߣߎ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߴߏ߬ ߞߋߟߋ߲߫ (ߘߐ߫) ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߛߎ߬ߡߊ߬ߛߎ߬ߡߦߊ߬ߟߌ (circuit de refroidissement)߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߤߊߡߌ߲߫ ߝߕߌߝߏߘߏ߲ ߓߐߢߐ߲߯ߡߊߟߊ߲ ߝߏߘߏ߲߫ ߞߏ ߘߐ߫.ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߎߟߎ߲ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߏ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߗ߭ߊ߲߭ ߡߊߦߍ߲߫ ߕߌ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߣߌߞߏߟߊߌ߫ ߖ߭ߊߕߦߍߝ߭ ߟߊ߫ ߞߴߏ߬ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫. ߏ߬ ߘߐ߬ ߞߏ߫ ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߫߸ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߓߌߟߊߘߋ߲ ߕߏߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߝߟߌ߬ ߞߐ߰ߖߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߕߴߊ߬ ߞߣߐ߫ ߝߴߊ߬ߟߋ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߏߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߞߎߟߎ߲ ߞߣߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߖߌ ߡߊߜߍ߲ ߞߊ߲߬. ߝ߭ߊߛߟߌ߫ ߊߙߑߞߌߔߐߝ߭ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲߬ ߕߏߣߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒߘߐ ߏ߬ ߟߋ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߥߎߢߊ߲ߢߣߊߡߊ ߥߎߢߊ߲߫ ߘߊ߲ߕߊ (une dose de rayonnement radioactif.) ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬.

ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߡߎߍ ߦߋ߫ ߞߙߊߌߕ߸ ߞߎ߳ߓߊ߫ ߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫

ߞߎߓߊ߫ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ߕߊ (ߡߛߌߟ) ߞߏߖߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝ߭ߊߛߟߌ߫ ߊߙߑߞߌߔߐߝ߭ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߰ߓߏߟߏ߲߫ ߆߉߲ ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲ ߘߌ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߫. ߁߉߆߂ ߞߏ߲߲ߓߌߕߌ߮ ߕߟߋ߬ ߁߭߸ ߊߣߊߘߌߙ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬ ߞߎߓߊ߫ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ߕߊ ߞߏߖߊ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߘߍ ߟߎ߬ ߗߋ߫ ߘߊ߫ ߞߎߓߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐߍ߫ ߓ-߅߉ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߡߊߖߐ߯ߙߊ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߕߌߝߏߘߏ߲ ߠߊ߫.

ߞߊ߬ ߥߊ߯ߕߌߣߍ߲߫ ߕߏ߫ ߓ-߅߉ ߥߌ߬ߟߌ ߟߊ߫߸ ߝ߭ߊߛߟߌ߫ ߊߙߑߞߌߔߐߝ߭ ߞߵߊ߬ ߛߊ߲ߘߐߡߐ߮ ߝ߭ߑߟߊߘߡߌߙ ߝߐߞߌߣ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߝߕߌߝߏߘߏ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߏ ߛߎ߮ ߢߎ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫؟. ߏ߬ ߖߋ߬ߓߌ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߛߊߣߌߧߊߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߓߊߞߍ߫߸ ߡߐߍ ߕߎ߲߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߝߕߌߝߏߘߏ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߋ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߘߐߕߌߢߍ߫ (ߣߴߊ߬ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߛߐ߰ ߘߊ߫)߸ ߥߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߘߊ߫ ߡߐߛߑߞߎ߫ ߟߊ߫.

ߕߐߡߊߛ ߓߑߟߊߕߐ߲߫ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߟߊߞߊ߲ߘߊ ߛߓߍߞߘߐ ߗߋߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߝ߭ߊߛߟߌ߫ ߊߙߑߞߌߔߐߝ߭ «ߞߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߟߊߞߛߌ߫» ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߡߐߍ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߘߏ߫ ߘߐߝߏߘߏ߲߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐߛߑߞߎ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߝߕߌߝߏߘߏ߲ ߠߊߝߟߌ߬ ߟߊ߫.

߂߀߀߂ ߟߊ߫߸ ߝ߭ߑߟߊߘߡߌߙ ߌߛߊߗߋ߲ߞߐߝ߭ ߞߊ߬ ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲߬ ߜߘߍ߫ ߕߊ߫ ߦߌߟߡߊ ߦߌ߬ߘߊ߬߸ ߝ߭ߊߘߌߡ ߐߙߑߟߐߝ߭߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߲ߞߎ߬ߟߊ߲ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߝߕߌߝߏߘߏ߲ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߝ߭ߊߛߟߌ߫ ߊߙߑߞߌߔߐߝ߭ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߖߎ߬ߛߎߡߟߊ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊߞߎ߲ ߞߎ߲߬ߘߏ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝ߭ߊߛߟߌ߫ ߊߙߑߞߌߔߐߝ߭ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ ߘߊߞߘߐ߫ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߕߊ߬ ߞߏߖߊ ߞߐ߫. ߁߉߆߄ ߣߍߣߍߓߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߊ߯ (affecté) ߊ߬ߟߋ߬ ߖߟߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲߬ ߃߇߲ ߘߐ߫ ߡߎߍ ߘߐ߫. ߁߉߇߅ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߊߕߌ߮ߛߌ߬ߣߊ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߞߊߛߑߔߌߍߣ ߖߌߞߊ߲߫ ߞߟߍ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬.

߁߉߈߁ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߁߀ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߓߊߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߟߊߣߡߐ߬ ߘߊ߫ ߁߉߈߅ ߣߍߣߍߓߊ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߞߎ߲߬ߘߏ߲ ߣߌ߫ ߓߊߘߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߟߊߣߡߐ߬ߣߍ߲ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߕߐ߭ ߞߍ߫ ߡߐߛߑߞߎ߫ ߛߏߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߙߎ߬ߛߌ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߛߑߕߙߊߌߦߊ߫ ߞߎߔߊߝߑߣߊ߫߸ ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߸ ߊ߬ ߓߙߌ߬ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߝߣߊ߫.