ߝߏߙߋߞߊߙߌߦߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߝߏߙߋߞߊߙߌߦߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ
ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߞߌ߲߬ߘߌߦߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߉°߂߆′߅″N ߁߃°߅′߇″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Guinea/Forécariah.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ߘߎ߬ߓߙߋߞߊ߬, ߞߐ߬ߦߊ߫, ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߝߏߙߋߞߊߙߌߦߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߛߙߊߛߌ߯ߟߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫[߁].

ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ ߥߙߏ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߘߊ߲߬ߓߐ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߠߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߘߎ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߛߌ߰ߝߊߘߌ ߘߐ߫߸ ߝߏߙߋߞߊߙߌߦߊ߫ ߛߏߞߣߐߟߊ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߎ߰ߓߊ ߘߌ߫.

ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߗߋߘߋ߲߸ ߝߏߙߋߞߊߙߌߦߊ߫

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߎߣߎ߲ߞߊ߲߫ ߕߎ ߟߋ߬ ߘߐ߫


ߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ߦߊߝߊ߲ ߦߋ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߦߙߐ߫ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߝߙߊ߬ߘߎ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߎ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊߟߋ߲ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߐߛߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߡߊ߬.

ߊ߬ ߦߙߐ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ (ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߁߁߂߄ ߘߐ߫ ߛߌ߬ߞߙߎ߫ ߘߊߝߍ߬)߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߎߕߊ߫-ߖߊ߬ߟߏ߲߫ ߞߙߎ߬ߖߟߐߞߐ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬.

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߛߙߊߛߌ߯ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߏߙߋߞߊߙߌߦߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߛߙߊߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߯ߟߊ߫ ߕߊ߲ߣߌ߬ߞߋߟߋ߲߫ (߁߁) ߠߋ߬ ߘߌ߫:

ߝߏߙߋߞߊߙߌߦߊ߫ ߛߏߞߣߐߟߊ߸ ߊߟߊߛߏߦߊ߫߸ ߓߍ߲ߕߌ߫߸ ߝߊߙߑߡߏߙߌߦߊ߫߸ ߞߓߊߞ߸ ߞߊ߬ߞߏߛߊ߫߸ ߞߊ߬ߟߌ߬ߦߊ߫߸ ߡߊ߬ߝߍߙߍ߲ߦߊ߫߸ ߡߎߛߦߊ߫߸ ߛߌ߬ߞߙߎ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߬ߦߊ߫.

ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߏߙߋߞߊߙߌߦߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߂߅߉߅߇߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬