ߝߣߊ߬ߝߣߊ߬ߞߐ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߝߣߊ߬ߝߣߊ߬ߞߐ߫ ߦߋ߫ ߛߏ߫ ߡߊߣߍߡߊߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߛߌ߰ ߦߙߐ ߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߎ߱ ߛߟߋߞߋ߫ ߛߎ߯ߦߊ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߡߊ߬ ߸ ߦߏ߫ ߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ߬ ߛߟߋߞߋ߫ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߘߊ߬ ߜߍ߫ ߣߌ߫ ߝߙߊ߬ ߝߟߎߟߎ߫ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߐ߬ߘߎ߰ ߛߟߋ߬ߞߋ߬ ߝߊ߲ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߙߊ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߡߊ߲ߞߏߙߏ߲ ߕߎ ߟߎ߫ ߘߓߌ߬ߣߍ߲߬ ߘߍ߲ ߸ ߞߊߣߵ ߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߛߟߋߞߋ߫ ߝߊ߲ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߜߊߛߊ߲ ߣߌ߫ ߓߙߍ߬ߘߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߛߟߋߞߋ߫ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߎߞߊ ߜߍ ߡߍߣߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ ߛߊ߫ ߞߍ߫ ߓߍ߬ߙߍ ߘߌ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߘߏ߯ߞߏ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߙߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߓߍ߫ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߄߀ ߠߋ߬ ߘߌ߫.